InstitucijosTech+Law

Susitarta dėl ES autorių teises reglamentuojančių taisyklių pritaikymo skaitmeninei rinkai

ES iš dalies keičia savo autorių teises reglamentuojančią teisinę sistemą, kad ji atitiktų šiandienos skaitmeninės aplinkos aktualijas. Vakar Tarybai pirmininkaujančios Rumunijos atstovai pasiekė preliminarų susitarimą su Europos Parlamentu dėl direktyvos, kuria iš dalies keičiamos galiojančios ES autorių teises reglamentuojančios taisyklės, projekto; tai tikros ES bendrosios skaitmeninės rinkos kūrimo dalis. Dabar susitarimas bus pateiktas valstybėms narėms patvirtinti Taryboje bei vėliau už jį turi balsuoti ES Parlamentas. Šio teisės akto projektas jau ilgą laiką kelia daug diskusijų ir visos suinteresuotos pusės vykdo lobistinę veiklą dėl naudingų teisės normų įtraukimo.

Direktyvos projekte nagrinėjami įvairūs klausimai, kuriuos galima sugrupuoti į tris kategorijas:

A) Su autorių teisėmis susijusių išimčių / apribojimų pritaikymas prie skaitmeninės ir tarpvalstybinės aplinkos

Direktyvoje nustatomos privalomos autorių teisių išimtys, susijusios su teksto ir duomenų gavyba, mokymo veikla internete ir kultūros paveldo apsauga ir sklaida internete.

B) Licencijų teikimo tvarkos tobulinimas siekiant užtikrinti didesnes galimybes susipažinti su turiniu

Direktyvoje nustatytos suderintos taisyklės, kuriomis sudaromos palankesnės sąlygos:

  • naudoti kūrinius, kuriais nebeprekiaujama
  • suteikti ilgesnio galiojimo kolektyvines licencijas ir
  • suteikti leidimus naudotis autorių teisių saugomais filmais naudojantis užsakomųjų vaizdo programų platformomis.

C) Sklandžiai veikiančios autorių teisių prekyvietės sukūrimas

Direktyva nustatoma nauja spaudos leidėjų teisė, susijusi su jų spaudos publikacijų skaitmeniniu naudojimu. Pagal šią naują teisę į atitinkamą spaudos publikaciją įtrauktų kūrinių autoriai turės teisę gauti spaudos leidėjų pajamų dalį.

Dėl internetinių turinio dalijimosi platformų direktyvoje patikslinama jų veikimo teisinė sistema. Tokios platformos iš esmės turės gauti licenciją autorių teisių saugomiems kūriniams, kuriuos įkėlė jų naudotojai, išskyrus atvejus, kai tenkinamos kelios direktyvoje nustatytos sąlygos.

Direktyvoje taip pat įtvirtinta autorių ir atlikėjų teisė į tinkamą ir proporcingą atlygį pagal suteiktą teisių licenciją arba perleidus teises, nustatoma skaidri pareiga, susijusi su licencijuotų kūrinių naudojimu, ir atlygio koregavimo mechanizmas, kurį papildo specialus alternatyvus ginčų sprendimo mechanizmas. Šios taisyklės netaikomos programinės įrangos kūrėjams.

Bendroji skaitmeninė rinka

 

Parengta pagal ES Tarybos informaciją

 

Back to top button