Teismai

LVAT išnagrinėjo bylą dėl Vilniaus miesto savivaldybės patvirtinto aprašo nuostatų, kuriomis nenumatyta galimybė gauti finansavimą nevalstybinėms mokykloms, teisėtumo

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) spalio 18 d. paskelbė išvadą norminėje administracinėje byloje dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos akto, kuriuo nenumatyta galimybė skirti lėšas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms nevalstybinėse mokyklose.

Šioje byloje VšĮ „Sostinės krepšinio mokykla“ pateikė teismui skundą, prašydama panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta akredituoti programą „Ugdymo ir krepšinio meistriškumo tobulinimo programa“, pasirašyti su ja kaip formalųjį švietimą papildančio ugdymo teikėju finansavimo sutartį bei pareiškėjo vykdomą formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą lankantiems mokiniams skirti mokymo lėšas, bei įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti jo prašymą dėl formalųjį švietimą papildančios programos finansavimo.

Pirmosios instancijos teismui, kilus abejonėms dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 10 d. sprendimo, kuriuo patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašas (Aprašas), dalies, kuria nustatytas reguliavimas nenustato galimybės gauti lėšas nevalstybinėms mokykloms, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintam Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašui, sustabdė bylos nagrinėjimą ir išnagrinėjo bylą dėl savivaldybės norminio administracinio akto teisėtumo.

Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Aprašo 8 punktas ta apimtimi, kuria jame nustatytas reguliavimas nenumato galimybės gauti lėšas nevalstybinėms mokykloms, prieštarauja Švietimo įstatymo 67 straipsnio 2 daliai ir Vyriausybės patvirtinto aprašo 12, 12.4 ir 13 punktams.

Bylą apeliacine tvarka išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija nustatė, kad Vyriausybės patvirtintame apraše nėra nurodyta, jog savivaldybės gali savarankiškai spręsti dėl lėšų paskirstymo tvarkos ir dėl finansavimą gaunančių subjektų. Tokia savivaldybės teisė neišplaukia ir iš sisteminio, lingvistinio ir (ar) loginio Vyriausybės patvirtinto aprašo nuostatų. Priešingai, tai reiškia, kad lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti yra tiek apskaičiuojamos, tiek paskirstomos pagal mokinių skaičių, o ne pagal švietimo įstaigos priklausomybę. Anot teismo, lėšos turi būti paskirstomos visiems mokiniams, kurie mokosi pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, kurių skaičius nurodomas Mokinių registre.

Šiuo nagrinėtu atveju susidarė situacija, kai mokymo lėšos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti yra skiriamos ne visiems švietimo teikėjams, turintiems teisę vykdyti švietimą, bet tik savivaldybės mokykloms. LVAT vertino, kad toks teisinis reglamentavimas susiaurina Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro teisės aktuose įtvirtintą subjektų ratą bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtį, t. y. savivaldybė nustatė tai, ko nėra tiesiogiai įtvirtinta aukštesnės galios teisės aktuose, ir tokiais savo veiksmais pažeidė teisinės hierarchijos reikalavimą bei viršijo savo įgaliojimus.

Kaip pabrėžė LVAT, teisinis reguliavimas nustato savivaldybių pareigą skirti lėšas tiek savivaldybių, tiek nevalstybinėms mokykloms formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti, todėl ginčijamas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos įtvirtintas teisinis reguliavimas neatitinka Švietimo įstatymo ir Vyriausybės nutarimu patvirtinto Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašu įtvirtinto teisinio reguliavimo.

Vadovaujantis Švietimo įstatymu, neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliajam vaikų švietimui priskiriamas taip pat ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas, kurį vykdo inter alia sporto mokyklos. Bendruosius iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų kriterijus nustato švietimo, mokslo ir sporto ministras. Remiantis išvardintomis bylos aplinkybėmis, LVAT teisėjų kolegija nutarė atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo informacija

Back to top button