InstitucijosTech+Law

EK priėmė du pasiūlymus dėl atsakomybės taisyklių pritaikymo prie skaitmeninio amžiaus ir žiedinės ekonomikos

Vakar Komisija priėmė du pasiūlymus dėl atsakomybės taisyklių pritaikymo prie skaitmeninio amžiaus, žiedinės ekonomikos ir atsižvelgiant į pasaulinių vertės grandinių poveikį.

Visų pirma, siūloma modernizuoti galiojančias gamintojų atsakomybės be kaltės už gaminius su trūkumais (nuo išmaniųjų technologijų iki vaistų) taisykles. Persvarstytos taisyklės suteiks įmonėms teisinį tikrumą, kad jos galėtų investuoti į naujus novatoriškus produktus, ir užtikrins, kad nukentėjusieji galėtų gauti teisingą kompensaciją, kai dėl gaminių su trūkumais, įskaitant skaitmeninius ir atnaujintus gaminius, patiriama žala.

Antra, Komisija pirmą kartą siūlo tikslingai suderinti nacionalines atsakomybės už dirbtinį intelektą taisykles, kad dėl dirbtinio intelekto žalą patyrusiems asmenims būtų lengviau gauti kompensaciją. Atsižvelgiant į Baltosios knygos dėl dirbtinio intelekto tikslus ir Komisijos 2021 m. DI akto pasiūlymą, kuriuo nustatoma kompetencijos ir pasitikėjimo DI sistema, naujosiomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad dėl DI produktų arba paslaugų nukentėjusiems asmenims būtų taikomi tie patys apsaugos standartai, kurie būtų taikomi, jei žala būtų padaryta bet kokiomis kitomis aplinkybėmis.

Peržiūrėta Atsakomybės už gaminius direktyva, pritaikyta prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos ir pasaulinių vertės grandinių

Peržiūrėta direktyva modernizuojamos ir sugriežtinamos dabartinės tvirtai nusistovėjusios gamintojų atsakomybe be kaltės grindžiamos taisyklės dėl žalos asmeniui, turtinės žalos ar duomenų praradimo, patirtų dėl nesaugių gaminių (nuo sodo kėdžių iki pažangiųjų mechanizmų), atlyginimo. Direktyva tiek įmonėms, tiek vartotojams užtikrinamos sąžiningos ir nuspėjamos taisyklės. Tai daroma:

•  modernizuojant atsakomybės taisykles, susijusias su žiedinės ekonomikos verslo modeliais, kad atsakomybės taisyklės būtų aiškios ir sąžiningos įmonėms, kurios iš esmės keičia produktus;

•  modernizuojant atsakomybės už skaitmeninio amžiaus gaminius taisykles – suteikiant galimybę gauti kompensaciją už žalą tais atvejais, kai tokie gaminiai kaip robotai, bepiločiai orlaiviai arba išmaniosios namų sistemos tampa nesaugūs dėl programinės įrangos naujinimo, dirbtinio intelekto arba skaitmeninių paslaugų, kurių reikia gaminiui valdyti, taip pat tais atvejais, kai gamintojas nepašalina kibernetinio saugumo spragų;

•  sudarant vienodesnes sąlygas ES ir ne ES gamintojams. Dėl nesaugių gaminių, importuotų iš ES nepriklausančių šalių, nukentėję vartotojai galės kreiptis dėl žalos atlyginimo į importuotoją arba gamintojo atstovą Europos Sąjungoje;

•  užtikrinant vartotojų ir gamintojų padėties pusiausvyrą – reikalaujant, kad gamintojai atskleistų įrodymus; lanksčiau taikant laiko, per kurį turi būti pareikšti reikalavimai, apribojimus; sudėtingais atvejais, pavyzdžiui, su vaistais ir dirbtiniu intelektu susijusiais atvejais, sumažinant nukentėjusiųjų prievolę įrodyti.

Dėl Atsakomybės už dirbtinį intelektą direktyvos nukentėjusiesiems bus lengviau pasiekti, kad žala būtų atlyginta

Atsakomybės už dirbtinį intelektą direktyvos tikslas – nustatyti vienodas taisykles, reglamentuojančias prieigą prie informacijos ir prievolės įrodyti dirbtinio intelekto sistemų padarytą žalą sumažinimą, nustatant platesnę nukentėjusiųjų (tiek fizinių asmenų, tiek įmonių) apsaugą ir skatinant dirbtinio intelekto sektoriaus plėtrą didesnėmis garantijomis. Ja bus suderintos tam tikros taisyklės dėl reikalavimų atlyginti žalą, nepatenkančių į Atsakomybės už gaminius direktyvos taikymo sritį, tais atvejais, kai žala padaroma dėl netinkamo elgesio. Tai, pavyzdžiui, privatumo pažeidimai arba dėl saugos problemų patirta žala. Pavyzdžiui, naujosiomis taisyklėmis bus sudarytos palankesnės sąlygos gauti kompensaciją, jei asmuo buvo diskriminuojamas įdarbinimo procese, kuriame buvo naudojamos dirbtinio intelekto technologijos.

Dėl direktyvos nukentėjusiesiems teisinis procesas tampa paprastesnis įrodymo, kad žala patirta dėl kieno nors kaltės, etapu. Šiuo tikslu nustatomos dvi pagrindinės priemonės. Pirma, atvejais, kai atitinkama kaltė buvo nustatyta ir galima pagrįstai manyti, kad yra priežastinis ryšys su dirbtinio intelekto veikimu, vadinamoji priežastinio ryšio prezumpcija padės nukentėjusiesiems įveikti sunkumus, kurių jie patiria, kai turi išsamiai paaiškinti, kaip konkretus veiksmas arba neveikimas padarė žalą. Tai gali būti itin sunku, kai bandoma suprasti, kaip veikia sudėtingos dirbtinio intelekto sistemos. Antra, nukentėjusieji turės daugiau priemonių siekti teisėto žalos atlyginimo – tais atvejais, kai naudojamas didelės rizikos dirbtinis intelektas, suteikiama teisė susipažinti su įmonių ir tiekėjų įrodymais.

Naujosiomis taisyklėmis užtikrinama pusiausvyra tarp vartotojų apsaugos ir inovacijų skatinimo, pašalinamos papildomos kliūtys nukentėjusiesiems gauti kompensaciją, kartu nustatomos garantijos dirbtinio intelekto sektoriui, pavyzdžiui, suteikiama teisė užginčyti priežastinio ryšio prezumpcija grindžiamą ieškinį dėl atsakomybės.

Dabar Komisijos pasiūlymą turės priimti Europos Parlamentas ir Taryba. Siūloma, kad praėjus penkeriems metams nuo Atsakomybės už dirbtinį intelektą direktyvos įsigaliojimo Komisija prireikus įvertintų, ar reikia nustatyti atsakomybės be kaltės taisykles su dirbtiniu intelektu susijusiems reikalavimams.

Dabartinėms gamintojų atsakomybe be kaltės grindžiamoms ES taisyklėms dėl atsakomybės už gaminius beveik 40 metų. Turėti šiuolaikiškas atsakomybės taisykles svarbu vykstant žaliajai ir skaitmeninei pertvarkai, ypač siekiant prisitaikyti prie naujų technologijų, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto. Taip užtikrinamas teisinis tikrumas įmonėms ir tinkama vartotojų apsauga tais atvejais, kai kyla problemų.

2020 m. vasario 19 d. Baltojoje knygoje dėl dirbtinio intelekto Komisija įsipareigojo skatinti dirbtinio intelekto diegimą ir mažinti riziką, susijusią su kai kuriais jo naudojimo būdais, skatindama kompetenciją ir pasitikėjimą. Prie baltosios knygos pridedamoje Ataskaitoje dėl atsakomybės už dirbtinį intelektą Komisija nustatė konkrečias su galiojančiomis atsakomybės taisyklėmis susijusias problemas, kylančias dėl dirbtinio intelekto.

2021 m. balandžio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl DI akto, kuriuo nustatomos horizontaliosios dirbtinio intelekto taisyklės, daugiausia dėmesio skiriant žalos prevencijai. Dirbtinio intelekto aktas yra pavyzdinė iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti ES sukurtų ir naudojamų didelės rizikos DI sistemų saugą ir patikimumą. Juo bus užtikrintas žmonių ir įmonių saugumas ir pagrindinės teisės ir sykiu spartinamas DI diegimas, investicijos ir inovacijos. Šiandienos atsakomybės už dirbtinį intelektą dokumentų rinkiniu papildomas DI aktas, nes juo palengvinami kalte grindžiami civilinės atsakomybės ieškiniai dėl žalos atlyginimo ir nustatomas naujas pasitikėjimo, kad žala bus atlyginta, standartas.

Atsakomybės už dirbtinį intelektą direktyva privatinė teisė pritaikoma prie naujų DI keliamų iššūkių. Šios iniciatyvos kartu su Atsakomybės už gaminius direktyvos peržiūra papildo Komisijos pastangas užtikrinti, kad atsakomybės taisyklės būtų pritaikytos prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos.

Pasiūlymas dėl Direktyvos dėl nesutartinės civilinės atsakomybės taisyklių pritaikymo dirbtiniam intelektui   

Pasiūlymas dėl Atsakomybės už gaminius direktyvos peržiūros

Europos Komisijos informacija

Back to top button