Teismai

ESTT: Google, tenkindamas prašymą pašalinti nuorodas, privalo jas pašalinti ne iš visų savo sistemos versijų, bet iš jos versijų, apimančių visas ES valstybes nares

2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Prancūzijos informatikos ir laisvių komisija (CNIL) Google oficialiai įspėjo, kad tenkindama fizinio asmens prašymą iš rezultatų sąrašo, rodomo atlikus paiešką pagal jo asmenvardį, ištrinti nuorodas į tinklalapius, ji turi panaikinti nuorodas iš visų savo paieškos sistemos domeno vardo plėtinių.  Google atsisakė atsižvelgti į šį oficialų įspėjimą ir apsiribojo tuo, kad tokias nuorodas ištrynė tik iš rezultatų, rodomų atlikus paiešką pasinaudojant domeno vardais, atitinkančiais jos paieškos sistemos versijas valstybėse narėse. CNIL manė, kad vadinamasis „geografinio blokavimo“ sprendimas, kurį Google taip pat pasiūlė pasibaigus oficialiam įspėjimo terminui ir kuriuo buvo siūloma panaikinti galimybę iš IP (Internet Protocol) adreso, laikomo esančiu duomenų subjekto gyvenamosios vietos valstybėje, susipažinti su rezultatais, dėl kurių kilo ginčas, gautais atlikus paiešką pagal jo asmenvardį, neatsižvelgiant į tai, kurioje paieškos sistemos versijoje interneto vartotojas pateikė užklausą, yra nepakankamas. CNIL sprendimu skyrė šiai bendrovei 100 000 EUR baudą ir šią sankciją paviešino. Dabar ši bauda yra ginčijama Prancūzijos teismuose.

Šiandien didžiojo ES Teisingumo Teismo (ESTT) teisėjų kolegija išaiškino, kad kad tuo atveju, kai taikydamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) nuostatas paieškos sistemos eksploatuotojas tenkina prašymą pašalinti nuorodas, jis privalo jas pašalinti ne iš visų savo sistemos versijų, bet iš jos versijų, apimančių visas valstybes nares, ir, jeigu būtina, kartu imtis priemonių, kurios tenkina teisinius reikalavimus ir leidžia veiksmingai užtikrinti, kad interneto vartotojams, atliekantiems paiešką pagal duomenų subjekto asmenvardį vienoje iš valstybių narių, būtų užkirstas kelias naudojantis tokios paieškos rezultatų sąrašu turėti prieigą prie nuorodų, dėl kurių pateiktas prašymas jas pašalinti, arba jie bent jau būtų nuo to labai atgrasomi.

ESTT atkreipė dėmesį, kad visuomenės interesas susipažinti su informacija net ir Sąjungos viduje gali skirtis, nelygu valstybė narė, todėl pusiausvyros, kuri turi būti užtikrinta tarp tokio intereso ir duomenų subjekto teisių į privataus gyvenimo gerbimą ir asmens duomenų apsaugą, rezultatas nebūtinai bus vienodas visose valstybėse narėse, juo labiau kad pagal Direktyvos 95/46 9 straipsnį ir Reglamento 2016/679 85 straipsnį valstybės narės, be kita ko, kiek tai susiję su duomenų tvarkymu žurnalistikos sumetimais arba meninės ar literatūrinės raiškos tikslais, turi numatyti išimtis ir leidžiančias nukrypti nuostatas, kurios būtinos šioms teisėms suderinti su, be kita ko, informacijos laisve.

Nacionalinėms priežiūros institucijoms suteikiamos priemonės ir mechanizmai, būtini siekiant duomenų subjekto teises į privataus gyvenimo gerbimą ir į asmens duomenų apsaugą suderinti su visų valstybių narių visuomenių interesu turėti prieigą prie nurodytos informacijos, ir taip prireikus turėti galimybę priimti sprendimą pašalinti nuorodas, kuris būtų taikomas visai paieškai, atliktai pagal tokio asmens asmenvardį Sąjungos teritorijos ribose.

Šiuo metu paieškos sistemos eksploatuotojui, kai jis tenkina duomenų subjekto prašymą pašalinti nuorodas, tam tikrais atvejais po to, kai valstybės narės priežiūros arba teisminė institucija duoda atitinkamą nurodymą, netaikoma pareiga, kuri išplauktų iš Sąjungos teisės, pašalinti tokias nuorodas visose jo paieškos sistemos versijose.  Dėl klausimo, ar toks nuorodų pašalinimas turi būti atliekamas valstybėms narėms skirtose paieškos sistemos versijose, ar tik šiai valstybei narei, kurioje gyvena asmuo, dėl kurio pašalinamos nuorodos, skirtoje tokios sistemos versijoje, pažymėtina, kad, be kita ko, iš aplinkybės, jog Sąjungos teisės aktų leidėjas nuo šiol nusprendė reglamente, kuris tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, nustatyti duomenų apsaugai skirtas taisykles tam, kad, kaip pabrėžiama Reglamento 2016/679 10 konstatuojamojoje dalyje, būtų užtikrintas vienodas ir aukštas apsaugos lygis visoje Sąjungoje ir būtų pašalintos asmens duomenų judėjimo Sąjungoje kliūtys, matyti, kad nagrinėjamas nuorodų pašalinimas iš principo turėtų apimti visas valstybes nares.

Šiuo metu pagal Sąjungos teisę nereikalaujama, kad nuorodų pašalinimas, kuris bus leidžiamas, apimtų visas nurodytos paieškos sistemos versijas, tai nėra draudžiama. Taigi, valstybės narės priežiūros arba teisminė institucija išlaiko kompetenciją, atsižvelgdama į nacionalinius pagrindinių teisių apsaugos standartus nustatyti pusiausvyrą tarp, viena vertus, duomenų subjekto teisės į privataus gyvenimo gerbimą ir su juo susijusių asmens duomenų apsaugą, ir, kita vertus, teisės į informacijos laisvę, ir tai atlikdama prireikus nurodyti tokios paieškos sistemos eksploatuotojui pašalinti nuorodas iš visų tokios sistemos versijų.

Raktažodžiai
Close
Close