Institucijos

Dėl Lenkijos ir Ukrainos pasienyje vykstančios sunkvežimių blokados

Jau keletą savaičių Lenkijos ir Ukrainos pasienyje tęsiasi sunkvežimių vairuotojų atstovų blokada. Vidurio Europos sunkvežimių vairuotojų atstovai ragina Europos Sąjungą nutraukti transporto susitarimą su Ukraina, kuris, anot jų, sukelia nesąžiningą konkurenciją. Vežėjai laikosi pozicijos, jog praktinis susitarimo, kuriuo sušvelnintos įvažiavimo į Europos Sąjungą taisyklės, kenkia Europos Sąjungos kelių transporto operatorių konkurencingumui.

Vežėjai siekia, kad Ukrainos sunkvežimiams vėl būtų išduodami Europos Sąjungos įvažiavimo leidimai, kurių blokas atsisakė po Rusijos išpuolio prieš Ukrainą arba šis susitarimas būtų iš esmės pakeistas.

Reikia prisiminti, jog 2022 m. liepos 6 d. buvo paskelbtas Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimas dėl krovinių vežimo keliais. Šio susitarimo tikslas – atsižvelgiant į Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą padarinius ir į didelius jo sukeltus visų rūšių transporto sutrikimus šioje šalyje, laikinai palengvinti krovinių vežimą keliais tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos teritorijų ir per jas, suteikiant bet kurioje iš Šalių įsisteigusiems veiklos vykdytojams papildomų teisių, susijusių su tranzitu ir krovinių vežimu tarp Šalių.

Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Ukrainos sudaryto susitarimo nuostatomis, Ukrainos vežėjams yra atšauktas reikalavimas gauti atitinkamus leidimus dvišaliam ir tranzitiniam krovinių gabenimui iš Ukrainos į Europos Sąjungos valstybes ar iš jų, vežant krovinius automobilių keliais. Susitarimas taip pat apima priemones, kuriomis siekiama supaprastinti Ukrainoje išduotų vairuotojų pažymėjimų pripažinimą Europos Sąjungoje.

Susitarimo galiojimas buvo numatytas iki 2023 m. birželio 30 d., tačiau buvo pratęstas dar metų laikotarpiui. Taigi Ukrainos vežėjams yra sudarytos palengvintos sąlygos įvažiuoti į Europos Sąjungą.

Aktualu, kad Lenkijoje vykstantys įvykiai – sienos blokada – apsunkina susitarimo nuostatų įgyvendinimą. Šiuo metu Lenkijos ir Ukrainos pasienyje yra susidariusios eilės sunkvežimių, dėl ko ribojamas eismas tarp Europos Sąjungos ir Ukrainos. Viešojoje erdvėje matome pranešimus, jog nuostolius patiriantys asmenys jau kreipiasi į teisėsaugos institucijas Lenkijoje, reikalaudami atlyginti dėl pasienio blokados patiriamus nuostolius.

Aktualu, jog pagal susitarimo nuostatas, kiekviena šalis, t. y., Europos Sąjunga ir Ukraina, visiškai atsako už visų šio susitarimo nuostatų laikymąsi ir užtikrina, jog būtų imtasi visų būtinų priemonių, kad šio susitarimo nuostatos būtų įgyvendinamos, be kita ko, kad jų būtų laikomasi visais valdžios lygmenimis ir kad jų laikytųsi perduotas valdžios funkcijas atliekantys subjektai. Kiekviena šalis yra įsipareigojusi sąžiningai siekti, kad būtų užtikrinti šiame susitarime nustatyti tikslai. Taigi pačios šalys yra atsakingos už tinkamą susitarimo vykdymą ir privalo imtis priemonių jo vykdymo užtikrinimui. Šiuo atveju, galima vertinti, jog Lenkija, kaip Europos Sąjungos valstybė narė, galimai netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir neužtikrina tinkamo susitarimo įgyvendinimo.

Šiame kontekste reikia pažymėti, kad vadovaujantis susitarimo nuostatomis, yra įsteigtas specialus organas – Jungtinis komitetas, kuris prižiūri ir stebi, kaip taikomas ir įgyvendinamas susitarimas, ir periodiškai tikrina, kaip jis veikia atsižvelgiant į jo tikslus. Vadinasi, Jungtinis komitetas turi kompetenciją vertinti galimus susitarimo pažeidimus ir užtikrinti tinkamą susitarimu siekiamų tikslų įgyvendinimą.

Atitinkamai, Europos Komisija turi plačius įgaliojimus užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos teisės taikymą. Vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties nuostatomis, Europos Komisija remia bendruosius Europos Sąjungos interesus ir imasi atitinkamos iniciatyvos šiuo tikslu. Ji užtikrina, kad sutartys ir priemonės, kurių jomis vadovaudamosi imasi institucijos, būtų taikomos. Europos Komisija prižiūri Europos Sąjungos teisės taikymą kontroliuojant Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Tad viena iš esminių Europos Komisijos funkcijų yra prižiūrėti Europos Sąjungos teisės taikymą.

Taigi susidariusią situaciją dėl galimai netinkamo Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo nuostatų įgyvendinimo kompetenciją spręsti turi Jungtinis Komitetas bei Europos Komisija. Šios institucijos yra atsakingos už reikalingų priemonių įgyvendinimą, siekiant tinkamo susitarimo vykdymo.

Tekstą parengė advokatų kontoros Nikitinas legal advokatas dr. Vilius Nikitinas

Back to top button