Teismai

Priimtos naujos teismo sprendimų fiksavimo taisyklės žiniasklaidos atstovams

Nuo liepos 1 d. teismuose bus siekiama dar efektyviau užtikrinti objektyvios informacijos apie teismo sprendimus pateikimą visuomenei –  priimtos taisyklės, kuriomis vadovaudamiesi žiniasklaidos atstovai galės filmuoti ir įrašinėti teismo sprendimą jį skelbiant viešai teismo posėdyje. Žiniasklaidoje pasirodžius klaidingai interpretuotai informacijai dėl minėtų taisyklių, žiniasklaidos atstovai raginami atsakingai rinkti informaciją.

Pasak Teisėjų tarybos pirmininko R. Norkaus, nauja tvarka yra siekiama  užtikrinti objektyvios informacijos pateikimą visuomenei, tačiau prioritetu taip pat išlieka ir teismo lankytojų saugumas: „Tikime, kad leidimas fiksuoti teismo sprendimų paskelbimą prisidės prie teismų atvirumo ir skaidrumo didinimo, tačiau taip pat siekiame, kad kiekvienas teismo lankytojas teisme jautųsi saugiai, būtų užtikrintos proceso dalyvių teisės. Įrašant teismo sprendimus, kyla pavojus užfiksuoti konfidencialius asmens duomenis, į vaizdo medžiagą gali patekti nepilnamečiai asmenys, smurtinių nusikaltimų aukos–siekiant išvengti tokių situacijų, taisyklėse numatyta, kad teismas, skelbdamas sprendimą viešame posėdyje, neskelbs bylos medžiagos, teismo pripažintos nevieša, detalizuotas ir vaizdo fiksavimo įrangos naudojimas“.

Žiniasklaidoje pasirodžius neteisingai suprastai informacijai dėl reikalavimo žurnalistams nurodyti savo gyvenamosios vietos adresą, tokiu būdu, neva, užkertant kelią informacijos viešinimui, atkreiptinas dėmesys, jog tokia interpretacija klaidinga.

Visų pirma, siekiant užtikrinti sklandų žiniasklaidos atstovų darbą, minėtos taisyklės buvo derintos su Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, Lietuvos žurnalistų sąjunga bei Lietuvos radijo ir televizijos komisija, kurie dėl šių taisyklių punktų pastabų nepateikė. Esant poreikiui dėl taisyklių išaiškinimo ar tikslinimo, teismai ir toliau sieks su minėtomis institucijomis bendradarbiauti.

Antra, pabrėžtina, kad taisyklėse įpareigojimo nurodyti gyvenamosios vietos adresą nėra – pildant prašymą asmuo galės pateikti kontaktinius duomenis (el. pašto adresas, gyvenamosios vietos ar buveinės adresas ir kt.), kuriais jam bus galima pranešti apie sprendimą suteikti/atsisakyti suteikti leidimą fiksuoti sprendimo skelbimą. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad žiniasklaidos atstovai paprastai atstovauja tam tikrą žiniasklaidos priemonę, žurnalistui paliekama alternatyva pateikti ne savo namų, o buveinės, t. y. darbovietės, adresą. Minėti duomenys, pirmiausia, yra reikalingi leidimo prašančio asmens informavimui – kuo pateikti duomenys bus tikslesni, tuo didesnė tikimybė, kad informacija greičiau pasieks prašymą teikiantį asmenį.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog, nors žiniasklaidos atstovų prašymai bus pridedami prie bylos medžiagos, jų asmeniniai duomenys nebus viešinami. Baudžiamosiose bylose ši informacija bus saugoma slaptojoje bylos dalyje, kurioje laikomi ir kitų asmenų – nukentėjusiųjų, liudytojų – duomenys. Taip pat pabrėžtina, kad  teismai vadovaujasi patvirtintomis susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklėmis, kurios numato specialius reikalavimus asmenims, siekiantiems susipažinti su išnagrinėtų bylų medžiaga – jie turi pateikti prašymą, kuriame būtų nurodyta asmens, pageidaujančio susipažinti su išnagrinėtos bylos medžiaga, vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, asmens kodas, konkreti byla, su kuria asmuo pageidauja susipažinti, ir susipažinimo su išnagrinėtos bylos medžiaga tikslas.

Pažymėtina, kad asmenims, pildantiems prašymą dėl teismo sprendimo paskelbimo fiksavimo, yra suteikta galimybė pateikti papildomą informaciją ar pageidavimus – esant poreikiui teismo galima prašyti kontaktinę informaciją laikyti nevieša.

Su Techninių priemonių naudojimo teismo sprendimo skelbimo metu tvarkos aprašu galima susipažinti interneto svetainėje www.teismai.lt.

Back to top button