Institucijos

ES Taryba priėmė reglamentą dėl dujų poreikio sumažinimo 15 % šią žiemą

Siekdama padidinti ES energijos tiekimo saugumą, Taryba rugpjūčio 5 d. priėmė reglamentą dėl savanoriško gamtinių dujų poreikio sumažinimo 15 % šią žiemą. Reglamente taip pat numatyta galimybė Tarybai paskelbti Sąjungos masto pavojų energijos tiekimo saugumo srityje – tokiu atveju sumažinti dujų poreikį taptų privaloma.

Numatyto dujų poreikio mažinimo tikslas yra sutaupyti dujų dar neatėjus šiai žiemai, kad būtų pasirengta galimiems dujų tiekimo iš Rusijos sutrikimams, kadangi Rusija energijos tiekimą nuolat naudoja kaip ginklą.

Valstybės narės susitarė laikotarpiu nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d. savo dujų poreikį sumažinti 15 %, palyginti su jų vidutiniu suvartojimu per pastaruosius penkerius metus. Tuo tikslu jos galės taikyti savo pačių pasirinktas priemones.

Nors visos valstybės narės dės visas pastangas užtikrinti tokį sumažinimą, Taryba numatė kai kurių išimčių ir galimybių taikyti nuostatą, leidžiančią dalinai ar tam tikrais atvejais visiškai nukrypti nuo privalomo mažinimo tikslo, taip atsižvelgiant į ypatingą tam tikrų valstybių narių padėtį, ir užtikrinti, kad dujų poreikio mažinimas būtų veiksmingas didinant tiekimo saugumą ES.

Taryba susitarė, kad valstybėms narėms, kurios nėra sujungtos su kitų valstybių narių dujų tinklais, privalomas dujų poreikio mažinimas netaikomas, nes jos negalėtų atlaisvinti didelių dujų kiekių kitų valstybių narių naudai. Išimtis taip pat bus taikoma valstybėms narėms, kurių elektros tinklai nėra sinchronizuoti su Europos elektros energijos sistema ir kuriose elektros energijos gamyba yra labiau priklausoma nuo dujų, jeigu jos būtų desinchronizuotos nuo trečios šalies tinklo, kad būtų išvengta galimos elektros energijos tiekimo krizės.

Valstybės narės gali apriboti savo sumažinimo tikslą, kad galėtų pakoreguoti savo poreikio mažinimo įpareigojimus, jei jos neturi pakankamų jungčių su kitomis valstybėmis narėmis ir gali pateikti įrodymų, kad jų eksporto pajėgumai ir jų vidaus SGD infrastruktūra yra visu pajėgumu naudojami dujoms į kitas valstybes nares nukreipti.

Valstybės narės taip pat gali apriboti savo sumažinimo tikslą, jei jos yra viršijusios savo dujų saugyklų užpildymo tikslus, jei jos yra labai priklausomos nuo dujų kaip žaliavos ypatingos svarbos pramonės šakoms, arba gali naudoti kitokį skaičiavimo metodą, jei jų dujų suvartojimas per pastaruosius metus padidėjo bent 8 %, palyginti su pastarųjų penkerių metų vidurkiu.

Valstybės narės susitarė stiprinti Tarybos vaidmenį paskelbiant Sąjungos masto pavojų. Pavojus būtų skelbiamas Tarybos įgyvendinimo sprendimu, priimtu remiantis Komisijos pasiūlymu. Komisija pasiūlymą paskelbti Sąjungos masto pavojų pateiktų tuo atveju, jei kiltų didelė nepaprasto tiekiamų dujų stygiaus rizika ar atsirastų išskirtinai didelis dujų poreikis, arba jei penkios ar daugiau valstybių narių, paskelbusių pavojų nacionaliniu lygmeniu, to paprašytų.

Valstybės narės susitarė, jog pasirinkdamos poreikio mažinimo priemones, jos svarstys dėl pirmenybės teikimo priemonėms, kurios nedaro poveikio saugomiems vartotojams, pvz., namų ūkiams ir visuomenei ypač svarbioms paslaugoms, pvz., ypatingos svarbos subjektams, sveikatos priežiūrai ir gynybai. Galimos priemonės apima priemones elektros energijos sektoriuje suvartojamų dujų kiekiui mažinti, priemones, kuriomis skatinama pramonėje pereiti prie kitų rūšių kuro, nacionalines sąmoningumo didinimo kampanijas, tikslinius įpareigojimus mažiau šildyti bei vėsinti ir rinka grindžiamas priemones, pvz., bendrovių tarpusavio aukcionus.

Valstybės narės atnaujins savo nacionalinius ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, kuriuose bus išdėstytos planuojamos poreikio mažinimo priemonės, ir reguliariai teiks Komisijai savo planų įgyvendinimo ataskaitas.

Reglamentas buvo oficialiai priimtas taikant rašytinę procedūrą. Jis buvo priimtas po to, kai liepos 26 d. neeiliniame Energetikos tarybos posėdyje ministrai pasiekė politinį susitarimą. Reglamentas dabar bus paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir įsigalios kitą dieną.

Šis reglamentas yra išimtinė ir neeilinė priemonė, numatyta ribotam laikui. Jis bus taikomas vienerius metus ir Komisija ne vėliau kaip 2023 m. gegužės mėn. atliks peržiūrą, kad, atsižvelgdama į bendrą ES dujų tiekimo padėtį, apsvarstytų galimybę jį pratęsti.

Reglamentas papildo esamas ES iniciatyvas ir teisės aktus, kuriais užtikrinama, kad piliečiams būtų tiekiamos dujos, o vartotojai būtų apsaugoti nuo didelių tiekimo sutrikimų, visų pirma Reglamentą (ES) 2017/1938 dėl dujų tiekimo saugumo.

Šis reglamentas parengtas atsižvelgiant į kitas jau vykdomas iniciatyvas, kuriomis siekiama didinti ES atsparumą ir dujų tiekimo saugumą: Dujų laikymo reglamentą, ES energetikos platformos, skirtos bendriems pirkimams, sukūrimą ir plane „REPowerEU“ plane išvardytas iniciatyvas.

Tarybos reglamentas dėl koordinuotų dujų poreikio mažinimo priemonių

ES Tarybos informacija

Back to top button