Institucijos

Didesnis dėmesys statybos darbų viešiesiems pirkimams

Tiek viešųjų pirkimų organizatoriai, tiek ir viešuosiuose pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai ilgą laiką jautė susistemintos informacijos apie statybos darbų viešuosius pirkimus trūkumą.

Statybos sektorius yra viena svarbiausių šalies ūkio sričių. Kas penktas vykdomas viešasis pirkimas yra statybos darbų, o statybos darbų viešiesiems pirkimams išleidžiama beveik pusė visų viešiesiems pirkimams skirtų lėšų. Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama padėti pirkimo vykdytojams organizuoti ir vykdyti statinio (-ių) statybos darbų viešuosius pirkimus, parengė ir išleido Statybos darbų pirkimo gaires (toliau- Gairės).

Viskas prasideda nuo tinkamo pirkimo planavimo

Gairėse Viešųjų pirkimų tarnyba atskleidžia esmines, tiekėjams iki skausmo žinomas klaidas, perkančiųjų organizacijų daromas rengiantis vykdyti pirkimų procedūras. Viena iš esminių problemų – pasenęs, tiek perkančiosios organizacijos poreikių, tiek ir teisės aktų reikalavimų bei šiuolaikinių technologinių sprendimų neatitinkantis techninis projektas.

Daugybės teisminių ginčų tarp perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų buvo galima išvengti tais atvejais, jei pirkimai nebūtų vykdomi pagal pasenusius techninius projektus. Techninio projekto koregavimas jau įsigijus statybos darbus kelia daugybę problemų, išauga arba sumažėja statybos darbų kaštai, ilgėja sutarties vykdymo terminas, atsiranda specialių, pirkimo sąlygose ir sutartyje nenumatytų darbų poreikis. Nurodytų sąlygų pasikeitimas tik sukuria ginčus tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo, atsižvelgiant į ribotą galimybę keisti viešojo pirkimo sutarties sąlygas.

Matas Malijonis

Kita problema – pernelyg trumpas terminas paraiškų / pasiūlymų parengimui. Klaidų tiekėjų pasiūlymuose bei atsisakymo sudaryti viešųjų pirkimų sutartis netinkamai įvertinus darbų apimtis ir (ar) sudėtingumą galima būtų išvengti, jei perkančiosios organizacijos nustatytų bent Gairėse rekomenduojamą 2 – 3 mėnesių terminą paraiškų / pasiūlymų pateikimui. Ilgesnio paraiškų / pasiūlymų pateikimo termino nustatymas sudarytų sąlygas ir aktyvesniam užsienio tiekėjų dalyvavimui. Verta priminti, kad pirkimo dokumentai vis dar prieinami tik lietuvių kalba, todėl visų pirkimo dokumentų vertimas į kitą kalbą užtrunka papildomai.

Pirkimo procedūrose laukiami tik išviešinti subtiekėjai

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai LR Viešųjų pirkimų įstatymo redakcijai, įstatymo 45 str. 3 d. ir 55 str. 9 d. buvo nustatytos ir liberalesnės sąlygos ir pasiūlymų tikslinimui. Iki šiol nebuvo visiškai aišku, ar tiekėjas, kuris teikdamas pasiūlymą nenurodė, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacijai), turi teisę po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti naujų ūkio subjektų tam, kad atitiktų tiekėjų kvalifikacijai keliamus reikalavimus.

Viešųjų pirkimų tarnyba Gairėse aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad tuo atveju, jei tiekėjas, teikdamas pasiūlymą nenurodė, jog remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais (kvalifikacijai), jis neįgyja teisės po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos pasitelkti naujų ūkio subjektų tam, kad atitiktų tiekėjų kvalifikacijai keliamus reikalavimus.

Draudžiama reikalauti perteklinių sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių

Perkančiosios organizacijos statybos darbų pirkimų sąlygose įprastai numato reikalavimą tiekėjams pateikti laidavimo raštą ar banko garantiją, kaip sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonę. Toks reikalavimas tiekėjams sukeldavo nereikalingus papildomus finansinius kaštus, atitinkamai padidėdavo ir tiekėjo siūloma kaina.

Gairėse nurodoma, kad reikalavimas pateikti laidavimo raštą ar banko garantiją gali būti nustatomas tik didelės vertės, sudėtingų statinių statybos darbų pirkimų atvejais. Visais kitais atvejais siūloma naudotis kitomis sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonėmis, pavyzdžiui, reikalauti netesybų.

Gairėse taip pat pateikiama ir daugiau praktinių patarimų rengiantis ir vykdant statybos darbų viešuosius pirkimus.

Tekstą parengė Advokatų kontoros „Cobalt” asocijuotas teisininkas Matas Malijonis

Raktažodžiai
Close
Close