Institucijos

Europos Komisija kviečia imtis veiksmų, kad būtų apsaugoti sezoniniai darbuotojai

Europos Komisija praėjusią savaitę pristatė gaires, kuriomis siekiama užtikrinti sezoninių darbuotojų apsaugą ES koronaviruso pandemijos kontekste. Nacionalinėms valdžios institucijoms, darbo inspekcijoms ir socialiniams partneriams skirtomis gairėmis siekiama užtikrinti sezoninių darbuotojų teises, sveikatą ir saugą bei pačių sezoninių darbuotojų informuotumą apie jų teises.

Tarpvalstybiniai sezoniniai darbuotojai naudojasi įvairiomis teisėmis, tačiau, atsižvelgiant į laikiną jų darbo pobūdį, dažniau susiduria su prastų darbo ir gyvenimo sąlygų rizika. Dėl koronaviruso pandemijos šios sąlygos dar labiau išryškėjo, o kai kuriais atvejais – ir pablogėjo. Tam tikrais atvejais dėl to gali padidėti COVID-19 klasterių rizika.

Komisija stebi, ar sezoniniams darbuotojams taikomos Sąjungos taisyklės, tačiau atsakomybė už tinkamą jų įgyvendinimą tenka nacionalinėms valdžios institucijoms. Todėl šioje srityje reikia skubiai imtis veiksmų.

Gairės apima įvairius aspektus, tokius kaip:

 • sezoninių darbuotojų teisė dirbti ES valstybėje narėje, nepriklausomai nuo to, ar jie yra ES piliečiai ar atvyksta iš trečiųjų šalių;
 • tinkamos gyvenimo ir darbo sąlygos, įskaitant saugaus atstumo laikymąsi ir adekvačias higienos priemones;
 • aiškus darbuotojų informavimas apie jų teises;
 • nedeklaruojamas darbas;
 • socialinės apsaugos aspektai.

Nacionalinio lygmens veiksmai

Gairėse nacionalinės valdžios institucijos ir socialiniai partneriai raginami atnaujinti pastangas deramai atlikti savo vaidmenį – užtikrinti tinkamą taisyklių taikymą ir vykdymą. Jose pateikiama konkrečių rekomendacijų ir pasiūlymų dėl veiksmų, kurių reikia imtis nacionaliniu ar ES lygmeniu, pavyzdžiui:

 • valstybės narės raginamos imtis visų būtinų priemonių, kad būtų užtikrintos deramos sezoninių darbuotojų darbo ir gyvenimo sąlygos;
 • valstybės narės raginamos didinti informuotumą apie darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) reikalavimus, darančius poveikį sezoniniams darbuotojams, padėti darbdaviams laikytis teisinių reikalavimų ir teikti aiškią informaciją darbuotojams jiems suprantama kalba;
 • valstybės narės raginamos teikti praktines rekomendacijas mažesnėms įmonėms;
 • valstybių narių prašoma sustiprinti patikrinimus vietoje siekiant užtikrinti tinkamą DSS taisyklių taikymą sezoniniams darbuotojams.

Šiuo svarbiu klausimu Komisija toliau bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, socialiniais partneriais, Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) ir Europos darbo institucija (EDI).

ES veiksmai

Komisija suplanavo keletą veiksmų sezoninių darbuotojų teisių apsaugai stiprinti. Ji, be kita ko:

 • atliks tyrimą, kad surinktų duomenis apie sezoninį darbą ES viduje ir nustatytų pagrindines problemas, su kuriomis susiduriama, įskaitant problemas, susijusias su subranga;
 • užsakys atlikti didelės rizikos profesijų, įskaitant su sezoniniais darbuotojais susijusias profesijas, tyrimą EU-OSHA glaudžiai bendradarbiaujant su Vyresniųjų darbo inspektorių komitetu;
 • surengs Europos darbo institucijos koordinuojamą informuotumo didinimo kampaniją, skirtą nuo sezoninio darbo labiau priklausomiems sektoriams;
 • surengs klausymą su Europos socialiniais partneriais sezoninių darbuotojų klausimais;
 • inicijuos lyginamąją analizę įvairiose valstybėse narėse, kurią atliks laisvo judėjimo ir socialinės apsaugos koordinavimo teisės ekspertų tinklas (MoveS);
 • rems valstybes nares per Europos kovos su nedeklaruojamu darbu platformą ir kampaniją #EU4FairWork4, kuria siekiama didinti darbuotojų ir darbdavių informuotumą apie teises ir pareigas.

Gairės dėl sezoninių darbuotojų darbo ES atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį (2020 m. liepos 16 d.)

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button