Teismai

ESTT: žurnalisto atliktas viešai neatskleistos informacijos apie būsimą straipsnio apie rinkos gandus, susijusius su bendrovėmis, atskleidimas yra teisėtas, jei jis būtinas žurnalistinei veiklai vykdyti ir laikomasi proporcingumo principo

Žurnalistas paskelbė Daily Mail interneto svetainėje du straipsnius apie gandus, susijusius su pasiūlymais perimti Hermès (LVMH pateiktas pasiūlymas) ir Maurel & Prom vertybinius popierius. Nurodytos kainos buvo daug didesnės nei šių vertybinių popierių kainos Euronext. Šis paskelbimas labai padidino šių vertybinių popierių kainas. Prieš pat straipsnių paskelbimą tam tikri Jungtinės Karalystės rezidentai pateikė pasiūlymus perimti aptariamus vertybinius popierius, o po straipsnio paskelbimo juos pardavė. Prancūzijos Autorité des marchés financiers (AMF, finansų rinkų institucija) paskyrė žurnalistui 40 000 eurų piniginę baudą, nes jis pranešė apie būsimą šių straipsnių paskelbimą šiems Jungtinės Karalystės rezidentams ir taip jiems perdavė „viešai neatskleistą informaciją“.

Cour d’appel de Paris (Paryžiaus apeliacinis teismas), nagrinėjantis ieškinį dėl šio sprendimo panaikinimo, Teisingumo Teismui pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl Sąjungos teisės nuostatų, susijusių prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija. Pirmiausia jis norėjo sužinoti, ar informacija apie būsimą spaudos straipsnio apie rinkos gandą paskelbimą gali būti laikoma viešai neatskleista informacija, susijusia su draudimu atskleisti tokią informaciją. Antra, jis klausė Teisingumo Teismo apie šio draudimo išimtis, taikomas konkrečiai žurnalistinei veiklai.

Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos teigimu informacija apie būsimą spaudos straipsnio apie rinkos gandą, susijusį su finansinių priemonių emitentu, paskelbimą, gali būti „tiksli“ informacija, todėl priskirtina prie sąvokos „viešai neatskleista informacija“, jei joje, be kita ko, nurodyta vertybinių popierių pirkimo kaina, straipsnį pasirašiusio žurnalisto pavardė ir straipsnį skelbsiančio spaudos leidinio pavadinimas. Viešai neatskleistos informacijos perdavimas užsiimant žurnalistine veikla gali būti pateisinamas pagal Sąjungos teisę, spaudos ir žodžio laisvę. Žurnalistinė veikla gali apimti žurnalisto siekiant patikrinti gandų tikrumą atliktą su straipsnio paskelbimu susijusią parengiamąją tiriamąją veiklą.

Vis dėlto žurnalisto atliktas viešai neatskleistos informacijos paskelbimas yra teisėtas tik jei tai būtina jo profesinei veiklai vykdyti ir laikomasi proporcingumo principo. Nacionalinis teismas turi išnagrinėti šiuos klausimus: pirma, ar žurnalistui, kuris siekė patikrinti rinkos gandą, buvo būtina atskleisti trečiajam asmeniui ne tik šio gando turinį, bet ir tai, kad bus paskelbtas straipsnis apie šį gandą? Antra, ar galimas spaudos laisvės apribojimas, kylantis iš tokio draudimo atskleisti, būtų per didelis, atsižvelgiant į jo galimą atgrasantį poveikį žurnalistinei veiklai vykdyti ir žurnalistams taikomas taisykles bei kodeksus, palyginti su žalą, kurią toks atskleidimas gali padaryti ne tik tam tikrų privačių investuotojų interesams, bet ir finansų rinkų vientisumui?

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button