Institucijos

EK rekomenduoja pradėti derybas su Japonija dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo

Penktadienį paskelbta, kad Europos Komisija (EK) rekomendavo Tarybai leisti pradėti derybas dėl ES ir Japonijos susitarimo dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų perdavimo ir naudojimo siekiant užkirsti kelią terorizmui ir sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti. Susitarimu bus reglamentuota PNR duomenų perdavimo sistema ir sąlygos, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos principų ir pagrindinių teisių pagal ES pagrindinių teisių chartiją.

ES ir Japonija yra ilgalaikės strateginės partnerės, bendradarbiaujančios ir kovos su terorizmu bei sunkiais nusikaltimais srityje, kaip dar sykį pabrėžta 2018 m. liepos mėn. pasirašytu ES ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimu. Partnerystės sutarimi abi šalys konkrečiai raginamos „naudoti esamas priemones, kaip antai keleivio duomenų įrašus, […] kad būtų užkirstas kelias teroro aktams ir sunkiems nusikaltimams ir su jais kovojama“. Derybos dėl ES ir Japonijos PNR susitarimo patvirtina ES ir Japonijos strateginės partnerystės svarbą.

Komisijos rekomendacija pradėti derybas su Japonija dėl keleivių, skraidančių tarp ES ir Japonijos, duomenų perdavimo leis užtikrinti, kad būsimuoju susitarimu:

· būtų reglamentuojamas PNR duomenų perdavimas ir naudojimas tik siekiant užkirsti kelią terorizmui ir kitiems sunkiems tarpvalstybiniams nusikaltimams ir su tuo kovoti;

· būtų nustatomos būtinos apsaugos ir kontrolės priemonės, susijusios su asmens duomenų apsauga, pagrindinėmis asmenų teisėmis ir laisvėmis, laikantis Teisingumo Teismo praktikoje nustatytų reikalavimų;

· būtų apribojama PNR duomenų prieiga ir tvarkymas tik terorizmo ir kitų sunkių tarpvalstybinių nusikaltimų prevencijos, atskleidimo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo už tai tikslais;

· nediskriminuojant keleivių būtų užtikrinamos veiksmingos administracinės ir teisminės teisių gynimo priemonės.

Dar šiais metais Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo, pagal kurį, remiantis tvirtomis apsaugos garantijomis, asmens duomenys gali laisvai judėti tarp ES ir Japonijos.

Oro transporto bendrovių užsakymų sistemose saugomi keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenys, kuriuos keleiviai yra pateikę oro vežėjams užsakydami skrydžius ir į juos registruodamiesi. Duomenys gali apimti tokią informaciją, kaip keleivio vardas ir pavardė, kelionės datos, kelionės maršrutai, sėdimos vietos numeris, bagažas, kontaktiniai duomenys ir mokėjimo priemonės.

Nusikaltėliai ir teroristai vis dažniau veikia nepaisydami valstybių sienų ir dažnai keliauja į kitas šalis. Tiek ES, tiek visame pasaulyje PNR duomenų tvarkymas pripažįstamas svarbia ir veiksminga priemone, padedančia užkirsti kelią grėsmėms saugumui ir su jomis kovoti. Ši priemonė padeda nustatyti įtartinus maršrutus ir potencialius nusikaltėlius bei teroristus, įskaitant ir tuos, kurie iki tol teisėsaugos institucijoms buvo nežinomi.

2016 m. balandžio 27 d. priimta ES PNR direktyva yra svarbi Sąjungos atsako į terorizmo ir sunkių nusikaltimų keliamas grėsmes priemonė ir tikros bei veiksmingos saugumo sąjungos pagrindas.

Pasauliniu lygmeniu JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2396 JT ragina visas savo valstybes nares „plėtoti PNR duomenų rinkimo, tvarkymo ir analizės pajėgumus“ ir ragina Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (ICAO) bendradarbiauti su savo valstybėmis narėmis siekiant nustatyti PNR duomenų tvarkymo standartą. Komisija aktyviai remia šios srities ICAO veiklą: 2019 m. rugsėjo 13 d. ji Tarybai pateikė Sąjungos pozicijos pasiūlymą.

Šiuo metu galioja du tarptautiniai ES PNR susitarimai – su Australija ir su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis. Atsižvelgdama į ES Teisingumo Teismo nuomonę dėl ES ir Kanados PNR susitarimo, Komisija gavo Tarybos leidimą pradėti su Kanada naujas derybas dėl PNR. Derybos pradėtos 2018 m. birželio mėn., o jų išvados sulaukė palankaus įvertinimo per liepos 17 ir 18 d. vykusį ES ir Kanados aukščiausiojo lygio susitikimą. Abi pusės įsipareigojo kuo greičiau baigti rengti susitarimą.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button