Institucijos

Tarp ES ir Japonijos sukuriama didžiausia pasaulyje saugaus duomenų judėjimo erdvė

Europos Komisija priėmė sprendimą dėl Japonijos duomenų apsaugos lygio tinkamumo, pagal kurį asmens duomenys gali laisvai judėti tarp ES ir Japonijos, remiantis tvirtomis apsaugos garantijomis. Tai yra paskutinis 2018 m. rugsėjo mėn. pradėtos procedūros, kuri apėmė Europos duomenų apsaugos valdybos nuomonę ir iš ES valstybių narių atstovų sudaryto komiteto susitarimą, etapas. Atitinkamą sprendimą šiandien priima ir Japonija. Jis bus taikomas nuo šiandien.

Pagrindiniai sprendimo dėl tinkamumo elementai

Prieš Komisijai priimant sprendimą dėl tinkamumo, Japonija nustatė papildomas apsaugos priemones, kuriomis užtikrinama, kad iš ES perduotiems duomenims suteikiamos Europos standartus atitinkančios apsaugos garantijos. Jas sudaro:

  • taisyklių rinkinys (Papildomos taisyklės), kuriuo bus panaikinti keli ES ir Japonijos duomenų apsaugos sistemų skirtumai. Šios papildomos apsaugos priemonės sustiprins, be kita ko, neskelbtinų duomenų apsaugą, naudojimąsi individualiomis teisėmis ir sugriežtins sąlygas, kuriomis ES duomenys gali būti toliau perduodami iš Japonijos į kitą trečiąją šalį. Minėtos Papildomos taisyklės bus privalomos Japonijos bendrovėms, importuojančioms duomenis iš ES. Jų vykdymą užtikrins Japonijos nepriklausoma duomenų apsaugos institucija ir teismai;
  • Japonijos vyriausybė taip pat patikino Komisiją, kad bus taikomos apsaugos priemonės, susijusios su Japonijos valdžios institucijų prieiga baudžiamosios teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais. Tomis priemonėmis bus užtikrinta, kad bet koks toks asmens duomenų naudojimas būtų apribotas ir apimtų tik tai, kas būtina ir proporcinga, kad būtų vykdoma nepriklausoma priežiūra ir kad būtų taikomi veiksmingi teisių gynimo mechanizmai;
  • skundų nagrinėjimo mechanizmas, pagal kurį nagrinėjami ir sprendžiami europiečių skundai dėl Japonijos valdžios institucijų prieigos prie jų duomenų. Naująjį mechanizmą administruos ir prižiūrės Japonijos nepriklausoma duomenų apsaugos institucija. 

Sprendimais dėl tinkamumo taip pat papildomas 2019 m. vasario mėn. įsigaliosiantis ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas. Europos įmonėms bus naudingas tiek laisvas duomenų judėjimas tarp ES ir jos svarbios prekybos partnerės, tiek palankesnės sąlygos pasiekti 127 mln. Japonijos vartotojų. ES ir Japonija patvirtina, kad skaitmeniniame amžiuje aukštų privatumo ir asmens duomenų apsaugos standartų skatinimas ir tarptautinės prekybos lengvinimas yra ir privalo būti neatsiejami vienas nuo kito.

Sprendimas dėl tinkamumo ir atitinkamas Japonijos sprendimas bus pradėti taikyti nuo šiandien. Po dvejų metų bus atlikta pirmoji bendra peržiūra, siekiant įvertinti sistemos veikimą. Ji apims visus išvados dėl tinkamumo aspektus, įskaitant Papildomų taisyklių taikymą ir valdžios institucijų prieigos prie duomenų užtikrinimą. Europos duomenų apsaugos valdybos atstovai dalyvaus atliekant peržiūrą dėl prieigos prie duomenų teisėsaugos ir nacionalinio saugumo tikslais. Vėliau peržiūra vyks ne rečiau kaip kas ketverius metus.

Abipusis susitarimas dėl tinkamumo su Japonija yra ES strategijos tarptautinių duomenų srautų ir apsaugos srityje dalis, kaip paskelbta 2017 m. sausio mėn. Komisijos komunikate „Keitimasis asmens duomenimis ir jų apsauga globalizuotame pasaulyje“.

2018 m. liepos 17 d. ES ir Japonija sėkmingai užbaigė derybas dėl abipusio duomenų apsaugos lygio tinkamumo. Jos susitarė pripažinti viena kitos duomenų apsaugos sistemas kaip tinkamas. Dėl to asmens duomenys tarp ES ir Japonijos galės judėti saugiai.

Europos Komisijos informacija

Back to top button