Teismai

ESTT: pagal terminuotą sutartį įdarbintas darbuotojas turi būti informuotas apie jo darbo sutarties nutraukimo su įspėjimu motyvus, jeigu toks informavimas numatytas nuolatinio darbuotojo atveju

Lenkijos teismas nagrinėja darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį, ir jo buvusio darbdavio ginčą. Pagal nacionalinės teisės aktus šis darbdavys nutraukė sutartį su įspėjimu, nenurodydamas savo sprendimo motyvų. Darbuotojas teigė, kad jo atleidimas iš darbo yra neteisėtas ir toks motyvų nenurodymas pažeidžia Sąjungos teisėje ir Lenkijos teisėje įtvirtintą nediskriminavimo principą. Jis pažymėjo, kad Lenkijos teisės normose vis dėlto nustatyta pareiga pranešti motyvus, kai nutraukiamos neterminuotos darbo sutartys. Lenkijos teismas klausė Teisingumo Teismo, ar šie reikalavimai, susiję su sutarčių nutraukimu, kurie skiriasi priklausomai nuo atitinkamos darbo sutarties rūšies, yra suderinami su Bendruoju susitarimu dėl darbo pagal terminuotas sutartis. Be to, jis norėjo sužinoti, ar šiuo susitarimu galima remtis byloje tarp privačių asmenų.

Savo sprendime Teisingumo Teismo didžioji kolegija priminė, kad Bendruoju susitarimu siekiama pagerinti darbo pagal terminuotas sutartis kokybę, užtikrinant nediskriminavimo principo laikymąsi.

Jeigu pagal terminuotą sutartį dirbantis darbuotojas negauna informacijos apie sutarties nutraukimo motyvus, jam nesuteikiama informacijos, svarbios vertinant galimą jo atleidimo nepagrįstumą. Šis darbuotojas iš anksto neturi informacijos, kuri gali būti lemiama sprendžiant, ar pareikšti ieškinį teisme. Taigi nagrinėjamuose Lenkijos teisės aktuose yra įtvirtintas skirtingas požiūris, nepalankus pagal terminuotas sutartis dirbantiems darbuotojams. Vis dėlto nacionalinis teismas turi patikrinti, ar pagal terminuotą sutartį dirbančio darbuotojo situacija šiuo atveju yra panaši į to paties darbdavio įdarbinto nuolatinio darbuotojo padėtį.

Be to, Teisingumo Teismas nurodė, kad vien laikinas darbo santykių pobūdis nepateisina mažiau palankaus pagal terminuotas sutartis dirbančių darbuotojų vertinimo. Pranešimas apie atleidimo priežastis neturi įtakos šiai darbo sutarties formai būdingam lankstumui.

Nors nacionalinis teismas privalo užtikrinti visišką Sąjungos teisės veiksmingumą, šiuo atveju jis neturi netaikyti nacionalinės nuostatos vien dėl to, kad ji prieštarauja Bendrajam susitarimui. Šiuo susitarimu, pridėtu prie direktyvos, iš tiesų negalima remtis byloje tarp privačių asmenų. Vis dėlto nagrinėjamas skirtingas požiūris taip pat pažeidžia teisę į veiksmingą teisinę gynybą, garantuojamą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Todėl nacionalinis teismas privalo, kiek tai būtina, netaikyti nagrinėjamų nacionalinių normų, kad būtų užtikrintas visiškas tos teisės veiksmingumas, jeigu negali taikytinos nacionalinės teisės aiškinti taip, kad ji atitiktų Sąjungos teisę.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button