Institucijos

EK pasiūlė priemones, kurios padės europiečiams lengviau gyventi, dirbti ir keliauti užsienyje

Europos Komisija specialiu komunikatu pasiūlė konkrečius veiksmus dėl tolesnės socialinės apsaugos sistemų koordinavimo skaitmenizacijos Europoje. Jame išdėstomi veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti galimybę tarpvalstybiniu mastu greičiau ir paprasčiau naudotis socialinės apsaugos paslaugomis, visapusiškai naudojantis skaitmeninėmis priemonėmis ir mažinant piliečiams ir įmonėms tenkančią administracinę naštą.

Juos įgyvendinus pagerės nacionalinių socialinės apsaugos institucijų keitimasis informacija ir bus sparčiau taikoma reikalavimus atitinkančių išmokų pripažinimo ir gavimo kitose valstybėse tvarka. Tokiu būdu europiečiams bus sudarytos lengvesnės sąlygos gyventi, dirbti ir keliauti užsienyje, įmonėms – užsiimti verslu kitose ES šalyse, o nacionalinėms administracijoms – tarpvalstybiniu mastu koordinuoti socialinę apsaugą.

Nepaisant to, kad jau anksčiau buvo imtasi iniciatyvų gerinti dalijimąsi socialinės apsaugos informacija tarpvalstybiniu mastu, dėl nepakankamo nacionalinių sistemų sąveikumo nacionalinėms institucijoms, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir darbo inspekcijoms vis dar sudėtinga gauti prieigą prie duomenų ir jais keistis. Patiriama ir išlaidų, pavyzdžiui, išduodant ir tikrinant teisę patvirtinančius dokumentus.

Komunikate apžvelgiama iki šiol pasiekta pažanga socialinės apsaugos koordinavimo skaitmenizacijos srityje, pristatomos dabartinės šios srities iniciatyvos ir siūloma ateityje imtis veiksmų siekiant visapusiškai pasinaudoti skaitmenizacijos teikiama nauda.

Siūlomos pagrindinės priemonės

Komisija ragina valstybes nares:

  • paspartinti elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų (EESSI) įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu, kad iki 2024 m. pabaigos šis procesas vyktų visu pajėgumu visoje Europoje. EESSI padeda skaitmenizuoti nacionalinių socialinės apsaugos institucijų mainus siekiant atsisakyti popieriniais dokumentais grindžiamų, daug laiko atimančių ir sudėtingų procedūrų;
  • internete įdiegti daugiau socialinės apsaugos koordinavimo procedūrų siekiant dar labiau palengvinti asmenų judėjimą ir darbą užsienyje, taip pat užtikrinti, kad jie gautų sparčią prieigą prie reikalavimus atitinkančių išmokų. Valstybės narės gali remtis Bendrųjų skaitmeninių vartų reglamentu, kuriuo numatyta ne vėliau kaip iki 2023 m. gruodžio 12 d. suteikti piliečiams ir įmonėms galimybę gauti visapusišką internetinę prieigą prie kai kurių svarbių administracinių procedūrų;
  • visapusiškai dalyvauti bandomojoje veikloje įgyvendinant Europos socialinės apsaugos paso (ESSPASSsprendimą, ieškant būdų, kaip supaprastinti piliečių socialinės apsaugos teikimą ir tikrinimą tarpvalstybiniu mastu;
  • kurti ES skaitmeninės tapatybės (EUDI) dėkles, kad ES piliečiai galėtų turėti teisę patvirtinančius skaitmeninius dokumentus, pavyzdžiui, Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), o socialinės apsaugos institucijos, darbo inspekcijos ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai galėtų nedelsdami paprasčiau juos patikrinti.

Komisija rems šiuos veiksmus įgyvendinančias ES valstybes nares siūlydama techninę pagalbą, įskaitant techninės paramos priemonę, ir teikdama ES finansavimą, pavyzdžiui, pagal Skaitmeninės Europos programą ir „InvestEU“, per Europos regioninės plėtros fondą ir „Europos socialinį fondą +“.

Europos darbo institucija irgi imsis aktyvaus vaidmens rinkdama geriausios praktikos pavyzdžius ir padėdama nacionalinėms valdžios institucijoms reguliariai keistis informacija.

Europos Komisijos informacija

Back to top button