Institucijos

Pritarta naujoms tarpvalstybinei energetikos infrastruktūrai taikomoms taisyklėms

ES Taryba priėmė peržiūrėtą Transeuropinių energetikos tinklų (TEN-E) reglamentą. Naujosiomis taisyklėmis siekiama modernizuoti, dekarbonizuoti ir tarpusavyje sujungti valstybių narių tarpvalstybines energetikos infrastruktūras siekiant padėti ES pasiekti 2050 m. poveikio klimatui neutralumo tikslus. Peržiūrėtu reglamentu taip pat siekiama toliau užtikrinti rinkos integraciją, konkurencingumą ir tiekimo saugumą.

Reglamentas priimtas po to, kai 2021 m. gruodžio mėn. buvo pasiektas preliminarus susitarimas su Europos Parlamentu, ir jo priėmimas yra galutinis priėmimo procedūros etapas.

Naujosiomis taisyklėmis, be kita ko, bus nutraukta parama naujiems gamtinių dujų ir naftos srities projektams ir nustatyti visiems projektams taikomi privalomi tvarumo kriterijai. Jos supaprastins ir paspartins leidimų išdavimo ir autorizacijos procedūras.

Peržiūrėtomis taisyklėmis akcentuojamas atsinaujinančiųjų išteklių energijos vaidmuo visų įrenginių, įskaitant pažangiuosius dujų tinklus, atžvilgiu. Jomis bus sudaryta neprivalomo bendradarbiavimo jūros jėgainių tinklų planavimo srityje galimybė.

2020 m. gruodžio 15 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl peržiūrėto TEN-E reglamento. Peržiūrėtame TEN-E reglamente nustatyta 11 prioritetinių koridorių ir 3 prioritetinės teminės sritys, kurie turi būti plėtojami ir tarpusavyje susiejami. Jame atnaujinamos paramos reikalavimus atitinkančios infrastruktūros kategorijos, ypač akcentuojant dekarbonizaciją, ir numatoma naujai skirti dėmesio elektros energijos jėgainių tinklams jūroje, vandenilio infrastruktūrai ir pažangiesiems tinklams. Tai bus daroma daugiausia vykdant bendro intereso projektus, kurie atitinka reikalavimus būti finansuojami 2021–2027 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšomis. Bendro intereso projektų sąrašą Komisija patvirtina priimdama deleguotąjį reglamentą, remdamasi vadinamųjų regioninių grupių vertinimu. Bendro intereso projektai turi daug privalumų, tačiau nėra garantijos, kad į šį sąrašą įtrauktiems projektams bus skiriamas ES finansavimas.

2021 m. birželio 11 d. Taryba susitarė dėl bendro požiūrio dėl TEN-E. 2021 m. gruodžio 15 d. trilogo derybose Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės ir Europos Parlamento derybininkai pasiekė preliminarų politinį susitarimą. 2022 m. balandžio 5 d. Europos Parlamentas poziciją dėl reglamento priėmė per pirmąjį svarstymą. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 347/2013

ES Tarybos informacija

Back to top button