Institucijos

Europos Komisija siūlo ES policijos bendradarbiavimo kodeksą

Šiandien Komisija siūlo ES policijos bendradarbiavimo kodeksą, kuriuo siekiama stiprinti teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą visose valstybėse narėse ir suteikti ES policijos pareigūnams šiuolaikiškesnių keitimosi informacija priemonių. Kadangi nemažai nusikaltėlių veikia tarpvalstybiniu mastu, ES policijos pareigūnai turi gebėti greitai ir veiksmingai bendradarbiauti. Policijos bendradarbiavimo kodeksas, į kurį įtraukta Rekomendacija dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo ir naujos keitimosi informacija taisyklės, padės pagerinti tarpvalstybines operacijas, užtikrins aiškius keitimosi informacija kanalus bei laiko terminus ir suteiks Europolui tvirtesnį vaidmenį. Be to, peržiūrėtos automatinio keitimosi tam tikrų kategorijų duomenimis taisyklės padės kur kas veiksmingiau susieti nusikaltimus visoje ES. Tai padės užpildyti informacijos spragas, sustiprinti nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą ES ir didinti visų Europos gyventojų saugumą. Šiandien Komisija taip pat teikia ataskaitą apie bendrą pažangą įgyvendinant ES saugumo sąjungos strategiją.

Siūlomos toliau nurodytos priemonės.

  • Rekomendacija dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo, kuria nustatomi bendri policijos pareigūnų, vykdančių bendrą patruliavimą ir veikiančių kitos valstybės narės teritorijoje, bendradarbiavimo standartai. Tai apima bendrą nusikaltimų, dėl kurių įmanomas persekiojimas kertant sieną, sąrašą ir saugias bendravimo priemones, kad policijos pareigūnai, vykdydami operacijas kitose ES šalyse, galėtų bendrauti su kolegomis. Nors už policijos operacijas ir nusikalstamų veikų tyrimus tebėra atsakingos valstybės narės, dėl šių bendrų standartų policijos pareigūnams bus paprasčiau dirbti kitose ES šalyse. Be to, pagal minėtą rekomendaciją rengiant bendrus mokymus, įskaitant kalbų kursus ir mainų programas, bus skatinama bendra ES viešosios tvarkos palaikymo kultūra.
  • Naujos valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimosi informacija taisyklės. Vienos valstybės narės policijos pareigūnai turėtų turėti lygiavertę prieigą prie savo kolegoms kitoje valstybėje narėje prieinamos informacijos – tomis pačiomis sąlygomis. Valstybės narės turėtų įsteigti vieną bendrą kontaktinį centrą, kuris veiktų visą parą kasdien, turėtų pakankamai darbuotojų ir būtų vieno langelio principu veikiantis informacijos mainų su kitomis ES šalimis centras. Prašoma informacija turėtų būti pateikiama per 8 valandas (skubiais atvejais) ir ne vėliau kaip per 7 dienas. Europolo valdoma Saugaus keitimosi informacija tinklo programa (SIENA) turėtų tapti numatytuoju ryšių kanalu.
  • Peržiūrėtos automatinio keitimosi duomenimis policijos bendradarbiavimo srityje taisyklės pagal Priumo sistemą, siekiant pagerinti, palengvinti ir paspartinti keitimąsi duomenimis ir padėti nustatyti nusikaltėlius. Tai apima įtariamųjų ir nuteistųjų veido atvaizdų ir policijos įrašų įtraukimą į sąrašą duomenų, kuriais keičiamasi automatiškai, ir centrinio maršruto parinktuvo, prie kurio galėtų prisijungti nacionalinės duomenų bazės, įdiegimą, pakeičiant daugybę sąsajų tarp kiekvienos nacionalinės duomenų bazės. Europolas taip pat galės veiksmingiau padėti valstybėms narėms, tikrindamas ES nepriklausančių šalių duomenis valstybių narių duomenų bazėse ir padėdamas nustatyti žinomus ES nepriklausančių šalių nusikaltėlius.

Dabar Europos Parlamentas ir Taryba turi išnagrinėti ir priimti siūlomą Direktyvą dėl keitimosi informacija ir Reglamentą dėl automatinio keitimosi duomenimis. Pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo dabar turi apsvarstyti ir priimti Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu. Vėliau rekomendacija būtų pagrindas visoms valstybėms narėms atnaujinti savo galiojančius nacionalinius ar dvišalius susitarimus.

Erdvėje be vidaus sienų nusikaltėliai neturėtų galėti išvengti policijos tiesiog persikeldami iš vienos valstybės narės į kitą. Remiantis Europolo 2021 m. ES sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmių vertinimu, beveik 70 proc. nusikaltėlių tinklų veikia daugiau kaip trijose valstybėse narėse. Policijos pareigūnai turi gebėti veiksmingai ir sistemingai bendradarbiauti visoje ES. 2020 m. liepos mėn. ES saugumo sąjungos strategijoje Komisija paskelbė pasiūlymus stiprinti policijos bendradarbiavimą, siekdama užtikrinti, kad teisėsaugos institucijos visoje ES galėtų geriau bendradarbiauti, laikydamiesi šiuolaikinio taisyklių sąvado.

Kaip pabrėžta 2021 m. balandžio mėn. ES kovos su organizuotu nusikalstamumu strategijoje, kovojant su visų formų sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu itin svarbus glaudus policijos bendradarbiavimas ir sklandus keitimasis informacija. Šiandien pateiktu pasiūlymu dėl Policijos bendradarbiavimo kodekso įgyvendinamas strategijoje nustatytas įsipareigojimas. Lengvesnis policijos bendradarbiavimas padės sustiprinti nusikalstamų veikų prevenciją, atskleidimą ir tyrimą ES. Be to, kaip pabrėžta 2021 m. birželio mėn. Sklandžiai veikiančios ir atsparios Šengeno erdvės strategijoje, labai svarbu užtikrinti gerą Šengeno erdvės veikimą. Veiksmingas policijos bendradarbiavimas padeda efektyviai šalinti grėsmes saugumui Šengeno erdvėje ir išlaikyti erdvę be vidaus sienų kontrolės.

Šiandien Komisija taip pat pranešė apie pažangą, padarytą per pastaruosius 6 mėnesius įgyvendinant ES saugumo sąjungos strategiją, siekiant sukurti perspektyvią saugumo aplinką.

Plačiau:

Pasiūlymas dėl Tarybos rekomendacijos dėl operatyvinio policijos bendradarbiavimo (taip pat žr. pasiūlymo priedą ir konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis apibendrinamąją ataskaitą)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių teisėsaugos institucijų keitimosi informacija (taip pat žr. poveikio vertinimą ir jo santrauką)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl automatinio keitimosi duomenimis policijos bendradarbiavimo srityje (taip pat žr. poveikio vertinimą ir jo santrauką)

Europos Komisijos informacija

Back to top button