Institucijos

ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas: sąžiningos konkurencijos užtikrinimas ir tolesnis bendradarbiavimas abipusio intereso srityse

Po intensyvių derybų Europos Komisija gruodžio 24 d. susitarė su Jungtine Karalyste dėl būsimo JK ir ES bendradarbiavimo sąlygų. Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo projektą sudaro trys pagrindiniai toliau nurodyti ramsčiai.

Laisvosios prekybos susitarimas – nauja ekonominė ir socialinė partnerystė su Jungtine Karalyste

  • Susitarimas apima ne tik prekybą prekėmis ir paslaugomis, bet ir įvairias kitas ES interesų sritis, pavyzdžiui, investicijas, konkurenciją, valstybės pagalbą, mokesčių skaidrumą, oro ir kelių transportą, energetiką ir tvarumą, žuvininkystę, duomenų apsaugą ir socialinės apsaugos koordinavimą.
  • Jame numatyta taikyti nulinius tarifus ir nulines kvotas visoms prekėms, kurios atitinka taikytinas kilmės taisykles.
  • Abi šalys įsipareigojo sudaryti vienodas veiklos sąlygas, toliau užtikrindamos aukšto lygio apsaugą tokiose srityse kaip aplinkos apsauga, kova su klimato kaita ir anglies dioksido apmokestinimas, socialinės ir darbo teisės, mokesčių skaidrumas ir valstybės pagalba, taikydamos veiksmingą vidaus vykdymo užtikrinimą, privalomąjį ginčų sprendimo mechanizmą ir galimybę abiem šalims imtis teisių gynimo priemonių.
  • ES ir Jungtinė Karalystė susitarė dėl naujos sistemos, skirtos bendram žuvų išteklių valdymui ES ir Jungtinės Karalystės vandenyse. Jungtinė Karalystė galės toliau plėtoti savo žvejybą, bet kartu bus išsaugoma Europos žvejų bendruomenių veikla ir pragyvenimo šaltiniai bei tausojami gamtos ištekliai.
  • Transporto sričiai skirtose Susitarimo nuostatose numatytas nuolatinis ir tvarus oro, kelių, geležinkelių ir jūrų susisiekimas, nors patekimas į rinką bus labiau suvaržytas nei siūloma bendrojoje rinkoje. Susitarimo nuostatomis užtikrinama, kad ES ir Jungtinės Karalystės paslaugų teikėjai konkuruotų vienodomis sąlygomis ir nebūtų pažeidžiamos keleivių ir darbuotojų teisės bei nesumažėtų transporto sauga.
  • Dėl energetikos Susitarimu nustatomas naujas prekybos ir tarpusavio jungčių modelis, užtikrintas atviros ir sąžiningos konkurencijos garantijomis, be kita ko, dėl veiklai jūroje taikomų saugos standartų ir atsinaujinančiosios energijos gamybos.
  • Socialinės apsaugos koordinavimo srityje Susitarimu siekiama užtikrinti ES piliečių ir Jungtinės Karalystės piliečių teises. Tai taikoma ES piliečiams, dirbantiems Jungtinėje Karalystėje, keliaujantiems ar persikeliantiems į ją, ir Jungtinės Karalystės piliečiams, dirbantiems ES, keliaujantiems ar persikeliantiems į ES po 2021 m. sausio 1 d.
  • Susitarimu Jungtinei Karalystei taip pat sudaromos sąlygos toliau dalyvauti keliose pavyzdinėse 2021–2027 m. laikotarpio ES programose (su sąlyga, kad Jungtinė Karalystė finansiškai prisidės prie ES biudžeto), pavyzdžiui, programoje „Europos horizontas“.

Nauja partnerystė mūsų piliečių saugumui užtikrinti

  • Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimu nustatoma nauja teisėsaugos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose ir civilinėse bylose sistema. Jame pripažįstamas tvirto nacionalinių policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimo, ypač kovojant su tarpvalstybiniu nusikalstamumu bei terorizmu ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą, poreikis. Susitarimu sukuriami nauji operatyviniai pajėgumai, atsižvelgiant į tai, kad Jungtinė Karalystė, būdama už Šengeno erdvės ribų esanti ES nepriklausanti šalis, neturės tokios pat infrastruktūros kaip anksčiau. Bendradarbiavimas saugumo srityje gali būti sustabdytas, jei Jungtinė Karalystė pažeis savo įsipareigojimus toliau laikytis Europos žmogaus teisių konvencijos ir užtikrinti jos vykdymą šalies viduje.

Horizontalusis susitarimas dėl valdymo – sistema ilgalaikiams santykiams

  • Siekiant užtikrinti kuo didesnį teisinį tikrumą įmonėms, vartotojams ir piliečiams, atskirame skyriuje dėl valdymo paaiškinama, kaip Susitarimas bus taikomas ir kontroliuojamas. Juo taip pat įsteigiama Jungtinė partnerystės taryba, kuri užtikrins, kad Susitarimas būtų tinkamai taikomas ir aiškinamas, ir kurioje bus aptariami visi iškilę klausimai.
  • Privalomaisiais vykdymo užtikrinimo ir ginčų sprendimo mechanizmais bus garantuojama, kad būtų gerbiamos įmonių, vartotojų ir asmenų teisės. Tai reiškia, kad ES ir Jungtinėje Karalystėje įmonės konkuruos vienodomis sąlygomis ir bus užkertamas kelias bet kuriai iš šalių pasinaudoti savo reguliavimo autonomija tam, kad būtų teikiamos nesąžiningos subsidijos arba iškraipoma konkurencija.
  • Abi šalys gali imtis atsakomųjų veiksmų įvairiuose sektoriuose, jei Susitarimas būtų pažeistas. Šių atsakomųjų įvairiems sektoriams taikomų veiksmų bus galima imtis visose ekonominės partnerystės srityse.

Susitarimas netaikomas bendradarbiavimui užsienio politikos, išorės saugumo ir gynybos srityse, nes Jungtinė Karalystė nenorėjo įtraukti šio klausimo į derybas. Todėl nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinė Karalystė ir ES neturės bendro užsienio politikos problemų, pavyzdžiui, dėl sankcijų taikymo trečiųjų šalių piliečiams ar ekonomikai, priėmimo ir koordinavimo sistemos.

Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas apima keletą ES svarbių sričių. Jis kur kas platesnio masto nei įprastiniai laisvosios prekybos susitarimai ir suteikia tvirtą pagrindą mūsų ilgalaikei draugystei ir bendradarbiavimui išsaugoti. Juo apsaugomas bendrosios rinkos vientisumas ir keturių laisvių (žmonių, prekių, paslaugų ir kapitalo) nedalumas. Susitarimu atsižvelgiama į faktą, kad Jungtinė Karalystė palieka Sąjungos bendrų taisyklių ekosistemą, nebedalyvaus taikant priežiūros ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo mechanizmus, todėl nebegalės naudotis narystės ES ar bendrosios rinkos teikiama nauda. Vis dėlto Susitarimu nebus suteikta tiek privalumų, kiek Jungtinė Karalystė turėjo kaip ES valstybė narė.

Dideli pokyčiai priešakyje – pasirengimas 2021 m. sausio 1 d.

Net ir pasiekus ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimą, 2021 m. sausio 1 d. bus didelių pokyčių. Tą dieną Jungtinė Karalystė pasitrauks iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos, visų krypčių ES politikos ir tarptautinių susitarimų. Pasibaigs laisvas asmenų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimas tarp Jungtinės Karalystės ir ES. ES ir Jungtinė Karalystė sudarys dvi atskiras rinkas: dvi atskiras reguliavimo ir teisines erdves. Dėl to atsiras kliūčių abiem kryptimis vykstančiai prekybai prekėmis ir paslaugomis, tarpvalstybiniam judumui ir mainams – jų šiandien nėra.

Susitarimas dėl išstojimo

Lieka galioti Susitarimas dėl išstojimo, kuriuo, be kita ko, apsaugomos ES ir Jungtinės Karalystės piliečių teisės, ES finansiniai interesai ir, svarbiausia, taika ir stabilumas Airijos saloje. Visapusiškai ir laiku įgyvendinti šį Susitarimą – vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų. Dėl intensyvių ES ir Jungtinės Karalystės diskusijų Jungtiniame komitete ir įvairiuose specialiuosiuose komitetuose Susitarimas dėl išstojimo, visų pirma Protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos, bus įgyvendintas sausio 1 d. Gruodžio 17 d. ES ir Jungtinės Karalystės jungtinis komitetas susitiko ir patvirtino visus oficialius sprendimus ir kitus praktinius sprendimus, susijusius su Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimu. Atsižvelgdama į šiuos abipusiškai sutartus sprendimus, Jungtinė Karalystė sutiko iš savo Vidaus rinkos įstatymo projekto (Internal Market Bill) pašalinti ginčytinas nuostatas ir panašių nuostatų neįtrauks į Apmokestinimo įstatymo projektą (Taxation Bill).

Komisija nedelsdama pasiūlys Tarybos sprendimus dėl Susitarimo pasirašymo ir laikino taikymo ir sudarymo. Taryba, visoms 27 valstybėms narėms sprendžiant vieningai, turės priimti sprendimą, kuriuo įgaliojama pasirašyti Susitarimą ir jį laikinai taikyti nuo 2021 m. sausio 1 d. Kai šis procesas bus baigtas, ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimas galės būti oficialiai pasirašytas. Po to Europos Parlamento bus paprašyta pritarti šiam Susitarimui. Paskutiniame ES veiksmų etape Taryba turės priimti sprendimą dėl Susitarimo sudarymo.

 Visas iš principo sutarto Susitarimo tekstas

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button