Nr. 105 (2017)VU mokslo darbai "Teisė"

P. Tarasevičius. TECHNINIŲ PRIEMONIŲ NAUDOJIMO KRIMINALINĖJE ŽVALGYBOJE TEISĖTUMO PROBLEMOS

Straipsnyje nagrinėjama techninių priemonių naudojimo kriminalinėje žvalgyboje teisinio reglamentavimo atitiktis Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijai. Pabrėžiamas būtinumas tikslinti Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatyme įtvirtintus techninių priemonių panaudojimo bendra tvarka atskyrimo nuo techninių priemonių panaudojimo specialia tvarka kriterijus. Taip pat nemažai dėmesio skiriama techninių priemonių naudojimo kriminalinėje žvalgyboje teisinio reglamentavimo problemoms. Keliami kritiniai prievartinių priemonių naudojimo tvarkos nustatymo neviešo pobūdžio teisės aktais klausimai.

Back to top button