Institucijos

Viešųjų pirkimų komisijos administraciniai nusižengimai. Aktualūs pokyčiai, skiriant nuobaudas

Nors žiniasklaidoje pateikiama daug informacijos apie Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, ypač naująją Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją, įsigaliojusią po 2017 m. liepos 1 d., tačiau be Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų buvo atlikta ir kitų teisės aktų pakeitimų, kurie turi įtakos kasdieniam viešųjų pirkimų proceso dalyvių darbui, jų teisėms ir pareigoms.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimas dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, ir koncesijų suteikimo tvarkos pažeidimo. Už nurodytus administracinius nusižengimus yra skiriamos didesnės baudos nei iki pakeitimo įsigaliojimo, t.y. iki 2018 m. sausio 1 d. bauda siekė 740 Eur, o po 2018 m. sausio 1 d. bauda siekia 3000 Eur.

Šie pasikeitimai turi esminės reikšmės tiek Viešųjų pirkimų tarnybos teisėms ir pareigoms, tiek komisijos narių teisėms ir pareigoms. Taip pat nurodytas Administracinių nusižengimų kodekso straipsnis taikomas perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, koncesijas suteikiančiųjų institucijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, ekspertams, perkančiųjų organizacijų, perkančiųjų subjektų, koncesijas suteikiančiųjų institucijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams. Taigi, administracinėn atsakomybėn traukiami ne tik viešųjų pirkimų komisijų nariai, tačiau taip pat tinkamai Viešųjų pirkimų įstatymą turi įgyvendinti ir kiti asmenys, kurių veiksmai ir sprendimai gali turėti įtakos viešųjų pirkimų baigčiai. Kaip matyti pagal ankstesnę teismų praktiką, viešųjų pirkimų praktikoje administracinėn atsakomybėn traukiami ir perkančiųjų organizacijų direktoriai (neteisėtai pasirašė viešųjų pirkimų sutartį, neteisėtai patvirtino parengtas pirkimo sąlygas).

Skirtingai nei iki 2018 m. sausio 1 d., Viešųjų pirkimų tarnyba nebeturi kompetencijos surašyti administracinio nusižengimo nutarimo, t.y. nurodyti pažeidimų ir paskirti administracinę nuobaudą, o gali surašyti tik administracinio nusižengimo protokolą, kuriame išdėstomi tik pažeidimai, tačiau nėra skiriama administracinė nuobauda.

Maksimalus galimas skirti baudos dydis padidėjo 4 kartus ir viršija 1500 Eur dydį. Baudos dydžio pasikeitimas reiškia, jog administracinio nusižengimo bylos yra priskirtinos apylinkių teismams kaip pirmosios instancijos teismams ir būtent apylinkių teismai nagrinėja, ar buvo administracinio nusižengimo sudėtis, kokią nuobaudą skirti administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

Be to,  tiek Viešųjų pirkimų tarnyba, tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo apeliacinį skundą teikia apygardos teismui. Nebelieka vienos administracinės nuobaudos peržiūros instancijos, kadangi apylinkių teismai nebėra institucija peržiūrinti Viešųjų pirkimų tarnybos paskirtas nuobaudas, o ta institucija, kuri skiria nuobaudas.

K. Keršytė

Taip pat verta atkreipti dėmesį į teismų sistemos pasikeitimus, kurie įsigaliojo tą pačią 2018 m. sausio 1 d. Vietoje 46 apylinkių teismų liko 12 apylinkės teismų. Vietoj 5 apygardų administracinių teismų veikia 2 apygardų administraciniai teismai: Vilniaus apygardos administracinis teismas ir Regionų apygardos administracinis teismas. Todėl labai svarbu tinkamai nustatyti, kuriame apylinkės bei apygardos teisme ir kuriuose konkrečiai rūmuose vyks administracinės bylos nagrinėjimo posėdis ar bus atliekami kiti procesiniai veiksmai.

Nors teismų praktika pagal naująjį reguliavimą nėra susiformavusi, administracinėn atsakomybėn traukiami komisijų nariai, perkančiųjų organizacijų direktoriai ar kiti su viešųjų pirkimų procesu susiję asmenys turi būti tinkamai informuoti Viešųjų pirkimų tarnybos apie administracinio nusižengimo teisenos pokyčius, jų teises ir galimybes. Be abejo, šie asmenys turi teisę turėti atstovus byloje, teikti paaiškinimus tiek žodžiu, tiek raštu, kreiptis dėl liudytojų iškvietimo, specialistų ar ekspertų išvadų pateikimo ir kitas Administracinių nusižengimų kodekso suteikiamas teises.

Informaciją parengė advokatų kontoros „Cobalt“ vyresnioji teisininkė Karolina Keršytė

Back to top button