InstitucijosMinisterija

Vyriausybė pritarė iniciatyvai dėl asmens duomenų teisinės apsaugos tobulinimo

Šiandien Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos iniciatyvai dėl asmens duomenų teisinės apsaugos tobulinimo. Praėjusiais metais Teisingumo ministerija organizavo viešųjų konsultacijų ciklą, kurio metu kartu su socialiniais partneriais išanalizavo esamo asmens duomenų apsaugos teisinio reglamentavimo taikymo problemas ir, atsižvelgusi į konsultacijų rezultatus, pateikė siūlymus dėl asmens duomenų teisinės apsaugos tobulinimo.

Viešųjų konsultacijų metu kartu su duomenų valdytojais, duomenų tvarkytojais, duomenų subjektais bei juos atstovaujančiomis asociacijomis aptartas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas žurnalistinei veiklai, taip pat poreikis papildomai reglamentuoti vaizdo stebėjimą, biometrinių duomenų, kuriais siekiama konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, tvarkymas, teistumo duomenų bei asmens duomenų tvarkymas mokslinių ir istorinių tyrimų tikslais.  

Pasak teisingumo ministrės Ewelinos Dobrowolskos, asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių šiuolaikinės visuomenės vertybių, todėl labai svarbu, kad jos naudą suvoktų kuo daugiau žmonių ir ji būtų saugikliu tada, kai to išties reikia, tačiau netaptų neveikimo pretekstu. 

„Kartu su socialiniais partneriais, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų, verslo, mokslo įstaigų atstovais siekėme ne tik įvertinti esamo teisinio reglamentavimo veikimą, bet ir rasti efektyviausius sprendimus, atliepiančius besikeičiančios visuomenės poreikius”, – teigia E. Dobrowolska.

Naujuoju teisiniu reglamentavimu numatoma tobulinti priežiūros institucijų atliekamo skundų dėl asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimų nagrinėjimo bei tyrimų ir patikrinimų atlikimo tvarką. Siūloma suteikti priežiūros institucijoms diskreciją pasirinkti tinkamiausius ir efektyviausius skundų nagrinėjimo būdus, taip pat galimybę apjungti skundus, stabdyti skundų nagrinėjimo terminą tuomet, kai atliekami veiksmai nepriklauso nuo priežiūros institucijos. Be to, numatoma taikaus sprendimo dėl skundo dalyko galimybė, daugiau galimų dokumentų siuntimo ir įteikimo būdų.

Taip pat siūloma nustatyti efektyvesnį Valstybinės duomenų inspekcijos ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos bendradarbiavimo mechanizmą, įpareigoti šias priežiūros institucijas viešinti priimamus sprendimus.

Darbdaviams siūloma suteikti galimybę tvarkyti darbuotojų ir pretendentų teistumo duomenis, atsižvelgiant į darbdavio teisėtą interesą, kartu nustatant atitinkamas darbdavio pareigas ir duomenų subjektų teisių ir laisvių apsaugos priemones.

Tikimasi, kad nauji siūlymai sudarytų veiksmingesnės priežiūros galimybes, leistų apginti didesnio asmenų skaičiaus teises, būtų skirtas didesnis dėmesys priežiūros institucijų prevencinei ir šviečiamajai veiklai, taip pat būtų sudarytos palankesnės sąlygos užsienio investicijoms bei verslo plėtrai.

Teisingumo ministerijos informacija

Back to top button