Teismai

Naujausių LAT nutarčių apžvalga: nuo pirmumo teisės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę iki teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija nutartyje dėl vartpjimo sutarčių kontrolės pabrėžė, kad pagal CK 6.2284 straipsnio 5 dalį, ar vartojimo sutarties sąlyga nesąžininga, turi būti vertinama atsižvelgiant į sutartyje nurodytų prekių ar paslaugų prigimtį ir visas sutarties sudarymo metu buvusias ir jos sudarymui turėjusias įtakos aplinkybes, ir visas kitas tos sutarties ar kitos sutarties, nuo kurios ji priklauso, sąlygas. Sudėtinio finansinio produkto esmė suponuoja pareigą atsakovei, kaip verslininkei, tinkamai ir aiškiai klientui atskleisti jo specifiškumą, akcentuojant ne vien potencialiai teikiamą finansinę grąžą palūkanų forma (sandorio naudą), bet ir ypač akcentuojant kliento, pasirašant tokio pobūdžio sutartį, prisiimamą riziką, galinčią atsirasti dėl to, kad jo įnešama suma yra išskaidoma skirtingoms vieno produkto (indėlio) sudėtinėms dalims įsigyti, bei rizikos apimtį, priklausančią nuo išskaidymo proporcijos (diferencijuotą rizikos mastą). Kredito unijos pareiga prieš sudarant sutartį dėl finansinių paslaugų teikimo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su finansinių paslaugų teikimo sąlygomis, galimomis pasekmėmis, ir kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį, įtvirtinta Kredito unijų įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje, taip pat nustatyta ir atsakovės įstatuose.

Sutarties sąlygų turinys turėjo leisti pakankamai informuotam ir protingai pastabiam bei nuovokiam vartotojui remiantis aiškiais ir suprantamais kriterijais suvokti, kuo ši sutartis skiriasi nuo įprastos indėlio sutarties ir kaip konkrečiai didėja rizikos laipsnis, pasirenkant didesnę mokamų palūkanų normą ir įmokant didesnę papildomo pajaus sumą. Sutarties sudarymo dėl tokio produkto, lyginant jį su indėlio sutartimi, rizikos laipsnis pasikeitė, todėl ieškovei būtent ši aplinkybė turėjo būti aiškiai ir suprantamai atskleista. Vien sutarties ginčo sąlyga, kad draudimo objektas nėra unijos nario įsigyti papildomi unijos pajai ir apmokėti pajiniai įnašai, nevertintina kaip aiški, nes nei joje, nei kitose sutarties sąlygose neįvardyta, neatskleista šios nuostatos esmė, jos reikšmė vartotojai. 

_____

Nutartyje dėl tėvų valdžios apribojimo nurodyta, kad teismo sprendimas neterminuotai apriboti tėvo valdžią turi būti priimtas byloje nustačius, kokie tėvo veiksmai buvo ar turėjo būti (bet nebuvo) atlikti, ar tai buvo pavieniai ar nuolat pasikartojantys veiksmai, kaip buvo pažeisti vaiko interesai, ar yra tėvo kaltė dėl neatliktų (nepakankamai atliktų) pareigų. Tam, kad išsiaiškintų nurodytas aplinkybes, teismas turi įvertinti visus byloje esančius įrodymus (jei būtina, pareikalauti įrodymų papildomai) ir individualiai nustatyti, kas vaikui artimiausiu metu yra naudingiausia. Teismas, nagrinėdamas prašymą, susijusį su tėvų valdžios apribojimu, turi būti aktyvus, įvertinti reikšmingų faktinių aplinkybių visumą, siekdamas nustatyti, ar tėvų valdžios ribojimo, kaip išimtinės priemonės, taikymas yra pagrįstas ir atitinka geriausius vaiko interesus.

_____

Nutartyje dėl pirmumo teisės įsigyti žemės ūkio paskirties žemę ir šios teisės įgyvendinimo tvarkos prminta, kad žemės ūkio paskirties žemės sklypo pirkimo pirmumo teise procedūra taikytina tik parduodant žemės sklypą, bet ne perleidžiant jį kitais pagrindais. Atitinkamai tuo atveju, kai žemės sklypas yra dovanojamas, nei žemės sklypo bendraturtis, nei naudotojas ar su šiuo žemės sklypu besiribojančio žemės sklypo savininkas neturi jokios teisės varžyti žemės sklypo savininko teisės perleisti jo valdomą žemės sklypą kitiems asmenims. Žemės sklypą perleidus dovanojimo pagrindu ir šią sutartį ginčijant bei prašant perkelti pirkėjo teises ir pareigas, visų pirma turi būti įvertintas šio sandorio teisėtumas.

Teisėjų kolegija, įvertinusi skundžiamus teismų procesinius sprendimus, bylos šalių procesiniuose dokumentuose nurodytus argumentus, konstatuoja, kad teismai ne tik nepagrindė padarytos išvados dėl atsakovo M. J. pirmumo teisės įsigyti ginčo žemės ūkio paskirties žemės sklypo dalį, bet ir nenagrinėjo ieškovo argumentų, kuriais jis įrodinėjo dovanojimo sutarties apsimestinumą, nevertino, ar ginčo dovanojimo sutartis atitiko būtinus šiai sutarčiai požymius, neatsižvelgė į dovanojimo motyvų nustatymo svarbą vertindami dovanotojo, šiuo atveju atsakovo T. U., valią neatlygintinai perleisti ginčo žemės sklypo dalį.

_____

Nutartyje dėl teismo sprendimo įvykdymo atgręžimo tais atvejais, kai neteko teisinės galios jau įvykdytas teismo sprendimas, pabrėžta, jog tais atvejais, kai išieškotojas, vykdant įsiteisėjusį teismo sprendimą, vykdymo procese dalyvaudamas viešosiose varžytynėse nusiperka skolininko turtą, jeigu varžytynių aktas nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, įvykdytą teismo sprendimą panaikinus ar jam netekus teisinės galios, skolininko, kurio turtas varžytynėse buvo perleistas, teisių gynybai taikomos ne restitucijos taisyklės (CK šeštosios knygos X skyrius), bet teismo sprendimo vykdymo atgręžimo instituto bendrosios nuostatos. Nagrinėjamu atveju siekiant tinkamai pritaikyti teismo sprendimo įvykdymo atgręžimą, būtina, visų pirma, įvertinti, ar turtą, kuris buvo perleistas vykdant teismo sprendimą, yra galima grąžinti natūra; antra, jeigu turto natūra grąžinti negalima dėl to, kad jis realizuotas, būtina nustatyti reikšmingas faktines aplinkybes, susijusias su lėšų, gautų už iš varžytynių parduotą turtą, paskirstymu, t. y. ar skolininko turtą pardavus gautos lėšos dar yra antstolio žinioje, ar jos buvo paskirstytos išieškotojams; trečia, būtina nustatyti, ar pardavus skolininko turtą gauta suma išieškotojams paskirstyta vykdomojoje byloje, kuri užvesta vykdomojo dokumento, išduoto vėliau panaikinto ar teisinės galios netekusio teismo sprendimo pagrindu. Kaip minėta, jeigu grąžinti turto skolininkui nėra galimybės, skolininkui yra atlyginama turto vertė, o kai turtas realizuotas teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, skolininkui atlyginama už realizuotą turtą gauta suma.

Back to top button