Institucijos

Darbo kodekso pakeitimai nuo 2022 m. lapkričio 1 d.

Nuo 2022 m. lapkričio 1 d. įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kurie numato svarbius pasikeitimus, susijusius su 1) darbuotojų garbės ir orumo gynimu (mobingas), smurto ir priekabiavimo draudimu ir 2) kompensacijos dydžiu darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Pakeitimai yra aktualūs tiek darbuotojams, siekiantiems apginti savo pažeistas teises, tiek ir darbdaviams, įmonės vidaus dokumentuose įtvirtinant reikalavimus, kurie privalo būti įgyvendinti.

Pakeitimai, susiję su mobingo, smurto ir priekabiavimo draudimu

  1. Įtvirtinamas mobingo, smurto ir priekabiavimo, įskaitant smurto ir priekabiavimo dėl lyties apibrėžimas. Tokiu smurtu laikomas bet koks nepriimtinas elgesys ar jo grėsmė, nesvarbu, ar nepriimtinu elgesiu vieną kartą ar pakartotinai siekiama padaryti fizinį, psichologinį, seksualinį ar ekonominį poveikį, ar nepriimtinu elgesiu šis poveikis padaromas arba gali būti padarytas, ar tokiu elgesiu įžeidžiamas asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka ar (ir) atsirado arba gali atsirasti fizinė, turtinė ir (ar) neturtinė žala (DK 30 str. 2 d.).
  2. Aiškiai įtvirtinama kokiose vietose yra draudžiami mobingo, smurto ir priekabiavimo veiksmai. Darbo kodekse nustatoma, jog smurtas ir priekabiavimas draudžiamas: 1) darbo vietose, įskaitant viešąsias ir privačias vietas, kai darbuotojas yra darbdavio žinioje ar atlieka pareigas pagal darbo sutartį; 2) pertraukų pailsėti ir pavalgyti metu arba naudojantis buities, sanitarinėmis ir higienos patalpomis; 3) su darbu susijusių išvykų, kelionių, mokymų, renginių ar socialinės veiklos metu; 4) su darbu susijusio bendravimo, įskaitant bendravimą informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, metu; 5) darbdavio suteiktame būste; 6) pakeliui į darbą ar iš darbo.
  3. Nustatoma pareiga darbdaviui, atsižvelgiant į galimus smurto ir priekabiavimo pavojus, imtis jų šalinimo ir (ar) kontrolės priemonių.
  4. Įtvirtinama pareiga darbdaviui darbovietės vidaus dokumentuose nustatyti pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir supažindinti su ja darbuotojus.
  5. Darbdaviui nustatoma pareiga organizuoti darbuotojams mokymus apie smurto ir priekabiavimo pavojus, prevencijos priemones, darbuotojų teises bei pareigas smurto ir priekabiavimo srityje.
  6. Darbdaviui, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, nustatoma prievolė, įvykdžius informavimo ir konsultavimo procedūras, patvirtinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką beiįprastais darbovietėje būdais ją paskelbti ir įgyvendinti. Smurto ir priekabiavimo prevencijos politikoje turi būti nustatyta: smurto ir priekabiavimo atpažinimo būdai, galimos smurto ir priekabiavimo formos, supažindinimo su smurto ir priekabiavimo prevencijos priemonėmis tvarka, pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo ir nagrinėjimo tvarka, apie smurtą ir priekabiavimą pranešusių asmenų ir nukentėjusių asmenų apsaugos priemonės ir jiems teikiama pagalba, darbuotojų elgesio (darbo etikos) taisyklės ir kita informacija, susijusi su smurto ir priekabiavimo prevencija.

Pakeitimai dėl kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu

  1. Mažinamos kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu, kompensuojamos su tuo susijusios padidėjusios išlaidos už faktiškai tokio pobūdžio dirbtą darbo laiką. Šių kompensacijų dydis negali viršyti 30 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio ir jos mokamos tuo atveju, kai darbuotojui neapmokamos komandiruotės išlaidos.

Iki 2022 m. lapkričio 1 d. galiojusi Darbo kodekso redakcija nustatė, kad už nurodyto pobūdžio darbą galėjo būti mokama 50 procentų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio kompensacija.

  • Nuo 2023 m. birželio 1 d. numatyta apkritai tokio tipo kompensacijos už darbą aukščiau nurodytomis sąlygoms visai atsisakyti.
  • Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus pakeitimus, darbdaviai turės peržiūrėti su darbuotojais sudarytus susitarimus ir nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2023 m. birželio 1 d. pakeisti darbuotojams mokamų kompensacijų dydžius, o nuo 2023 m. birželio 23 d. apskritai nutraukti tokių kompensacijų mokėjimą darbuotojams.

Apibendrinant, Darbo kodekso pakeitimais, įsigaliosiančiais nuo 2022 m. lapkričio 1 d., siekiama užtikrinti didesnę darbuotojų apsaugą nuo mobingo, smurto ir priekabiavimo, darbo teisiniuose santykiuose.

Svarbu, jog darbdaviai, iki minėtų pakeitimų įsigaliojimo dienos, laiku atliktų atitinkamus veiksmus: patvirtintų pranešimų apie smurtą ir priekabiavimą teikimo bei nagrinėjimo tvarką bei smurto ir priekabiavimo prevencijos politiką. Taip pat, peržiūrėtų susitarimus su darbuotojais, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekamas lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.

Parengė advokatų profesinė bendrija “NEWTON LAW” advokatė Asta Kederytė

Back to top button