Institucijos

Pristatomos metodinės priemonės bendradarbiavimo tarp mediatorių ir advokatų skatinimui sprendžiant tarptautinį elementą turinčius šeimos ginčus

Šeimos ginčai, turintys tarptautinį elementą, yra ypatingai jautrūs, nes dažniausiai yra susiję su vaiko gyvenamosios valstybės pakeitimu, apribojamomis abiejų tėvų galimybėmis lygiomis dalimis dalyvauti vaikų auklėjime, iššūkiais, siekiant išsaugoti vaiko ir kitoje valstybėje gyvensiančio tėvo ar motinos ryšį. Tokie ginčai yra ypač sudėtingi teisiniu požiūriu, nes sprendžiant juos dažnai tenka taikyti bent dviejų skirtingų valstybių teisę, būtina gerai išmanyti tarptautinės privatinės teisės nuostatas. Mediacija, kaip vienas iš efektyviausių šeimos ginčų, turinčių tarptautinį elementą, sprendimo būdų jau seniai yra plačiai taikomas užsienio valstybėse. Lietuvoje tokia praktika iki 2020 m. buvo gana reta ir sietina daugiausiai su pavienėmis neteisėto vaiko išvežimo bylomis. Įtvirtinus mediaciją kaip privalomąją ikiteisminę šeimos ginčų sprendimo tvarką tokių atvejų ženkliai padaugėjo. Tai sukėlė ir naujų iššūkių, susijusių su mediatorių ir advokatų vaidmenų atribojimų, poreikiu glaudžiai bendradarbiauti siekiant užtikrinti geriausius vaiko interesus.

2020 m. atlikto empirinio tyrimo duomenys rodo, kad daugiau nei puse apklausoje dalyvavusių mediatorių nurodo, kad advokato dalyvavimas mediacijoje apsunkina jos vykdymą, nes gali padidinti šalių disbalansą, aštrinti patį konfliktą, o mediacijos procesas tampa labiau formalus, panašėjantis į teismo procesą. Tuo tarpu tokio pat Italijoje atlikto tyrimo duomenimis, daugelis mediatorių advokatą mediacijoje įvardina, kaip patarėją, teisės ekspertą, kuris gali mediacijos procesą palengvinti suteikdamas teisines konsultacijas, paruošdamas visus reikalavimus atitinkantį taikos susitarimą. Tyrimo duomenys Lietuvoje taip pat rodo, kad tiek mediatoriams, tiek advokatams trūksta žinių apie šių abiejų profesijų veiklos ypatumus ir bendro susitarimo, koks turėtų būti advokato vaidmuo mediacijoje.

Mykolo Romerio universitetas (MRU) kartu su Turibos universitetu (Latvija), Genujos universitetu (Italija) ir Graco universitetu (Austrija) 2019 m. rugsėjį – 2022 m. vasarį vykdė JUSTICE programos projektą “Bendradarbiavimo tarp mediatorių ir advokatų skatinimas“ (CODEMAL). Šio projekto strateginiai partneriai Lietuvoje – Lietuvos advokatūra ir Lietuvos mediatorių rūmai. Svarbiausias šio projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą tarp ginčų sprendimo specialistų tam, kad užtikrinti efektyvų Briuselio II bis reglamento taikymą bei veiksmingą mediacijos šeimos ginčuose, turinčiuose tarptautinį elementą, procesą.

Vykdant projektą buvo organizuoti advokatų ir mediatorių mokymai, kuriais siekta padidinti šių specialistų tarpusavio supratimą ir sąveiką nukreiptą į sėkmingą šeimos ginčų, turinčių tarptautinį elementą, sprendimą, ypatingai tais atvejais, kai būtina užtikrinti geriausius vaiko interesus. Lietuvoje vykusiuose ir projekto lėšomis finansuotose mokymuose sudalyvavo daugiau nei 60 mediatorių ir advokatų. 24 akad. val. (3 dienų) mokymai apėmė tiek mediacijos tarptautinį elementą turinčiuose ginčuose bendruosius teisinius ir mediacijos klausimus, tiek ir sudėtingesnius tokių ginčų taikaus sprendimo aspektus pažengusiems ginčų sprendimo specialistams. Paskutinioji mokymų diena buvo skirta psichologiniams tarptautinį elementą turinčių šeimos ginčų aspektams atskleisti. Mokymus vedė dr. Gediminas Sagatys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, MRU Teisės mokyklos partnerystės profesorius), viešnia iš Vokietijos Ischtar Khalaf-Newsom (MIKK generalinė direktorė, teisininkė, mediatorė), Odeta Intė (mediatorė, MRU lektorė) ir Roberta Petkevičiūtė ( psichologė, mediatorė). Su mokymų medžiaga, kurioje daug naudingos informacijos apie aktualiausią teisinį reguliavimą, teismų praktiką, mediacijos ypatumus tarptautinį elementą turinčiuose ginčuose, galima susipažinti projekto tinklalapyje.

Projekto partnerių ekspertai taip pat sutelkė savo jėgas mokymų medžiagai, rekomendacijų ir gerosios praktikos pavyzdžių rinkinio rengimui. Tai metodinės priemonės, kurios padės tiek mediatoriams, tiek advokatams, tiek ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems šeimos ginčų sprendimo, geriau suvokti mediatoriaus ir advokato vaidmenis mediacijos procese, susipažins su šių profesijų atstovų lūkesčiais vienas kito atžvilgiu, bei ras patarimų, kaip stiprinti kolegišką bendradarbiavimą, siekiant padėti šeimoms išsispręsti konfliktus taikiai. Metodinės priemonės parengtos ir publikuotos lietuvių, latvių, italų ir vokiečių kalbomis, siekiant užtikrinti, kad net ir užsienio kalbomis neskaitantys specialistams būtų prieinami šaltiniai tobulinimuisi.

Vykdant projektą atlikta kokybinė Lietuvos, Latvijos, Italijos ir Austrijos advokatų ir mediatorių nuomonės apie jų tarpusavio bendradarbiavimą apklausa, kurios rezultatai parodė, kad visose šiose valstybėse ginčų sprendimo specialistams trūksta žinių ir vienodo mediacijos proceso suvokimo, psichologinių veiksmingo savo vaidmens atlikimo įgūdžių. Efektyvesnio mokymosi tikslais į lietuvių, latvių, italų, vokiečių, rusų ir ukrainiečių kalbas buvo išversti mokomieji mediacijos filmai, organizuotos specialistų stažuotės, visuose universitetuose partneriuose rengiami seminarai, diskusijos ir konferencijos.

2022 m. vasario 4 d. Mykolo Romerio universitete vyko Justice programos CODEMAL projekto renginys nacionalinė konferencija „Tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimas mediacijos plėtrai“. Projekto komanda, MRU Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorijos vadovė prof. dr. Agnė Tvaronavičienė ir narė lektorė Odeta Intė vykdant projektines veiklas pastebėjo, kad siekiant mediacijos plėtros ir aukšto rezultatyvumo būtina užtikrinti ne tik advokatų ir mediatorių bendradarbiavimą, tačiau ir stiprinti tarpinstitucinius ryšius su kitomis mediacijos valdymo ir susijusiomis institucijomis. Taip gimė mintis į nacionalinį projekto rezultatų viešinimo renginį pakviesti platesnį teisininkų ir kitų ginčų sprendimo specialistų ratą. Šią mintį palaikė ir renginio socialiniais partneriais tapo Teisingumo ministerija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos administracinių ginčų komisija, Lietuvos advokatūra ir Lietuvos mediatorių rūmai. Renginys vyko MRU ribotam klausytojų skaičiui dėl sudėtingos pandeminės situacijos, tačiau visiems norintiems jį stebėti buvo sudaryta galimybę tą daryti nuotoliniu būdu.  Renginį nuotoliu stebėjo daugiau nei 1200 žiūrovų. Konferencijos įrašas liko pasiekiamas visiems, kas domisi mediacija ir jos plėtra, nes pranešimus konferencijoje aktualiausiais klausimais skaitė ne tik mediatoriai ir advokatai, bet ir Valstybės garantuojamos teisinės tarnybos, Nacionalinės teismų administracijos, Lietuvos teismų, Lietuvos administracinių ginčų komisijos atstovai. Reginys suvienijo visus mediacijos entuziastus ir renginio organizatoriui leido padaryti išvadą, kad konstruktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas yra raktas į mediacijai kylančių iššūkių sėkmingą sprendimą, nes taikesniu ginčų sprendimu ir teisinės kultūros Lietuvoje tobulinimu yra suinteresuoti visi. Kviečiame renginio įrašą peržiūrėti MRU paskyroje YouTube platformoje.

Baigiamasis CODEMAL projekto renginys įvyko 2022 m. vasario 16 d. Turibos universitete Rygoje (Latvija). Tarptautinėje konferencijoje buvo pristatyti visi projekto rezultatai, aktualiausiais klausimais pranešimus skaitė Latvijos, Lietuvos, Austrijos, Italijos ir Jungtinės Karalystės mokslininkai ir praktikai. Renginio įrašas greitu metu bus pasiekiamas projekto tinklalapyje.

Advokatų ir mediatorių bendradarbiavimo stiprinimo tikslas visose partnerių valstybėse buvo pasiektas. Šie ginčų specialistai turėjo unikalią progą mokymų metu susipažinti, išsiaiškinti vienas kito vaidmenis mediacijos procese, drauge dalyvauti ginčų sprendimo simuliacijoje, keistis vaidmenimis, kelti probleminius klausimus ir jais diskutuoti. Visose projekte dalyvavusiose valstybėse tokie bendri advokatų ir mediatorių mokymai buvo įvertinti puikiai, o jų dalyviai užtikrino, kad užmegzti ryšiai ir įgytos žinios bei įgūdžiai, gauta metodologinė parama bei kiti turiningi projekto renginiai  esmingai praturtino jų praktiką ir veiksmingai patobulino jų kvalifikaciją. Baigiamieji projekto renginiai ir jų sėkmė, patvirtino spėjimą, kad mediacijos plėtrai būtinas efektyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas, nes tik ryšys tarp skirtingas funkcijas atliekančių specialistų, jų gebėjimas vienas kitą išgirsti ir suprasti veda prie bendro tikslo – taikesnės visuomenės kūrimo.

MRU Teisės mokyklos informacija

Back to top button