Institucijos

EK pristatė strategiją, kuria siekiama didinti ES ekonomikos ir finansų sistemos atvirumą, tvirtumą ir atsparumą

Europos Komisija pristatė naują strategiją, kuria ateinančiais metais siekiama didinti ES ekonomikos ir finansų sistemos atvirumą, tvirtumą ir atsparumą. Šia strategija siekiama suteikti Europai daugiau galimybių atlikti vadovaujamą vaidmenį valdant ekonomiką pasaulio mastu, kartu apsaugant ES nuo nesąžiningos ir piktnaudžiavimo praktikos. Tai neatsiejama nuo ES įsipareigojimo užtikrinti atsparesnę ir atviresnę pasaulio ekonomiką, gerai veikiančias tarptautines finansų rinkas ir taisyklėmis grindžiamą daugiašalę sistemą. Ši strategija atitinka Komisijos pirmininkės U. von der Leyen užmojį sukurti geopolitinę Komisiją ir kartu atsižvelgiama į 2020 m. gegužės mėn. Komisijos komunikatą „Proga Europai atsigauti ir paruošti dirvą naujai kartai“.

Šis siūlomas metodas grindžiamas trimis vienas kitą papildančiais ramsčiais:

  1. Plėtoti stipresnį tarptautinį euro vaidmenį užmezgant ryšius su trečiųjų šalių partneriais tam, kad būtų skatinamas euro naudojimas, remiant eurais išreikštų priemonių ir lyginamųjų standartų kūrimą ir stiprinant euro, kaip tarptautinės pasirinktosios valiutos, statusą energetikos ir prekių sektoriuose, įskaitant tokių kuriamų energijos nešiklių, kaip vandenilis, sektorių. Ateinančiais metais pagal priemonę „Next Generation EU“ išleidus aukštos kokybės obligacijas eurais, gerokai sustiprės ES kapitalo rinkos ir padidės ne tik jų likvidumas, bet ir euro patrauklumas investuotojams. Tvaraus finansavimo skatinimas taip pat suteikia galimybę ES finansų rinkas paversti pasauliniu žaliųjų finansų centru, stiprinančiu eurą kaip numatytąją tvarių finansinių produktų valiutą. Atsižvelgdama į tai, Komisija sieks skatinti naudoti žaliąsias obligacijas kaip investicijų į energetiką finansavimo priemones, kurios yra būtinos, norint pasiekti 2030 m. energetikos ir klimato srities tikslus. 30 % visų obligacijų pagal priemonę „Next Generation EU“ Komisija išleis žaliųjų obligacijų forma. Komisija taip pat ieškos galimybių išplėsti ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos vaidmenį, kad užtikrintų kuo didesnį jos poveikį aplinkai ir paremtų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veiklą ES. Be to, Komisija taip pat toliau rems Europos Centrinio Banko (ECB) darbą, kad būtų galima įvesti skaitmeninį eurą, kuris papildytų grynuosius pinigus.
  2. Toliau plėtoti ES finansų rinkos infrastruktūras ir didinti jų atsparumą, taip pat ir trečiųjų šalių eksteritorialiam sankcijų taikymui. Komisija, bendradarbiaudama su ECB ir Europos priežiūros institucijomis (EPI), bendradarbiaus ir su finansų rinkos infrastruktūros bendrovėmis, kad atliktų išsamią jų pažeidžiamumo, susijusio su neteisėtu trečiųjų šalių vienašalių priemonių eksteritorialiu taikymu, analizę ir imtųsi veiksmų tokiam pažeidžiamumui pašalinti. Komisija taip pat įsteigs darbo grupę, kuri vertins galimus techninius klausimus, susijusius su finansinių sutarčių eurais arba kitomis ES valiutomis, kurių tarpuskaita atliekama už ES ribų, perdavimu pagrindinėms sandorio šalims, esančioms ES. Be to, Komisija išnagrinės būdus, kaip užtikrinti nenutrūkstamą pagrindinių finansinių paslaugų, įskaitant mokėjimus, teikimo ES subjektams arba asmenims, kuriems taikomos eksteritorialios trečiųjų šalių vienašalės sankcijos, srautą.
  3. Toliau skatinti vienodą pačios ES sankcijų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą. Šiais metais Komisija sukurs duomenų bazę – Sankcijų duomenų saugyklą – siekdama užtikrinti, kad valstybės narės veiksmingai teiktų jai ataskaitas ir keistųsi su ja informacija apie sankcijų įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą. Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad būtų įsteigtas vienas bendras informacinis punktas, skirtas tarpvalstybinio pobūdžio vykdymo užtikrinimo ir įgyvendinimo klausimams spręsti. Komisija taip pat užtikrins, kad trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms teikiamos ES lėšos nebūtų naudojamos pažeidžiant ES sankcijas. Atsižvelgdama į tai, kad svarbu stebėti, ar darniai užtikrinamas ES sankcijų vykdymas, Komisija sukurs specialią sistemą, leisiančią anonimiškai pranešti apie sankcijų vengimą ir apie pažeidimus.

Strategija grindžiama 2018 m. Komunikatu dėl tarptautinio euro vaidmens, kuriame daug dėmesio skirta ekonominės ir pinigų sąjungos (EPS) stiprinimui ir glaudesniam kūrimui. Atspari ekonominė ir pinigų sąjunga yra stabilios valiutos pagrindas. Strategijoje taip pat pripažįstamas precedento neturintis ekonomikos gaivinimo planas „Next Generation EU“, kurį ES priėmė siekdama kovoti su COVID-19 pandemija ir padėti Europos ekonomikai atsigauti ir vykdyti žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Komisijos komunikatas

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button