Institucijos

Pagrindiniai kodeksų pakeitimai nuo sausio 1 dienos

Nuo 2019 metų sausio 1 dienos įsigaliojo nemažai pagrindinių LR kodeksų pakeitimų. Pateikiame svarbiausius iš jų:

Civilinis kodeksas

Pakeista 2.66 straipsnio 4 dalis ir išdėstyta taip:

„4. Įstatymų nustatytais atvejais juridinių asmenų registrui pateikiamas juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per trisdešimt dienų nuo jų patvirtinimo momento, jei įstatymai nenumato kito termino. Tais atvejais, kai yra atliktas finansinių ataskaitų auditas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniu) turi būti pateikta ir auditoriaus išvada.“

Pakeistas 2.72 straipsnis, nustatantis, kad juridinių asmenų registro duomenys neatlygintinai teikiami taip pat valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti pagal prašymą ir (arba) sutartis.

Civilinio proceso kodeksas

Įsigaliojo 65, 80, 93, 135, 142, 147, 177, 189, 225, 231 straipsnių pakeitimai ir CPK papildymas 2311, 2312 straipsniais. Jie susiję su mediacijos įstatymu ir teismine mediacija.

Taip pat pakeisti 10, 192 ir 263 straipsniai. Įtvirtinta, kad teismo sprendimas negali būti pagrįstas vien tik liudytojų, kurių konfidencialumas yra užtikrintas, parodymais.

Baudžiamasis kodeksas 

Pakeisti 199, 1991, 1992 , 200 straipsniai bei papildytas 39straipsnis.

Baudžiamojo proceso kodeksas 

Pakeisti 212 ir 217 straipsniai, nustatantys ikiteisminio tyrimo nutraukimo atvejus bei nutraukto ikiteisminio tyrimo atnaujinimo tvarką.

Darbo kodekas

Pakeisti DK 31 ir 59 straipsniai. Pakeitimai taip pat susiję su įsigaliojusiu LR pranešėjų apsaugos įstatymu.

Administracinių nusižengimų kodeksas

Pakeiti ANK 33, 38, 417, 424, 569, 573, 575, 589, 590, 595, 602, 610, 611, 612, 669, 682 ir 686  straipsniai. Taip pat pakeisti 12, 29, 64, 99, 108, 109, 127, 132, 137, 143, 150, 151, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 426, 505, 546, 589, 599, 610, 613, 665 straipsniai bei ANK papildytas 491, 2091 straipsniais.

Visa suvestinė galiojanti redakcija. 

Pavyzdžiui, pakeista 38 straipsnio 2 dalis nustato, kad:

„2. Kai asmens vienu metu padaryta veika ar veikos užtraukia administracinę atsakomybę pagal kelis šio kodekso straipsnius ar straipsnio dalis, galutinė nuobauda šiam asmeniui skiriama pagal sankciją, nustatytą už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų. Šiuo atveju asmeniui kartu su administracine nuobauda šiame skyriuje nustatyta tvarka skiriamos viena arba kelios administracinio poveikio priemonės, numatytos už bet kurį iš padarytų administracinių nusižengimų. Jei už padarytus administracinius nusižengimus šio kodekso straipsniuose ar straipsnio dalyse numatytos tos pačios rūšies administracinio poveikio priemonės, skiriama administracinio poveikio priemonė už sunkesnįjį iš padarytų administracinių nusižengimų.“

 

 

 

 

 

 

Back to top button