Institucijos

EK inicijuoja diskusijas dėl teisinės valstybės principo laikymosi stiprinimo ES

Europos Komisija pradeda svarstymų dėl teisinės valstybės Europos Sąjungoje procesą ir siekia išsiaiškinti, kokių veiksmų būtų galima imtis ateityje.

Šiandien pristatytame komunikate apžvelgiamos esamos teisinės valstybės stebėsenos, vertinimo ir apsaugos Sąjungoje priemonės. Jame taip pat įvertinama pastarųjų metų patirtis, kad galėtume pradėti platesnio pobūdžio diskusijas Europos mastu dėl to, kaip dar būtų galima stiprinti teisinę valstybę. Pirmiausia įgyta patirtis rodo, kad Sąjungoje reikia geriau vykdyti propagavimo, išankstinės prevencijos, susijusios su teisinei valstybei gresiančiais pavojais arba teisinės valstybės pažeidimais, ir veiksmingo reagavimo į tokias iškilusias problemas veiklą.

Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas nurodė: „Sąjungos gebėjimas puoselėti teisinės valstybės principą dabar svarbus labiau nei bet kada. Visų pirma dėl to, kad šis klausimas susijęs su pagrindinėmis vertybėmis, su tuo, kas mes esame. Antra, dėl to, kad visos ES veikimą lemia teisinės valstybės principo laikymasis visose valstybėse narėse. Dabar pats metas drauge su visomis institucijomis, valstybėmis narėmis, įvairiomis valdžios institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais apgalvoti, kaip reikėtų ginti ir skatinti teisinės valstybės principo laikymąsi Sąjungoje.“

Pastaraisiais metais teisinės valstybės principas Europoje susiduria su vis didėjančiu spaudimu. Sąjungos bei tarptautinio lygmens diskusijose keliami bendro pobūdžio ir konkretūs susirūpinimą keliantys klausimai, kuriuos taip pat kelia ir pilietinė visuomenė. Tapo aišku, jog norint užtikrinti, kad būtų griežčiau laikomasi teisinės valstybės principo ir jis būtų ginamas bei puoselėjamas visoje Sąjungoje, reikia nuveikti daugiau. Remiantis vykstančių diskusijų rezultatais ir įgyta patirtimi šiandienos komunikatu siekiama pradėti šį procesą nustatant galimas būsimų veiksmų kryptis.

Galimi veiksmai ateityje

Sąjungoje ginti, stiprinti ir puoselėti teisinės valstybės principą yra bendra ES institucijų ir visų valstybių narių atsakomybė. Komisija jau yra panaudojusi įvairias priemones, kuriomis įdėmiai stebėjo bei vertino su teisine valstybe susijusius klausimus valstybėse narėse ir dėl jų ėmėsi veiksmų. Tos priemonės apima teisinės valstybės priemones, procedūrą pagal ES sutarties 7 straipsnio 1 dalį, pažeidimo nagrinėjimo procedūrą, taip pat Europos semestrą, ES teisingumo rezultatų suvestinę arba bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą. Remdamasi patirtimi, kuri iki šiol sukaupta taikant visas šias priemones, Komisija šiandien nustatė tris ramsčius, kuriais būtų galima prisidėti prie tolesnio veiksmingo teisinės valstybės principo laikymosi užtikrinimo Sąjungoje:

· Geresnis propagavimas. Teisinės valstybės standartai ir jurisprudencija ne visada yra pakankamai žinomi nacionaliniu lygmeniu. Siekiant šalinti šį trūkumą, reikėtų dėti daugiau pastangų nacionaliniu lygmeniu geriau informuoti apie teisinės valstybės standartus ir apie su šiuo klausimu susijusias bylas. Tai būtų galima įgyvendinti, pavyzdžiui, vykdant į visuomenę orientuotą komunikacijos veiklą, suformuluojant bendrą ES požiūrį, kuris padėtų skatinti stipresnę teisinės valstybės principo laikymosi kultūrą įvairiose institucijose ir tarp įvairių profesijų atstovų, toliau įtraukiant Europos Tarybą bei užtikrinant pilietinės visuomenės dalyvavimą regioniniu ir vietos lygmeniu.

· Išankstinė prevencija. Nors pagrindinė atsakomybė už tai, kad nacionaliniu lygmeniu būtų užtikrintas teisinės valstybės principo laikymasis, tenka valstybėms narėms, ES gali teikti svarbią paramą pagrindinių sistemų ir institucijų atsparumui didinti. Geriau suprasti su teisine valstybe susijusią padėtį ir pokyčius valstybėse narėse galėtų padėti reguliarus bendradarbiavimas ir dialogas, kurie taip pat galėtų prisidėti prie to, kad su teisine valstybe susijusios problemos būtų sprendžiamos ankstyvuoju etapu.

· Pritaikytos atsakomosios priemonės. Su teisine valstybe susijusios problemos yra įvairios, todėl veiksmingas atsakas taip pat turi būti įvairus. Taikydama pažeidimo nagrinėjimo procedūrą Komisija toliau užtikrins, kad ES teisė būtų taikoma tinkamai. Konkrečiose politikos srityse (pavyzdžiui, kaip nurodyta Komisijos pasiūlyme dėl ES finansinių interesų apsaugos) taip pat gali būti tikslinga imtis kitokių veiksmų. Be to, būtų galima apsvarstyti galimybę patikslinti esamas teisinės valstybės priemones, be kita ko, numatyti galimybę Europos Parlamentui ir Tarybai gauti bei teikti ankstyvojo etapo informaciją, taip pat nustatyti dialogo etapo trukmę.

Tolesni veiksmai

Dabar Komisija prašo Europos Parlamento, Europos Vadovų Tarybos, Tarybos ir valstybių narių bei atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant teisminius tinklus ir pilietinę visuomenę, apsvarstyti šiandienos komunikate išdėstytas problemas ir pateikti konkrečių idėjų, kaip ateityje būtų galima tobulinti teisinės valstybės priemonių rinkinį.

Remdamasi šio svarstymo proceso ir vykstančių diskusijų rezultatais, Komisija prie šio klausimo sugrįš 2019 m. birželio mėn., pateikdama savo išvadas ir pasiūlymus.

Pagrindiniai faktai

Teisinė valstybė yra viena iš bendrų vertybių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga; jai pritaria visos valstybės narės. Ji įtvirtinta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje. Be to, teisinė valstybė yra itin svarbi visos ES veikimui, pavyzdžiui, vidaus rinkai, bendradarbiavimui teisingumo ir vidaus reikalų srityje, taip pat užtikrinant, kad nacionalinių teismų teisėjai, kurie yra ir ES teisėjai, galėtų vykdyti savo užduotį užtikrinti ES teisės aktų taikymą ir galėtų tinkamai bendrauti su ES Teisingumo Teismu per procesą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo. Europos Komisija kartu su kitomis institucijomis ir valstybėmis narėmis pagal Sutartis yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi teisinės valstybės principo, kuris yra viena pagrindinių Sąjungos vertybių, ir už ES teisės, vertybių bei principų laikymosi užtikrinimą.

Komisija gali panaudoti įvairias priemones, kuriomis įdėmiai stebimos bei vertinamos su teisine valstybe susijusios problemos valstybėse narėse ir dėl jų imamasi veiksmų. Tos priemonės yra, be kita ko, pažeidimo nagrinėjimo procedūra, Europos semestras, ES teisingumo rezultatų suvestinė arba bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas. 2014 m. kovo 11 d. Europos Komisija priėmė naujas priemones, kuriomis šalinamos sisteminės grėsmės teisinės valstybės principui bet kurioje iš ES valstybių narių. Naudodamasi šiomis teisinės valstybės priemonėmis, Komisija gali pradėti etapais grindžiamą dialogą su atitinkama valstybe nare, kad užkirstų kelią didėjančioms sisteminėms grėsmėms teisinei valstybei. Iš visų teisinės valstybės apsaugos priemonių simboliškiausia, bet išskirtinė yra procedūra pagal ES sutarties 7 straipsnį, pagal kurį ES leidžiama imtis veiksmų šiurkštaus teisinės valstybės principo pažeidimo valstybėje narėje atveju. Iki šiol procedūra pagal ES sutarties 7 straipsnį taikyta du kartus: 2017 m. gruodžio mėn. Lenkijos atžvilgiu (Komisijos iniciatyva) ir 2018 m. rugsėjo mėn. Vengrijos atžvilgiu (Europos Parlamento iniciatyva).

Šiandien Komisija taip pat pradėjo pažeidimo nagrinėjimo procedūrą – išsiuntė Lenkijai oficialų pranešimą dėl naujos teisėjams taikomos drausminio proceso tvarkos.

Komunikatas

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button