Nr. 124 (2022)VU mokslo darbai "Teisė"

O.Pecheniy. PAVELDĖJIMO SANTYKIŲ APSAUGA: TEORINIAI IŠŠŪKIAI

Straipsnyje nagrinėjami teoriniai civilinių teisių apsaugos aspektai paveldėjimo teisiniuose santykiuose. Autoriai pagrindžia bendrųjų ir specialiųjų gynybos būdų taikymą paveldėjimo srityje. Atsižvelgiama į teismų praktikos reikalavimus, bendrųjų gynybos būdų ypatumus juos taikant paveldėjimo teisės kontekste (teisių pripažinimas, paveldėto turto vindikacija ir kt.).

Back to top button