Institucijos

EK pristatė konkrečius veiksmus aktyvesniam socialinių partnerių dalyvavimui nacionaliniu ir ES lygmenimis užtikrinti

Europos Komisija pristatė iniciatyvą, kuria siekiama toliau stiprinti ir skatinti socialinį dialogą imantis konkrečių veiksmų nacionaliniu ir ES lygmenimis. Taip dar kartą patvirtinamas mūsų ryžtas siekti socialinio dialogo, kuris yra ES socialinės rinkos ekonomikos ir jos konkurencingumo kertinis akmuo. Iniciatyva sudaro sąlygas pritaikyti socialinį dialogą prie kintančio darbo pasaulio ir naujų darbo rinkos tendencijų, atsižvelgiant į perėjimą prie skaitmeninės ir neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir naujų užimtumo formų atsiradimą.

Darbdaviams ir darbuotojams atstovaujančių organizacijų (socialinių partnerių) socialinis dialogas ir kolektyvinės derybos padeda gerinti gyvenimo ir darbo sąlygas, pavyzdžiui, darbo užmokestį, darbo laiką, kasmetines atostogas, vaiko priežiūros atostogas, mokymą ir sveikatos bei saugos priemones. Jie atlieka svarbų vaidmenį ir prisitaikant prie kintančių ekonominių ir socialinių aplinkybių bei siekiant didesnio našumo, kuris būtinas siekiant didinti Europos įmonių konkurencingumą. Visa tai padeda užtikrinti socialinį teisingumą ir demokratiją darbe, didinti Europos gerovę ir atsparumą.

Socialiniai partneriai nepaprastai svarbūs ir krizės arba pokyčių laikotarpiu. Pavyzdžiui, per COVID-19 pandemiją jie nedelsdami įsitraukė į darbuotojų sveikatos ir saugos priemonių ir sutrumpinto darbo laiko tvarkos organizavimą. Be to, socialiniai partneriai padeda rasti subalansuotų sprendimų, kaip pritaikyti darbo rinką prie skaitmeninio amžiaus. Glaudus darbdavių ir darbuotojų bendradarbiavimas labai svarbus siekiant užtikrinti veiksmingą pramonės gamybos organizavimą ir suteikti darbuotojams žaliųjų ir skaitmeninių įgūdžių.

Tačiau socialinių partnerių dalyvavimo mastas ir kokybė įvairiose šalyse labai skiriasi. Be to, valstybėse narėse mažėja profesinėms sąjungoms priklausančių darbuotojų ir darbuotojų, kuriems taikomos kolektyvinės sutartys, dalis (2000 m. ES vidurkis buvo maždaug 66 proc., o 2019 m. – maždaug 56 proc.). Rečiau atstovaujama naujesnėms užimtumo formoms, pavyzdžiui, darbui skaitmeninėse platformose, ir tam tikroms grupėms, pavyzdžiui, jaunimui, o kai kuriuose sektoriuose, pavyzdžiui, priežiūros, beveik visiškai nevyksta kolektyvinės derybos.

Atsižvelgdama į tai, Komisija siūlo Tarybos rekomendaciją, kurioje išdėstoma, kaip ES šalys gali toliau stiprinti socialinį dialogą ir kolektyvines derybas nacionaliniu lygmeniu. Be to, Komisija pateikia komunikatą dėl socialinio dialogo stiprinimo ir skatinimo ES lygmeniu. Prie šių iniciatyvų rengimo labai prisidėjo socialiniai partneriai.

Komisijos pasiūlyme dėl Tarybos rekomendacijos valstybėms narėms rekomenduojama:

  • užtikrinti, kad su socialiniais partneriais būtų konsultuojamasi ekonominės, užimtumo ir socialinės politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, atsižvelgiant į nacionalinę praktiką;
  • skatinti socialinius partnerius nagrinėti naujas darbo formas ir netipinį užimtumąplačiai skelbti informaciją apie socialinio dialogo naudą ir apie visas sudarytas kolektyvines sutartis;
  • sudaryti sąlygas didinti darbuotojų ir darbdavių organizacijų pajėgumus, pavyzdžiui, užtikrinti, kad jos turėtų prieigą prie reikiamos informacijos ir būtų remiamos nacionalinių vyriausybių.

Siūloma Tarybos rekomendacija visapusiškai atsižvelgiama į nacionalines tradicijas ir gerbiamas socialinių partnerių savarankiškumas. Ji leidžia valstybėms narėms nuspręsti, kaip geriausiai pasiekti šiuos tikslus, atsižvelgiant į konkrečias jose susiklosčiusias aplinkybes.

Norėdama toliau remti socialinių partnerių vaidmenį formuojant ES politiką ir stiprinti sektorių socialinį dialogą ES lygmeniu, Komisija siūlo priemonių rinkinį, kuriuo siekiama:

  • stiprinti Europos sektorių socialinį dialogą modernizuojant jo sistemą, glaudžiai bendradarbiaujant su ES socialiniais partneriais, galbūt peržiūrint galiojančias taisykles;
  • toliau remti socialinių partnerių susitarimus, visų pirma teikiant administracinę paramą ir teisines konsultacijas;
  • didinti socialinių partnerių įsitraukimą į ES politikos formavimą, pavyzdžiui, prieš rengiant Komisijos darbo programą, surinkti įvairių Europos pramonės sektorių socialinių partnerių nuomones apie ES politikos prioritetus;
  • didinti ES techninės ir finansinės paramos socialiniams partneriams veiksmingumą. Pavyzdžiui, Komisija, bendradarbiaudama su socialiniais partneriais, sukurs mokslinių tyrimų tinklą, skirtą ES socialiniam dialogui stebėti ir skatinti.

Be to, Komisija ragina socialinius partnerius derėtis ir sudaryti daugiau socialinių partnerių susitarimų, taip pat gerinti profesinių sąjungų ir darbdavių organizacijų narystės rodiklius ir reprezentatyvumą.

Be to, Komisija toliau skatins socialinį dialogą tarptautiniu mastu, nuolat bendradarbiaudama su Tarptautine darbo organizacija (TDO), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir kitomis organizacijomis. Komisija ragina valstybes nares toliau ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti TDO konvencijas.

Europos Komisijos informacija

Back to top button