Institucijos

Palanki mokesčių mokėtojams teismų praktika atleidžiant nuo sankcijų

Mokestinių ginčų komisija pristato naujausią mokesčių mokėtojams palankią teismų praktiką, susijusią su atleidimu nuo baudų ir delspinigių.

Mokesčių mokėtojai ne visada žino, kad teikti prašymą atleisti nuo apskaičiuotų mokesčių delspinigių ir baudų jie gali ne tik mokestinių ginčų metu, bet ir pasibaigus mokestiniam ginčui, jei to nebuvo prašyta anksčiau. Senaties terminas tokiu atveju nėra taikomas.

Susiformavusi mokestinių ginčų praktika atskleidžia, kad nuo delspinigių ir baudų  gyventojai ir įmonės gali būti atleidžiami vadovaujantis ne tik Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) 100,  141 straipsniuose nustatytais pagrindais, bet ir vadovaujantis protingumo, teisingumo ir kitais teisės principais. Tarp jų – MAĮ 7  straipsnyje išdėstytu mokesčių mokėtojų lygybės principu, kuris kildinamas iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos. Pastaruoju metu galutiniu teismo sprendimu buvo panaikinti keli mokesčių administratoriaus sprendimai, nustačius, kad vienas mokesčių  mokėtojas buvo įvertintas palankiau nei kitas asmuo analogiškoje ar iš esmės tapačioje situacijoje.  

Viename iš naujai priimtų sprendimų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) išaiškino: negali būti pateisinamos tokios situacijos, kai mokesčių administratorius mokesčių mokėtoją traktuoja mažiau palankiai, negu kitą analogiškoje padėtyje esantį subjektą (konkrečioje byloje – mokėtojos sutuoktinį). Teismas šioje byloje delspinigių dydį sumažino per pusę – tiek pat kiek ir sutuoktiniui, t. y. atleido pareiškėją nuo 50 proc. (vietoj buvusių 30 procentų) delspinigių.  Pareiškėjos sutuoktiniui teritorinė mokesčių inspekcija buvo 50 procentų sumažinusi  delspinigių dydį, pripažinusi, kad delspinigių suma, kuri sudaro 31 procentų papildomai apskaičiuoto GPM yra neadekvati tam tikslui, kurio siekiama (LVAT 2022-06-01 nutartis adm. byloje Nr. eA-252-602/2022).

Kitoje byloje teismas (LVAT 2021-12-01 nutartis adm. byloje Nr. eA-2807-602/2021), remdamasis mokesčių mokėtojų lygybės principu, atleido įmonę nuo 90 procentų pelno mokesčio delspinigių (vietoj buvusių 50 procentų). Šį atleidimą lėmė ankstesnis mokesčių administratoriaus sprendimas, pagal kurį mokesčių administratorius iš esmės tapačiomis aplinkybėmis, remdamasis protingumo ir teisingumo kriterijais,  nuo tokios pačios dalies delspinigių mokėjimo buvo atleidęs kitą verslo subjektą. Atleisdamas nuo delspinigių kitą įmonę, mokesčių administratorius tiesiogiai pripažino, kad bendrovė buvo viena pirmųjų kolektyvinio investavimo subjektų, todėl, nesant atitinkamų paaiškinimų, galėjo būtų neaiški su šiems subjektams skirto įstatymo taikymu susijusių mokestinių sprendimų praktika.

Mokestinių ginčų komisijos informacija

Back to top button