Teismai

ESTT: nagrinėdama piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi nacionalinė konkurencijos institucija gali konstatuoto BDAR pažeidimą

Meta Platforms Ireland valdo internetinio socialinio tinklo Facebook pasiūlą Sąjungoje. Užsiregistravę Facebook, jos naudotojai sutinka su šios bendrovės nustatytomis bendrosiomis sąlygomis, taigi ir su duomenų naudojimo bei slapukų politika. Vadovaudamasi šia politika Meta Platforms Ireland renka naudotojų duomenis, susijusius su šių naudotojų veikla socialiniame tinkle ir už jo ribų, ir juos susieja su atitinkamų naudotojų Facebook paskyromis. Duomenys, susiję su veikla, vykdoma už socialinio tinklo ribų (Off Facebook duomenys), pirma, yra duomenys apie trečiųjų šalių interneto tinklalapių ir taikomųjų programėlių naudojimą ir, antra, duomenys apie naudojimąsi kitomis Facebook grupei priklausančiomis internetinėmis paslaugomis, įskaitant Instagram ir WhatsApp. Taip surinkti duomenys leidžia, be kita ko, asmeniškai pritaikyti Facebook naudotojams skirtas reklamas.

Vokietijos federalinė konkurencijos institucija visų pirma uždraudė Vokietijoje gyvenančių privačių naudotojų naudojimąsi socialiniu tinklu Facebook bendrosiose sąlygose susieti su jų Off Facebook duomenų tvarkymu ir tvarkyti šiuos duomenis be jų sutikimo. Savo sprendimą ji motyvavo tuo, kad toks tvarkymas neatitinka Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), todėl tai yra piktnaudžiavimas dominuojančia Meta Platforms Ireland padėtimi Vokietijos internetinių socialinių tinklų rinkoje. Gavęs skundą dėl šio sprendimo Diuseldorfo aukštesnysis apygardos teismas Teisingumo Teismo klausia, ar nacionalinės konkurencijos institucijos gali tikrinti, ar duomenų tvarkymas atitinka BDAR nustatytus reikalavimus. Be to, Vokietijos teismas Teisingumo Teismui kelia klausimus dėl kai kurių BDAR nuostatų aiškinimo ir taikymo internetinio socialinio tinklo operatoriaus atliekamam duomenų tvarkymui.

Savo sprendime ES Teisingumo Teismo didžioji kolegija pažymėjo, kad nagrinėdama įmonės piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi atitinkamos valstybės narės konkurencijos institucija tai pat gali turėti išnagrinėti šios įmonės elgesio atitiktį kitiems teisės aktams nei tie, kurie patenka į konkurencijos teisės taikymo sritį, kaip antai BDAR nustatytoms taisyklėms. Vis dėlto, kai nacionalinė konkurencijos institucija nustato BDAR pažeidimą, ji nepakeičia šiuo reglamentu įsteigtų priežiūros institucijų. Iš tiesų vertinimas dėl BDAR laikymosi atliekamas, tik siekiant konstatuoti piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ir nustatyti priemones, kuriomis siekiama nutraukti šį piktnaudžiavimą pagal konkurencijos teisės normas.

Tam, kad būtų užtikrintas nuoseklus BDAR taikymas, nacionalinės konkurencijos institucijos turi konsultuotis ir lojaliai bendradarbiauti su šio reglamento laikymąsi užtikrinančiomis institucijomis. Visų pirma, kai nacionalinė konkurencijos institucija mano, kad reikia išnagrinėti įmonės elgesio atitiktį BDAR, ji turi patikrinti, ar dėl šio elgesio ar panašaus elgesio jau buvo priimtas kompetentingos priežiūros institucijos arba Teisingumo Teismo sprendimas. Jei taip yra, ji negali nuo jo nukrypti, tačiau gali padaryti savo išvadas dėl konkurencijos teisės taikymo.

Be to, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad, atrodo, Meta Platforms Ireland atliekamas duomenų tvarkymas taip pat apima specialių kategorijų duomenis, galinčius atskleisti, be kita ko, rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius įsitikinimus ar seksualinę orientaciją ir kuriuos tvarkyti iš esmės draudžiama pagal BDAR. Taigi nacionalinis teismas turės nustatyti, ar tam tikri surinkti duomenys iš tikrųjų leidžia atskleisti tokią informaciją, nesvarbu, ar ji susijusi su šio socialinio tinklo naudotoju, ar su bet kuriuo kitu fiziniu asmeniu.

Dėl klausimo, ar tokių vadinamųjų „neskelbtinų“ duomenų tvarkymas išimties tvarka leidžiamas dėl to, kad duomenų subjektas juos akivaizdžiai paskelbė viešai, Teisingumo Teismas patikslino, jog vien aplinkybė, kad naudotojas apsilankė interneto svetainėse ar taikomosiose programėlėse, kurios gali atskleisti tokią informaciją,
visiškai nereiškia, kad jis akivaizdžiai viešai paskelbia savo duomenis, kaip tai suprantama pagal BDAR. Be to, tas pats pasakytina ir tuo atveju, kai naudotojas įkelia duomenis į tokias interneto svetaines ar taikomąsias programėles arba aktyvuoja į jas integruotus atrankos mygtukus, nebent jis aiškiai iš anksto išreiškė pasirinkimą su juo susijusius duomenis padaryti viešai prieinamus neribotam asmenų skaičiui.

Kiek tai susiję su apskritai Meta Platforms Ireland atliekamu duomenų tvarkymu, įskaitant „neskelbtinų“ duomenų tvarkymą, Teisingumo Teismas toliau nagrinėjo, ar tai gali būti pateisinama BDAR numatytais pagrindais, dėl kurių duomenų tvarkymas be duomenų subjekto sutikimo gali būti teisėtas. Šiomis aplinkybėmis jis nustatė, kad būtinybė vykdyti sutartį, kurios šalis yra šis asmuo, pateisina ginčijamą praktiką tik su sąlyga, kad duomenų tvarkymas yra objektyviai būtinas, taigi pagrindinis šios sutarties dalykas negalėtų būti pasiektas neatliekant tokio duomenų tvarkymo. Su sąlyga, kad tai patikrins nacionalinis teismas, Teisingumo Teismas abejojo, ar turinio asmeniškas pritaikymas arba vienodas ir sklandus Meta grupės paslaugų naudojimas gali atitikti šiuos kriterijus. Be to, Teisingumo Teismo teigimu, asmeniškas reklamos, kuria finansuojamas internetinis socialinis tinklas Facebook, pritaikymas, kaip teisėtas Meta Platforms Ireland siekiamas interesas, negali pateisinti nagrinėjamo duomenų tvarkymo, kai nėra duomenų subjekto sutikimo.

Galiausiai Teisingumo Teismas pažymėjo, jog tai, kad internetinio socialinio tinklo operatorius, kaip duomenų valdytojas, užima dominuojančią padėtį socialinių tinklų rinkoje, savaime netrukdo jo naudotojams duoti teisėtą sutikimą, kaip tai suprantama pagal BDAR, kad jų duomenis tvarkytų šis operatorius. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad dominuojanti padėtis gali paveikti šių naudotojų pasirinkimo laisvę ir sukelti akivaizdų jų ir duomenų valdytojo padėties disbalansą, ji yra svarbus veiksnys nustatant, ar sutikimas iš tikrųjų buvo duotas
teisėtai ir, be kita ko, laisva valia. Toks operatorius turi tai įrodyti.

ES Teisingumo Teismo informacija

Back to top button