Institucijos

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. pokyčiai viešųjų pirkimų reglamentavime

Didžioji dalis Lietuvos Respublikos Seimo priimtų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (PĮ) ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo pakeitimo įstatymais numatytų pakeitimų įsigaliojo 2019 m. birželio 11 d. Pakeitimams, reikalaujantiems pokyčių įgyvendinamuosiuose teisės aktuose buvo numatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Ryškiausi pokyčiai pirkimų reglamentavime, kurie įsigalios 2019 m. lapkričio 1 d. yra šie:

  1. Siekiant sumažinti administracinę naštą pirkimo vykdytojams, atliktas VPĮ 25 straipsnio pakeitimas, kuris leis vykdyti neskelbiamą pirkimą ne CVP IS priemonėmis, jeigu mažos vertės pirkimas buvo skelbtas, bet nebuvo gauta pasiūlymų.
  2. VPĮ 27 straipsnio 1 d. 1 p. (PĮ 39 straipsnio 1 d. 1 p.) pirkimo vykdytojams, siekiantiems pasirengti pirkimui ir pranešti tiekėjams apie savo pirkimo planus ir reikalavimus, įtvirtinta galimybė konsultuotis su visuomene.
  3. Patikslintos VPĮ 31 straipsnio 3 d. 1 p. nuostatos, numatant, kad apie mažos vertės pirkimą gali būti neskelbiama ir tuomet, kai visos pateiktos paraiškos ar pasiūlymai yra nepriimtini, o pirminės sąlygos iš esmės nekeičiamos.
  4. Tiekėjus į nepatikimų tiekėjų sąrašą bus galima įtraukti ir tais atvejais, kai per pastaruosius 3 metus buvo priimtas pirkimo vykdytojo sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija (net jei sutartis nebuvo nutraukta ir nebuvo reikalauta žalos atlyginimo).
  5. Siekiant kovoti su šešėline ekonomika bei skatinti tiekėjų socialinę atsakomybę bei sąmoningumą mokant sąžiningus atlyginimus savo darbuotojams, VPĮ 55 straipsnis (PĮ 64 straipsnis) papildytas 11 dalimi, kuri numato, kad perkančioji organizacija gali nustatyti socialinį pasiūlymų vertinimo kriterijų ir įvertinti, kiek tiekėjo ir subtiekėjo, jeigu jis pasitelkiamas, siūlomo darbo užmokesčio mėnesio mediana, sutartį vykdysiantiems ir perkančiojo subjekto pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis atliksiantiems darbuotojams, viršija Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

Pažymėtina, kad tokią teisę pirkimų vykdytojas turės nepriklausomai nuo pirkimo objekto rūšies.

Atitinkamai, VPĮ 35 straipsnio 2 dalis (PĮ 48 straipsnio 2 dalis) papildyta nauju punktu, kuriuo numatoma, kad pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta informacija apie tai, kad tiekėjas, sudarius sutartį, bet ne vėliau kaip iki sutarties vykdymo pradžios, turi pateikti sutartį vykdysiančių ir perkančiosios organizacijos nurodytas užduotis atliksiančių darbuotojų sąrašą (vardus, pavardes, gimimo datas) ir jiems siūlomo mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianą, taip pat informacija, kad sutarties vykdymo metu pasikeitus nurodytai informacijai tiekėjas nedelsdamas turi informuoti perkančiąją organizaciją ir pateikti atnaujintą nurodytų darbuotojų sąrašą ir patikslintą darbo užmokesčio mėnesio medianą.

  1. VPĮ nebelieka 55 straipsnio 1 d. 1 p. a) (PĮ 64 straipsnio 1 d. 1 p. a)) papunktyje įtvirtintos pareigos įvertinti, kiek tiekėjo siūlomas atlyginimas pirkimo sutartį vykdysiantiems darbuotojams viršija jo arba ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, kilmės šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį.

 

Viešųjų pirkimų tarnybos informacija

Back to top button