Teismai

Civilinio proceso kodekso pakeitimai nuo Naujųjų metų

Nuo sausio 1 d. įsigalioja nemažai Civilinio proceso kodekso (CPK) pakeitimų. Pateikiame pagrindinius pasikeitimus:

  • Apylinkių teismai nagrinės civilines bylas kuriose ieškinio suma didesnė kaip šimtas tūkstančių eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo.
  • Keičiama CPK 115 straipsnio 5 dalis ir nustatoma, kad teismo nutartis pašalinti procesinio dokumento trūkumus yra įteikiama tik šį dokumentą pateikusiam asmeniui. Ši nutartis atskiruoju skundu neskundžiama.
  • Žyminio mokesčio lengvata, galimybė mokėti 75 procentus šio mokesčio sumos, bus galima tik tokiais atvejais, kai šalis ne tik elektronine forma pateikia teismui procesinius dokumentus, bet ir kai kartu išreiškia pageidavimą elektroniniu būdu juos gauti. Tik įvykdžius tokias sąlygas proceso dalyviai galės mokėti mažesnį žyminį mokestį, t. y. mokėti 75 procentus už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Jeigu šalis bylos nagrinėjimo metu atsisako procesinius dokumentus gauti tik elektroninių ryšių priemonėmis ir buvo taikyta žyminio mokesčio lengvata, šalis turės primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį.
  • CPK papildytas nuostatomis dėl informacinių ir elektroninių ryšių technologijų (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip) naudojimo nagrinėjant civilines bylas. CPK 111 straipsnis nustato, kad procesiniame dokumente turi būti dalyvaujančio byloje asmens nuomonė dėl bylos nagrinėjimo naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas. Detaliai papildytas CPK 1752 straipsnis: Bylų nagrinėjimas ir byloje dalyvaujančių asmenų bei kitų proceso dalyvių dalyvavimas teismo posėdžiuose gali būti užtikrinamas naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas teisingumo ministro nustatyta tvarka, suderinta su Teisėjų taryba. Naudojant šias technologijas, turi būti užtikrintas patikimas byloje dalyvaujančių asmenų ir kitų proceso dalyvių tapatybės nustatymas, duomenų (įrodymų) objektyvus fiksavimas ir pateikimas, galimybė naudotis procesinėmis teisėmis ir bylos nagrinėjimo teisme viešumas, taip pat konfidencialus byloje dalyvaujančių asmenų bendravimas su advokatu (atstovu). Kai byla žodinio proceso tvarka nagrinėjama naudojant saugias informacines ir elektroninių ryšių technologijas, teisėjų kolegijos nariai teismo posėdyje gali dalyvauti iš skirtingų teismo (teismo rūmų) patalpų.
  • Nustatoma, kad bylos nagrinėjimą atidėjus, byla pradedama nagrinėti nuo to procesinio veiksmo, kurį atlikus jos nagrinėjimas buvo atidėtas. Dalyvaujančių byloje asmenų prašymu byla, kurios nagrinėjimas buvo atidėtas, gali būti nagrinėjama iš pradžių.
  • Papildytas CPK 350 straipsnis ir nustatoma, kad nutartis dėl tam tikram veiklos laikotarpiui sudarytos atrankos kolegijos paskelbiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto tinklalapyje likus ne mažiau kaip 6 darbo dienoms iki šios kolegijos veiklos pradžios. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeičiama tam tikram veiklos laikotarpiui, paskelbiama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto tinklalapyje tą pačią dieną, kurią buvo priimta. Apie šią nutartį ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jos priėmimo pranešama dalyvaujantiems byloje asmenims, kurių paduoti procesiniai dokumentai nebuvo išnagrinėti iki atrankos kolegijos sudėties pakeitimo. Nutartis, kuria atrankos kolegijos sudėtis pakeista konkrečioje byloje, ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiunčiama dalyvaujantiems byloje asmenims.

Taip pat primintina, kad nuo sausio 1 d. bus galima kreiptis į notarus nutraukiant santuoką ir tvirtinant gyvenimą skyrium sutuoktinių bendru sutarimu, kai sutuoktiniai neturi nepilnamečių vaikų; keičiant vedybų sutartį; sudarant nekilnojamojo daikto, kuris yra šeimos turtas, sandorius; tėvams sudarant sandorius, susijusius su nepilnamečio vaiko turtu; pripažįstant tėvystę, kai tarp suinteresuotų šalių nėra ginčų.

Back to top button