Institucijos

ES Taryba patvirtino įgaliojimus deryboms dėl reglamentų dėl įrodymų rinkimo ir dėl dokumentų įteikimo modernizavimo

ES siekia modernizuoti institucijų tarpvalstybinį keitimąsi informacija užtikrinant skaitmeninimą ir naudojantis IT, kad būtų pagerintas teisminis bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose. Šiuo tikslu Taryba šiandien patvirtino savo derybinę poziciją (bendrą požiūrį) dėl dviejų iš dalies keičiamų reglamentų – dėl įrodymų rinkimo ir dėl dokumentų įteikimo.

Dabar, remdamasi šiais įgaliojimais, pirmininkaujanti valstybė narė pradės derybas su Europos Parlamentu. “Kasdien vis daugiau piliečių gyvena ir vykdo verslą visoje ES. Šiandien pasiektu susitarimu turėtų būti užtikrinta, kad prireikus jie galėtų naudotis veiksminga ir modernia teisingumo sistema. Plačiau naudodamiesi moderniomis technologijomis šioje srityje galime paspartinti procedūras ir sudaryti palankesnes galimybes piliečiams naudotis teise kreiptis į teismą.”,- teigė Suomijos teisingumo ministrė Anna-Maja Henriksson.

Reglamentų projektais numatyta modernizuoti teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose renkant įrodymus ir įteikiant dokumentus. Pakeitimų projektais didinamas tarpvalstybinių teismo procesų veiksmingumas ir sparta išnaudojant skaitmeninimo teikiamus privalumus ir naudojantis moderniomis technologijomis, ir šiomis priemonėmis gerinamos galimybės naudotis teise kreiptis į teismą ir teise į teisingą bylos nagrinėjimą visoms šalims.

Abiejų reglamentų pakeitimai apima privalomą naudojimąsi elektronine decentralizuota IT sistema, kurią sudaro tarpusavyje sujungtos nacionalinės IT sistemos, skirta tarp valstybių narių perduoti dokumentus ir prašymus. Be to, reglamentų projektais Komisijai pavedama sukurti bazinio sistemos modelio programinę įrangą, kurią valstybės narės gali pasirinkti taikyti kaip savo galinę sistemą vietoje nacionaliniu lygmeniu plėtojamos IT sistemos, vykdyti jos techninę priežiūrą ir vystymą ateityje.

Kalbant apie dokumentų įteikimą, pagal naują taisyklių projektą dokumentus galima įteikti elektroniniu būdu ir tiesiogiai adresatui kitoje valstybėje narėje, kurio adresas žinomas, jeigu jis iš anksto yra davęs sutikimą. Dokumentai gali būti įteikiami elektroniniu būdu naudojantis kvalifikuotomis elektroninio registruoto pristatymo paslaugomis arba, laikantis papildomų sąlygų, elektroniniu paštu.

Naujų taisyklių projektu taip pat skatinama naudotis videokonferencijomis ir kitomis nuotolinio ryšio technologijomis renkant įrodymus, kai reikia apklausti liudytoją, šalį ar ekspertą, esantį kitoje valstybėje narėje.

ES Tarybos informacija

Back to top button