Komentarai

J. Drakšas. Naujas NFT šurmulys ir sena ES autorių teisė

Be kitų džiaugsmų ir liūdesių, kuriais pasidalijo jau praėję 2021 metai (sveikinimai!), buvo sudaryta galimybė išvysti ir naujosios skaitmeninės manijos bangą, turinčią Kolinso anglų kalbos žodyno metų žodžiu išrinktą NFT (arba „non-fungible token“, liet. nepakeičiami žetonai) pavadinimą. Kaip antai, Twitterio įkūrėjas ir milijardierius Jack Dorsey kaip NFT už beveik tris milijonus JAV dolerių pardavė savo patį pirmąjį „tweet‘ą“ („just setting up my twttr“), neoninės katės (angl. „neon cat“) grafinis mainų formatas (GIF) NFT forma buvo parduotas už šešis šimtus tūkstančių JAV dolerių, kol planetų vaizdus primenantis meninko Pak sukurtas vizualinis projektas „The Merge“ gruodį kaip NFT buvo parduotas už kiek daugiau nei devyniasdešimt milijonų JAV dolerių, taip užimdamas pačio brangiausio iki šiol parduoto NFT vietą. Tačiau anapus šio šurmulio, NFT kelia ne tik susižavėjimą naujomis skaitmeninėmis galimybėmis, bet ir pluoštą aktualių teisinių klausimų dėl jų tolimesnio augimo.

Kas yra NFT?

Jau minėtas Kolinso žodynas NFT apibrėžia kaip unikalų skaitmeninį pažymėjimą, registruotą blokų grandinėje, naudojamą įrašyti nuosavybės teisę į turtą, pvz., meno kūrinį ar kolekcinį objektą[1]. Praktikoje NFT dažniausiai naudojami parduoti nuosavybės teises į būtent internete patalpintus kūrinius, kaip pavyzdžiui, tam tikrus paveikslėlius, vaizdo ir muzikos įrašus. Pabrėžtina, kad NFT neapsaugo savininko nuo to, kad jam NFT forma priklausantys kūriniai nebūtų naudojami kitų asmenų ar kaip nors kopijuojami ir atgaminami. Vien tai, jog tam tikras kūrinys yra patalpinamas internetiniame aukcione ir parduodamas NFT forma, jau tikriausiai reiškia, kad internete greitai atsiras daugybė jo kopijų ir jis bus lengvai prieinamas kitiems to norintiems asmenims, galintiems tam tikrą kūrinį išsisaugoti kad ir paprasta ekrano užfiksavimo (angl. „screenshot“) komanda (tiesa, tokiu būdu, greičiausiai, pažeidžiant autorių teisių turėtojo teises į tą kūrinį). Šiuo atveju gali nutikti ir taip, kad tam tikras kūrinys, už kurį pirkėjas sumoka ganėtinai didelę sumą, yra išsaugomas ne tik jo asmeninėje talpykloje, tačiau ir kitų asmenų įrenginiuose ir taip buitine prasme „priklauso“ ne tik už šį kūrinį sumokėjusiam pirkėjui.

Todėl kitaip, nei fizinio pasaulio kūrinio atveju, įsigydamas NFT pirkėjas dažniausiai neįgyja galimybės apsaugoti su juo susieto kūrinio nuo kitų asmenų naudojimo ar atgaminimo ir negali pasimėgauti išskirtinėmis šio kūrinio nuosavybės teikiamomis privilegijomis. Nepaisant to, NFT savininkas gali disponuoti juo kaip savo nuosavybe ir parduoti ar kitaip perleisti teises į jį norintiems asmenims. Ir nors toks išskirtinumas iš esmės yra vienintelis NFT savininkui jo suteikiamas privalumas prieš kitus asmenis, taip pat turinčius prieigą prie su šiuo NFT susietu kūriniu, net ir šiuo atžvilgiu savininko padėtis yra kiek apsunkinama autorių teisės numatytų kūrinio naudojimo būdų apribojimų kūrinio autorių teisių turėtojo naudai.

NFT ir kūrinių platinimo teisės išsėmimas

Dar 2019 m. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) byloje Tom Kabinet (C-263/18) pripažino, kad skaitmeninės formos kūrinių (kaip bylos atveju išskirtų elektroninių knygų) perdavimas juos parduodant autorių teisės kontekste turėtų būti kvalifikuojamas ne kaip platinimo, o kaip viešojo paskelbimo veiksmas, dėl kurio tokiam kūrinių perpardavimui negalėtų būti taikoma platinimo teisės išsėmimo taisyklė, reiškianti, jog autorių teisių turėtojas, pardavęs ar kitu būdu perdavęs nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje kūrinio originalą ar jo kopijas, Europos ekonominės erdvės valstybių teritorijoje praranda galimybę pasinaudoti išimtine teise platinti teisėtai apyvartoje esantį kūrinį, tokiu būdu po pirmojo pardavimo prarasdamas galimybę kontroliuoti visą tolimesnę kūrinio platinimo grandinę. Atitinkamai, didžioji dalis skaitmeninės formos kūrinių (o tarp jų, manytina, patektų ir didžioji dalis su NFT susietų kūrinių) galėtų būti perleidžiami (parduodami) tik su autorių teisių turėtojo sutikimu net ir tais atvejais, kai pirmąjį kartą kūrinį naujajam savininkui perdavė pats autorių teisių turėtojas.

Šiame kontekste galima būtų paminėti, kad išimtis iš skaitmeninių kūrinių, kuriems netaikomas platinimo teisės išsėmimas, galėtų būti tik kompiuterių programos, kurių perdavimas internetu, vadovaujantis ESTT pozicija byloje UsedSoft (C‑128/11), turėtų būti kvalifikuojamas kaip kūrinio skaitmeninis platinimas, o ne viešo paskelbimo veiksmas, kuriam atitinkamai nebūtų taikoma platinimo teisės išsėmimo taisyklė. Nepaisant to, mažai tikėtina, kad daugelį su NFT susietų kūrinių galima būtų priskirti kompiuterių programoms, o ne kitokio pobūdžio skaitmeniniams kūriniams, kaip tai suponuotų ir pačioje UsedSoft byloje pasitelkti išaiškinimai dėl 2009 m. Direktyvoje dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos pateiktos kompiuterių programų apibrėžties.

Atsižvelgiant į tai, manytina, kad nesant specialaus autorių teisių turėtojo sutikimo ar suteiktos licencijos, NFT platinimo galimybės praktikoje galėtų būti ir apribojamos bei paliekama erdvė su NFT susietų kūrinių autorių teisių turėtojui kontroliuoti visą šių NFT platinimo grandinę ir po pirmojo jų pardavimo, taip sudarant esmines kliūtis NFT rinkos vystymuisi. Norint turiningai praleisti laiką, galima tik įsivaizduoti, kaip naujieji „The Merge“ NFT savininkai, įsigiję šį NFT už rekordine tapusia kainą, gauna su šiuo NFT susieto kūrinio autorių teisių turėtojo įspėjimą dėl tolimesnio šio kūrinio pardavimo arba bet kokio kito jo viešo paskelbimo uždraudimą, taip paneigiant visą NFT, kaip naujo finansinio turto, vertę. Ir nors tokia dramatiška situacija gali būti išvengta licencinės sutarties sudarymu, atvejais, kai autorių teisių turėtojas ar pats autorius nesutinka perleisti ar suteikti leidimą naudotis jo turimomis turtinėmis teisėmis, arba tokia sutartis nebuvo sudaryta, NFT savininkas gali būti paliktas aklavietėje.

NFT savininko teisių užtikrinimas

Tai, jog NFT savininkas turi pasirūpinti su NFT susieto kūrinio autorių teisių turėtojo leidimu siekdamas jį viešai paskelbti (parduoti) nėra unikali vien šiam turtui priklausanti savybė. Jį unikaliu paverčia tai, kad šalia galimybės pasinaudoti viena pagrindinių savininko teisių – disponuoti nuosavybės objektu – apribojimo, dėl šio turto skaitmeninės prigimties esmingai yra apribotos ir galimybės pasinaudoti kitomis nuosavybės teisės turinį sudarančiomis teisėmis. Kaip ir minėta anksčiau, NFT savininkas iš esmės neturi galimybės apsaugoti NFT forma įsigytą kūrinį nuo jo atgaminimo ar kitų asmenų naudojimo, o ir tokio pobūdžio pažeidimai vargiai gali būti susekami ar sustabdomi. Tai lemia, jog nuosavybės teisės į NFT dažnu atveju apskritai negali būti užtikrinamos. Ir nors iki šiol bent jau viešai neiškilo tokių atvejų, kai autorių teisių turėtojas būtų uždraudęs ar nedavęs sutikimo NFT (ir, savaime, su jais susietų kūrinių) prekiavimui po pirmojo jų pardavimo, gali būti tik laiko klausimas, kol viena tokių situacijų pasirodysianti, kaip tai nutikę ir kitų skaitmeninių kūrinių, kaip kad el. knygų, atveju.

Sykiu, būtina paminėti, kad NFT, kaip dažnu atveju išimtinai finansinei spekuliacijai naudojama skaitmeninio turto rūšis, nėra savaiminė vertybė, dėl kurios pritaikomumo reikėtų keisti reguliacinę kryptį ar permąstyti dabartiniame Europos Sąjungos autorių teisių modelyje įtvirtintas nuostatas. Vis dėlto, ši technologija puikiai veikia kaip tam tikra poveikio, kuris sudaromas minėtu modeliu, iliustracija. Šiuo atžvilgiu doktrinoje jau ne kartą yra keltas klausimas dėl kūrinio platinimo teisės išsėmimo išplėtimą į skaitmeninę erdvę ir viešo paskelbimo bei platinimo teisės naujos atskirties ribų perbrėžimo. Ir nors NFT gali būti netinkama žiežirba įskelti tam tikrus pokyčius, o ir laikui esant netinkamam – dar neišsilaižius žaizdų po 2019 m. Europos Sąjungos autorių teisės reformos – ši naujovė gali būti nors ir keistu, tačiau pakankamą atspirtį turinčiu katalizatoriumi dar kartą grįžti prie diskusijos.

Justinas Drakšas yra VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros doktorantas


[1] Prieiga internetu: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/nft> [žiūrėta 2022-01-02].

Back to top button