InstitucijosTech+Law

EK pristatė naują Europos inovacijų darbotvarkę

Komisija priėmė naują Europos inovacijų darbotvarkę, kuria siekiama Europos įsitvirtinimo naujos giliųjų technologijų inovacijų ir startuolių bangos priešakyje. Ši darbotvarkė padės Europai kurti naujas technologijas opiausioms visuomenės problemoms spręsti, taip pat įtvirtinti tas technologijas rinkoje. Naujosios Europos inovacijų darbotvarkės tikslas – padėti Europai pasaulinėje inovacijų arenoje įsitvirtinti kaip vienai iš pagrindinių dalyvių. Europa siekia tapti vieta, kurioje bendradarbiautų perspektyviausi specialistai bei įmonės ir klestėtų giliosios technologijos, kuriomis žemyne būtų kuriami proveržio inovacijų sprendimai, suteiksiantys įkvėpimo visam pasauliui.

Užimdama pirmaujančią poziciją inovacijų srityje, visų pirma būdama naujos giliųjų technologijų inovacijų, kurioms būtini proveržio moksliniai tyrimai ir plėtra bei didelės kapitalo investicijos, bangos priešakyje, Europa sustiprins jai tenkantį svarbų vaidmenį formuojant žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Giliųjų technologijų inovacijos įtvirtins Europos pirmavimą technologijų srityje ir padės rasti opiausių visuomenės problemų, kaip antai klimato kaitos ir kibernetinio saugumo srityse, novatoriškų sprendimų. Tokios inovacijos greičiausiai bus naudingos ir palankios visiems sektoriams – nuo atsinaujinančiųjų išteklių energetikos, žemės ūkio technologijų ir statybų iki judumo ir sveikatos, taip jomis būtų sprendžiami apsirūpinimo maistu ir energetinės priklausomybės mažinimo klausimai, gerinama žmonių sveikata ir didinamas mūsų ekonomikos konkurencingumas. Būtinybė dar skubiau spręsti šiuos klausimus ir įgyvendinti strateginius politikos pokyčius ES gerovės ir saugumo labui kyla ir dėl sunkių Rusijos vykdomo agresijos karo pasekmių.

Pasitelkiant europiečių verslumą, mokslinę kompetenciją, bendrosios rinkos ir demokratinės visuomenės privalumus, pagal naująją inovacijų darbotvarkę visų pirma bus:

  • sudaromos geresnės galimybės gauti finansavimą Europos startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms, pavyzdžiui, pritraukiami neišnaudoti privačiojo kapitalo šaltiniai ir paprastinamos įtraukimo į biržos sąrašus taisyklės;
  • pagerintos sąlygos novatoriams naujas idėjas išbandyti eksperimentuojant bandomojoje reglamentavimo aplinkoje;
  • padedama kurti regioninius inovacijų slėnius, kurie taps paspirtimi inovacijų srities dalyviams ir leis jiems užmegzti glaudesnius ryšius visoje Europoje, be kita ko, atsiliekančiuose regionuose;
  •  pritraukiami ir išlaikomi specialistai Europoje, pavyzdžiui, organizuojami mokymai milijonui giliųjų technologijų specialistų, didinama parama novatorėms ir diegiamos naujovės, susijusios su startuolių darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriais;
  • tobulinama politikos sistema – rengiama aiškesnė terminija, rodikliai ir duomenų rinkiniai, taip pat teikiama politikos parama valstybėms narėms.

Naujojoje Europos inovacijų darbotvarkėje nustatyti 25 specialūs veiksmai pagal penkias pavyzdines iniciatyvas:

  • pagal veiklą plečiančių įmonių finansavimo iniciatyvą Europos instituciniai ir kiti privatieji investuotojai bus skatinami investuoti į Europos giliųjų technologijų startuolius ir pasinaudoti šių startuolių veiklos plėtros teikiama nauda;
  • pagal inovacijų kūrimo sąlygų sudarymo pasitelkiant eksperimentavimo erdves ir viešuosius pirkimus iniciatyvą palankesnės sąlygos inovacijoms bus sudaromos gerinant pagrindines sąlygas, be kita ko, taikant eksperimentinius reglamentavimo metodus (pavyzdžiui, pasitelkiant bandomąją reglamentavimo aplinką, bandymo centrus, gyvąsias laboratorijas ir inovacijų viešųjų pirkimus);
  • pagal Europos inovacijų ekosistemose vykdomų inovacijų spartinimo ir stiprinimo visoje ES iniciatyvą bus remiamas regioninių inovacijų slėnių kūrimas, o valstybėms narėms bei regionams – padedama skirti bent 10 mlrd. EUR konkretiems tarpregioniniams inovacijų projektams, be kito ko, pagrindiniams ES prioritetams skirtoms giliųjų technologijų inovacijoms. Be to, integruotai taikant sanglaudos politiką ir „Europos horizonto“ priemones valstybės narės šia iniciatyva bus skatinamos remti inovacijas visuose regionuose;
  • giliųjų technologijų specialistų ugdymo, pritraukimo ir išlaikymo iniciatyva bus užtikrinamas reikalingų giliųjų technologijų specialistų ugdymas ir jų srautas į ES ir jos viduje – bus įgyvendinamos įvairios iniciatyvos, įskaitant startuoliams ir veiklą plečiančioms įmonėms skirtą inovacijų srities stažuotojų programą, ES specialistų rezervą, kuris padės startuoliams ir novatoriškoms įmonėms rasti specialistų ES nepriklausančiose šalyse, moterų verslumo ir lyderystės programą, taip pat novatorišką veiklą, susijusią su startuolių darbuotojų akcijų pasirinkimo sandoriais;
  • politikos formavimo priemonių tobulinimo iniciatyvai teks svarbus vaidmuo kuriant ir naudojant patikimus ir palyginamus duomenų rinkinius ir bendras apibrėžtis (startuolių, veiklą plečiančių įmonių), kuriais gali būti grindžiama visų lygmenų įvairių sričių politika ES; šia iniciatyva taip pat bus prisidedama prie geresnio politikos koordinavimo ES lygmeniu pasitelkiant Europos inovacijų tarybos forumą.

Remiantis ligšiolinės reikšmingos investicijų skatinimo ES veiklos rezultatais, įgyvendinant nuoseklų veiksmų rinkinį pagal naująją Europos investicijų darbotvarkę siekiama paspartinti investicijų kūrimą ir plėtrą visoje ES.

Nauja Europos inovacijų darbotvarkė

Europos Komisijos informacija

Back to top button