Institucijos

Nustatyta, kad aktyvus konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimas padeda garantuoti įperkamų ir naujoviškų vaistų pasiūlą

Europos Komisija paskelbė ataskaitą, iš kurios matyti, kad ES ir nacionaliniu mastu aktyviai užtikrinant konkurencijos teisės aktų vykdymą farmacijos sektoriuje padedama garantuoti, kad vaistai būtų įperkamesni ir kad pacientams bei sveikatos priežiūros sistemoms būtų suteikiama daugiau pasirinkimo galimybių, taip pat skatinamos tolesnės inovacijos.

Ataskaitoje apžvelgiama, kaip užtikrinama, kad farmacijos sektoriuje būtų laikomasi antimonopolinių ir susijungimo taisyklių, ir aprašoma, kaip konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimas padėjo pagerinti Europos pacientų galimybes gauti įperkamų ir naujoviškų būtiniausių vaistų. Joje daugiausia dėmesio skiriama laikotarpiui nuo 2009 m., kai Komisija atliko konkurencijos farmacijos sektoriuje tyrimą.

Komisija parengė ataskaitą glaudžiai bendradarbiaudama su 28 ES valstybių narių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, su kuriomis ji dirba Europos konkurencijos tinkle. Svarbiausios ataskaitos išvados:

1. Sąžiningos vaistų kainos

Kalbant apie antikonkurencinius susitarimus ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejus, Komisija ir nacionalinės konkurencijos institucijos nuo 2009 m. išnagrinėjo gerokai daugiau nei 100 bylų ir priėmė 29 sprendimus dėl neteisėtos vaistų tiekimo praktikos.

  • Šiais atvejais konkurencijos institucijos išnagrinėjo antikonkurencinius veiksmus, dėl kurių padidėjo vaistų kainos, ir taikė už juos sankcijas.
  • Antikonkurenciniai veiksmai apėmė: i) antikonkurencinį elgesį, kai vėluojama į rinką pateikti generinius vaistus, ii) rinkos pasidalijimo ir (arba) kainų nustatymo veiksmus ir iii) susitarimus, kuriais nustatomas mokestis už vėlavimą, kai originalių vaistų ir generinių vaistų bendrovės slaptai susitaria neteikti generinių vaistų į rinką ir pasidalija iš to gaunamą originalių vaistų bendrovės pelną. Keli tyrimai buvo susiję su iv) patento nesaugomais vaistais.
  • Šiais sprendimais nustatytos baudos, kurių bendra suma viršija 1 mlrd. EUR, arba privalomais padaryti bendrovių įsipareigojimai, kuriais ištaisomas jų antikonkurencinis elgesys.

Kainos gali didėti ir dėl farmacijos bendrovių susijungimų, kai padidėja susijungusios bendrovės kainų nustatymo galia. Siekdama, kad farmacijos rinkos netaptų pernelyg koncentruotos, Komisija peržiūrėjo daugiau kaip 80 farmacijos sektoriaus susijungimų. Konkurencijos problemų nustatyta 19 atvejų, kuriais susijungimai galėjo lemti pirmiausia generinių produktų ar biologiškai panašių produktų kainų padidėjimą. Komisija tuos susijungimus patvirtino tik po to, kai bendrovės įsipareigojo parduoti savo įmonių dalis, kad būtų išsaugotas esamas kainų konkurencijos lygis.

Be to, konkurencijos institucijos ėmėsi daugiau kaip 100 rinkos stebėsenos ir propagavimo veiksmų. Tai padėjo suprasti rinkų veikimą, pateikti gairių rinkos dalyviams ir kai kuriais pavieniais atvejais paskatino atlikti antimonopolinius tyrimus. Propagavimo veikla turėjo įtakos reglamentavimo ir teisės aktų kūrimui ir padėjo sukurti arba atkurti palankesnes sąlygas veiksmingai ir sąžiningai konkurencijai.

2. Daugiau inovacijų ir galimybių rinktis

Ataskaitoje nustatyta, kad konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimo institucijos padėjo išlaikyti sektoriaus inovacijų lygį, taikydamos intervencinius veiksmus ir antimonopolines taisykles, kad nebūtų imamasi veiksmų, galėjusių iškreipti paskatas diegti inovacijas. Tai visų pirma susiję su bandymais atidėti generinių vaistų patekimą į rinką, kad bendrovės galėtų nepagrįstai gauti pelno iš senesnių produktų, o ne konkuruoti su naujais novatoriškais vaistais.

Komisijos susijungimų kontrolės veikla taip pat prisidėjo prie inovacijų diegimo ir didesnio vaistų pasirinkimo, nes buvo užkirstas kelias sandoriams, dėl kurių galėjo kilti pavojus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklai, siekiant išleisti į apyvartą naujus vaistus arba išplėsti esamų vaistų terapinį naudojimą.

3. Kitų vykdymo užtikrinimo veiksmų aprėptis

Antimonopolinėse ir susijungimų bylose, kurios cituojamos ataskaitose, matyti, kad konkurencijos institucijos turi nuodugniai tikrinti farmacijos sektorių. Komisijos ir nacionalinių konkurencijos institucijų vykdymo užtikrinimas suteikia tvirtą pagrindą konkurencijos institucijoms tęsti darbą ir daugiausia dėmesio skirti vykdymo užtikrinimui šiame sektoriuje.

Tačiau nors iš ataskaitoje aptartų bylų matyti, kad konkurencijos teisės aktų vykdymo užtikrinimas padeda apsaugoti kainų konkurenciją ir skatinti inovacijas, konkurencijos teisės galimybės yra ribotos. Visų pirma reikia, kad visi suinteresuotieji subjektai nuolat stengtųsi spręsti visuomenės uždavinį – užtikrinti tvarias galimybes gauti įperkamų ir naujoviškų vaistų.

Santrauka ir ataskaita visomis oficialiosiomis ES kalbomis pateikiamos Komisijos konkurencijos svetainėje.

Pagrindiniai faktai

2016 m. birželio 17 d. Išvadose dėl farmacijos sistemų pusiausvyros stiprinimo ES ir jos valstybėse narėse Taryba išreiškė tam tikrą susirūpinimą dėl pacientų galimybių įsigyti įperkamų vaistų. Remdamasi Komisijos 2009 m. Farmacijos sektoriaus tyrimo ataskaita, kurioje pabrėžiama, kad konkurencingai vaistų rinkai naudingas atidus tikrinimas pagal konkurencijos teisę, Taryba paragino Komisiją po šio sektoriaus tyrimo parengti konkurencijos bylų ataskaitą.

Europos Parlamentas savo 2017 m. kovo 2 d. Rezoliucijoje dėl ES galimybių gerinti prieigą prie vaistų taip pat išreiškė susirūpinimą dėl nepakankamų galimybių įsigyti būtiniausių vaistų ir didelių naujoviškų vaistų kainų, pripažindamas antimonopolinių priemonių svarbą ir veiksmingumą kovojant su antikonkurenciniu elgesiu, pvz., piktnaudžiavimu patentų sistemomis ir vaistų leidimų išdavimo sistema arba netinkamu šių sistemų naudojimu.

EK informacija

Raktažodžiai
Close
Close