Universitetai

Išleista monografija apie konstitucinio skundo institutą

Išleista dr. Dovilės Pūraitės-Andrikienės monografija „Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis“. Joje sistemiškai analizuojama, ar 2019 m. Lietuvoje įtvirtintas individualaus konstitucinio skundo modelis užtikrina, kad šis institutas būtų veiksmingas žmogaus teisių apsaugos įrankis. T. y. ar jis atitinka Lietuvos visuomenės ir teisinės bendruomenės lūkesčius, teisinės sistemos galimybes, Europos valstybių tendencijas, identifikuojami probleminiai šio modelio aspektai ir pateikiami siūlymai, kaip būtų galima tobulinti jį įtvirtinantį teisinį reguliavimą, bei rekomendacijos dėl kitų priemonių, galinčių užtikrinti šio instituto efektyvumą.

Ši monografija yra pirmasis mokslo darbas, kuriame visi Lietuvos konstitucinio skundo modelio elementai analizuojami kompleksiškai, neapsiribojant tam tikrais konstitucinio skundo modelį sudarančiais institutais, tačiau sistemiškai analizuojant visą modelį. Konstitucinio skundo modelis šiame darbe nagrinėjamas sistemiškai tiriant ne vien teisinį reguliavimą (galiojantį ir siūlytą/siūlomą įtvirtinti; Lietuvos ir kitų valstybių), bet ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo, taip pat EŽTT ir užsienio valstybių konstitucinių teismų jurisprudenciją. Šio darbo naujumas grindžiamas ir tuo, kad informacija šiam tyrimui buvo rinkta ir stažuotėse užsienio valstybių konstituciniuose teismuose.

Monografijoje taip pat detaliai nagrinėjama konstitucinio skundo samprata ir paskirtis, konstitucinio skundo įsitvirtinimo raida, konstitucinio skundo modeliai, šio instituto vieta kitų konstitucinių teismų įgaliojimų spektre, konstitucinio skundo vieta nacionalinėje ir tarptautinėje žmogaus teisių apsaugos sistemoje, konstitucinio skundo institutui tenkantys iššūkiai Europos valstybėse. Šią monografiją tyrėja parengė įgyvendindama projektą „Individualus konstitucinis skundas Lietuvoje: naujasis konstitucinis institutas kaip efektyvus žmogaus teisių ir laisvių apsaugos įrankis“ (Nr. 09.3.3-LMTK-712-19-0008). Mokslinis tyrimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr.09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Monografija prieinama čia. 

Back to top button