Ministerija

Pritarta iniciatyvai tobulinti mediacijos paslaugų teikimo teisinį reguliavimą

Seimas pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai tobulinti mediacijos paslaugų teikimo teisinį reguliavimą. Naujuoju reglamentavimu siekiama efektyviau spręsti mediatorių veiklos klausimus, stiprinti jų veiklos koordinavimą, todėl numatoma nustatyti, kad mediatorių savivaldą įgyvendintų Lietuvos mediatorių rūmai.

„Ši teisėkūros iniciatyva leis užtikrinti ne tik efektyvesnį mediacijos procesą, kokybiškesnes mediacijos paslaugas, bet ir leis sudaryti dar geresnes sąlygas taikiam ginčų sprendimui, pasitelkiant mediaciją. Tai atliepia ir vieną aštuonioliktosios Vyriausybės programos siekių – skatinti ikiteisminį ginčų nagrinėjimą“, – akcentuoja teisingumo ministrė Ewelina Dobrowolska.

Numatoma, kad visi mediatoriai, išskyrus tuos, kurie yra teisėjai, bus Lietuvos mediatorių rūmų nariai. Analogiškai į tokias organizacijas šiuo metu vienijasi advokatai, antstoliai ar notarai.

Planuojama atsisakyti detalaus iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų mediacijos paslaugų apmokėjimo reguliavimo įstatymo lygiu – taip suteikiant daugiau lankstumo finansuoti mediacijos sritį. Mediacijai skiriamų valandų skaičius bus reglamentuojamas Vyriausybės tvirtinamose taisyklėse. Ketinama nustatyti 8 (šiuo metu yra 6) iš valstybės biudžeto lėšų apmokamas valandas, skirtas mediacijai vykdyti, valandų paskirstymą paliekant pačiam mediatoriui. 

Nauja iniciatyva siekiama efektyvinti ginčo šalių įtraukimą į privalomąją mediaciją, todėl numatoma, kad į mediacijos procesą ginčo šalį kvies pats mediatorius, kuris galės suteikti aiškesnę informaciją apie mediaciją, atskleisti mediacijos proceso naudą (šiuo metu kviečia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba). 

Siekiant kaupti išsamius duomenis apie mediacijas, ketinama įtvirtinti mediatoriaus pareigą automatizuotu būdu Teisinės pagalbos paslaugų informacinėje sistemoje pateikti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais įvykdytų mediacijų rūšis ir skaičių.

Numatomos permainos ir mediatorių nuolatinio profesinio tobulėjimo srityje – ketinama nustatyti, kad mediatoriai kas trejus metus turėtų pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodančius dokumentus, o per trejus metus jiems reiktų išklausyti ne trumpesnius kaip 24 akademinių val. mokymus mediacijos tema. Taip pat, atsižvelgiant į Lietuvos mediatorių rūmų siūlymą, numatoma iki 48 akademinių valandų (šiuo metu – 40 valandų) pailginti mokymus mediacijos tema, kuriuos turės išklausyti asmenys, siekiantys būti mediatoriais.

Be to, Lietuvos mediatorių rūmai kasmet turės skelbti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais visas įvykdytas mediacijas.

2023 m. buvo stebima ginčų perdavimo spręsti privalomosios mediacijos būdu didėjimo tendencija (apie 25 proc. daugiau ginčų nei 2022 m.). 2023 m. buvo baigta daugiau nei 3,5 tūkst. (3636) privalomųjų mediacijų, kuriose mediatorių skyrė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, daugiau nei pusė šių ginčų (1972 ginčai) pasibaigė taikiai.

2022 m. Teisingumo ministerija kartu su Vyriausybės strateginės analizės centru atliko privalomosios mediacijos šeimos ginčuose galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, kurio metu pateiktos rekomendacijos buvo panaudotos teikiant šiuos siūlymus. 

Back to top button