InstitucijosTeismai

Ar gali būti sutikimas išreikštas konkliudentiniais veiksmais?

BDAR preambulės 32 konstatuojamojoje dalyje sakoma, kad valia dėl sutikimo išreiškimo: „galėtų būti atliekama pažymint langelį interneto svetainėje, pasirenkant informacinės visuomenės paslaugų techninius parametrus arba kitu pareiškimu arba poelgiu, iš kurio aiškiai matyti tame kontekste, kad duomenų subjektas sutinka su siūlomu jo asmens duomenų tvarkymu.“

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2022-02-09 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje Nr. eA-146-415/2022, konstatavo, kad atsižvelgiant į tai „Programos metu profesionaliai filmuotų surežisuotų siužetų (epizodų), kuriuose matomas pareiškėjas, vilkintis „TUI“ marškinėlius, besinešantis bloknotą ir kuprinę su „TUI“ logotipu, su prisegtu mikrofonu, sakantis suderintą (parengtą) tekstą, liudija, kad pareiškėjas aiškiais patvirtinančiais veiksmais sutiko būti filmuojamas ir būtent tam iš anksto ruošėsi. Svarbu ir tai, kad pareiškėjas skunde Tarnybai patvirtino, jog buvo įpareigotas dalyvauti filmavime savo darbdavio, kelionių organizatoriaus „TUI“, filmavimuose dalyvavo ir daugiau „TUI“ atstovų, viešbučio personalas, restorano šefas, pokalbyje dalyvavo viešbučio vadovas. Tokiomis aplinkybėmis aiškiai išreikštas sutikimas filmuotis neabejotinai apima ir individualiai apibrėžtą, suprantamą kiekvienam pagal apdairaus, rūpestingo, atidaus, t. y. racionalaus, protingo asmens (lot. bonus pater familias) standartą veikiančiam subjektui „TUI“ vykdomos veiklos viešinimo (reklamos) tikslą informacijos sklaidos būdu. Kitaip aiškinant šią teisinę situaciją, t. y. filmavimą ir filmavimo produkto sklaidą (informacijos skleidimą) atskiriant į du vienas nuo kito nepriklausomus (nesusijusius) veiksmus BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo aspektu, būtų sukuriamos absoliutaus alogizmo prielaidos, jokia logika nepaaiškinamas filmavimo veiksmų tikslas konkrečios (šios bylos) faktinių aplinkybių kontekste.“.

Atsižvelgiant į besiklostančią teismų praktiką, galime teigti, jog konkliudentiniais veiksmais išreikštas sutikimas yra pripažįstamas teismų, esant pakankamai įrodymų visumai, visgi kiekvienu atskiru atveju reikėtų:

  • Pasverti riziką ir įsivertinti, kas duomenų valdytojui kainuos mažiau resursų: gauti rašytinį sutikimą, ar įrodinėti konkliudentiniais veiksmais duotą sutikimą.
  • Atkreipti dėmesį, į tai, kad aiškaus sutikimo buvimas ypač svarbus (i)BDAR 9 straipsnyje dėl specialių kategorijų duomenų tvarkymo, (ii) nuostatose dėl duomenų perdavimo į trečiąsias valstybes arba tarptautinėms organizacijoms, kai nėra tinkamų apsaugos priemonių pagal 49 straipsnį, ir (iii) 22 straipsnyje dėl automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą. Europos duomenų apsaugos valdyba 2020-05-04 Garėse 05/2020 dėl sutikimo pagal Reglamentą 2016/679 yra pastebėjusi, jog „akivaizdžiai tinkamas būdas užtikrinti sutikimo aiškumą būtų aiškiai patvirtinti sutikimą rašytiniu pareiškimu“.
  • Ar gaunant konkliudentiniais veiksmais išreikštą sutikimą, galėsime įrodyti, kad sutikimas buvo duotas esant sąžiningai, suprantamai ir aiškiai pateiktai informacijai apie ketinamą atlikti asmens duomenų tvarkymą, kuris bus grindžiamas asmens sutikimus, išreikštu vienu ar kitu poelgiu (pvz., mygtuko paspaudimu).
  • Atkreipti dėmesį į subjektą, duodantį sutikimą konkliudentiniais veiksmais, įvertinant ar tai nėra vaikas, už kurį sutikimą gali išreikšti tik jo teisėti atstovai.

Parengė Daiva Tamulionienė, advokatų kontoros ILAW LEXTAL vyresnioji teisininkė, asmens duomenų apsaugos ekspertė

Back to top button