InstitucijosUniversitetai

Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo stiprinimas ir prieiga prie informacijos

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto mokslininkai kartu su užsienio partneriais įgyvendina tarptautinį projektą STEP UP PROTECTION (Apsaugos didinimas) – „Bendradarbiavimo ir komunikacijos tarp viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų didinimas  siekiant komandiruojamų darbuotojų teisių apsaugos Europoje“ finansuojamą Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programos (EaSI – Progress Axis) 2014-2020 lėšomis (finansavimo sutarties Nr. VS/2019/0383). Projektą vykdo:Parmos universitetas (koordinatorius),Granados universitetas,Nacionalinė politikos mokslų ir viešojo administravimo mokykla (Rumunija),  Portugalijos katalikų universitetas ir Vilniaus universitetas.

Projekto tikslas – paskatinti tirti ir analizuoti ES bendrojo susitarimo pažeidimus, kurie kyla valstybėse narėse perkeliant Direktyvos 2018/957/ES nuostatas į nacionalinę teisę, t. y.: išanalizuoti darbo inspekcijų funkcijas darbuotojų komandiravimo srityje ir įvertinti jų realų potencialą stiprinant kontrolės mechanizmus bei tarpvalstybinį bendradarbiavimą;  įvertinti įmonių, darbuotojų bei jų atstovų kompetenciją bei žinias darbuotojų komandiravimo srityje ir pasiūlyti instrumentus šių kompetencijų didinimui.  

Tyrimo metu bus: (i) analizuojami įvairūs, visų pirma, teisiniai, aspektai, kurie lemia ES bendrojo susitarimo dėl komandiruojamų darbuotojų nuostatų efektyvumą ar neefektyvumą gamybos pramonėje; (ii) analizuojama praktika perkeliant Direktyvos 2018/957/ES nuostatas į nacionalinę teisę; (iii) tiriamas komandiruojamų darbuotojų ir jų darbdavių informatyvumo apie jų teises ir pareigas lygis; (iv) kuriamos ir vykdomos mokymų programos socialiniams partneriams ir darbo inspektoriams.

Planuojami projekto (tyrimo) rezultatai: (i) nacionalinės komandiruojamų darbuotojų gamybos pramonėje teisinės situacijos įvertinimas; (ii) sukurtas labiausiai paplitusių ES bendrojo susitarimo dėl komandiruojamų darbuotojų mechanikos pramonėje pažeidimų žemėlapis; (iii) sukurtas instrumentas įmonių, darbuotojų ir darbo inspektorių kompetencijai darbuotojų komandiravimo srityje didinimui; (iv) sukurti geros praktikos vadovai (lot. vademecum) komandiruojamiems darbuotojams ir jų darbdaviams.

Projekto finansavimo šaltinis: pagal Europos Komisijos priemonę STEP UP Protection – Stepping up The European cooperation and communication among Public and Private organizations for the PROTECTION of posted workers‘ rights“  (Projekto Nr. (2019) 7263870-25/11/2019).

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti čia:

www.stepup-protection.com

stepupproject@unipr.it

https://www.facebook.com/stepupprotection

Back to top button