Institucijos

Naujos ES taisyklės, kuriomis siekiama didinti bankų atsparumą ir geriau pasirengti ateičiai

Šiandien Europos Komisija patvirtino ES bankų sektoriui skirtų taisyklių (Kapitalo reikalavimų reglamento ir Kapitalo reikalavimų direktyvos) peržiūrą. Šiomis naujomis taisyklėmis bus užtikrinta, kad ES bankai taptų atsparesni galimiems būsimiems ekonominiams sukrėtimams, o kartu prisidėtų prie Europos atsigavimo po COVID-19 pandemijos ir perėjimo prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos.

Šiandienos dokumentų rinkiniu ES galutinai įgyvendinamas susitarimas „Bazelis III“. Šį susitarimą, kuriuo siekiama užtikrinti didesnį bankų atsparumą galimiems ekonominiams sukrėtimams, ES ir jos Didžiojo dvidešimtuko partneriai pasiekė Bazelio bankų priežiūros komitete. Šiandien priimami pasiūlymai – paskutinis šios bankų sektoriui skirtų taisyklių reformos žingsnis.

Peržiūra susijusi su šiais teisės aktais:

  • pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiama Kapitalo reikalavimų direktyva (Direktyva 2013/36/ES);
  • pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Kapitalo reikalavimų reglamentas (Reglamentas (ES) Nr. 2013/575);
  • atskiru pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Kapitalo reikalavimų reglamentas pertvarkymo srityje (vienu iš pasiūlymų dėl grandininių struktūrų).

Dokumentų rinkinio dalys:

  1. Susitarimo „Bazelis III“ įgyvendinimas. Atsparumo ekonominiams sukrėtimams didinimas

Šiandien priimamų dokumentų rinkiniu tiksliai įgyvendinamas susitarimas „Bazelis III“, kartu atsižvelgiant į ES bankų sektoriaus ypatumus, pvz., mažos rizikos hipotekinių paskolų teikimą. Konkrečiai šiandien teikiamu pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad bankų kapitalo reikalavimams apskaičiuoti naudojamais vidaus modeliais nebūtų nuvertinama rizika, t. y. kad tai rizikai padengti reikalingas kapitalas būtų pakankamas. Todėl savo ruožtu bus galima lengviau palyginti atskirų bankų rizika grindžiamo kapitalo rodiklius, o kartu atkurti pasitikėjimą tais rodikliais ir apskritai šio sektoriaus patikimumą.

Pasiūlymo tikslas – padidinti atsparumą taip, kad dėl to kartu per daug neišaugtų kapitalo reikalavimai. Bendras jo poveikis kapitalo reikalavimams apsiriboja tuo, kas būtina, taigi bus išsaugotas ES bankų sektoriaus konkurencingumas. Be to, dokumentų rinkiniu dar labiau sumažinamos taisyklių laikymosi sąnaudos, visų pirma mažesniems bankams, bet prudencinių standartų kartelė nenuleidžiama.

  1. Tvarumas. Indėlis į perėjimą prie žaliosios ekonomikos

Viena iš esminių Komisijos tvaraus finansavimo strategijos sričių – bankų sektoriaus atsparumo aplinkos, socialinei ir valdymo (ASV) rizikai didinimas. Būtina užtikrinti, kad, viena vertus, bankai gerintų šios rizikos vertinimo ir valdymo priemones ir, kita vertus, rinkos galėtų stebėti bankų veiklą. Šiuo atžvilgiu itin svarbus prudencinis reguliavimas.

Šiandienos pasiūlymu bus reikalaujama, kad bankai, vykdydami rizikos valdymą, sistemingai nustatytų, atskleistų ir valdytų ASV riziką. Vienas iš reikalavimų tiek priežiūros institucijoms, tiek bankams bus reguliariai atlikti testavimą nepalankiausiomis klimato sąlygomis. Priežiūros institucijos į įprastą priežiūrinį tikrinimą turės įtraukti ASV rizikos vertinimą. Visi bankai taip pat turės atskleisti informaciją apie tai, kokiu mastu susiduria su ASV rizika. Informacijos atskleidimo taisyklės bus proporcingos, kad be reikalo nebūtų užkrauta administracinė našta mažesniems bankams.

Siūlomomis priemonėmis bus ne tik padidintas bankų sektoriaus atsparumas, bet ir užtikrinta, kad bankai atsižvelgtų į tvarumo veiksnius.

  1. Griežtesnė priežiūra. Patikimo ES bankų valdymo užtikrinimas ir geresnė finansinio stabilumo apsauga

Šiandienos dokumentų rinkinyje numatomos griežtesnės priemonės, kuriomis gali pasinaudoti ES bankų priežiūros institucijos. Nustatomos aiškios, patikimos ir subalansuotos kompetencijos ir tinkamumo vertinimo taisyklės, pagal kurias priežiūros institucijos vertina, ar bankų vyresniosios vadovybės nariai turi reikiamų įgūdžių ir žinių, kad galėtų vadovauti konkrečiam bankui.

Be to, atsižvelgiant į „WireCard“ skandalą, priežiūros institucijos nuo šiol turės geresnių priemonių FinTech grupėms, taip pat ir bankų patronuojamosioms įmonėms, prižiūrėti. Šiomis geresnėmis priemonėmis bus užtikrintas patikimas ir apdairus ES bankų valdymas.

Šiandienos peržiūroje taip pat proporcingai sprendžiamas trečiųjų valstybių bankų filialų steigimo ES klausimas. Šiuo metu tokiems filialams iš esmės taikomi menkai suderinti valstybių narių teisės aktai. Šiuo dokumentų rinkiniu suderinamos šios srities ES taisyklės, taigi priežiūros institucijos galės geriau valdyti riziką, susijusią su tokiais subjektais, kurių veikla ES pastaruoju metu labai suaktyvėjo.

Teisės aktų rinkinį dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Po finansų krizės priežiūros institucijos iš 28 pasaulio šalių Bazelio bankų priežiūros komitete susitarė dėl naujo tarptautinio bankų stiprinimo standarto – susitarimo „Bazelis III“. 2017 m. šis susitarimas galutinai patvirtintas. ES jau yra įgyvendinusi didžiąją daugumą jo taisyklių, todėl kur kas patikimiau išaugo ES bankų sektoriaus kapitalizacija.

Todėl per COVID-19 krizę ES bankai išliko atsparūs ir tą rodo nesutrikęs jų skolinimas. Šiandien teikiamos reformos papildo po finansų krizės pradėtą įgyvendinti darbotvarkę siekiant kuo labiau padidinti ES bankų sektoriaus konkurencingumą ir tvarumą.

Europos Komisijos informacija

Back to top button