Institucijos

Europos Komisija patvirtino išsamią ES draudimo taisyklių peržiūrą

Europos Komisija patvirtino išsamią ES draudimo taisyklių („Mokumas II“) peržiūrą, kad draudimo bendrovės galėtų didinti ilgalaikes investicijas į Europos ekonomikos gaivinimą po COVID-19 pandemijos.

Peržiūra taip pat siekiama padidinti draudimo ir perdraudimo (t. y. draudimo bendrovėms skirto draudimo) sektoriaus atsparumą, kad jis galėtų atlaikyti būsimas krizes ir geriau apsaugoti draudėjus. Be to, tam tikroms mažesnėms draudimo bendrovėms bus nustatytos paprastesnės ir proporcingesnės taisyklės.

Draudimo liudijimai yra labai svarbūs daugeliui europiečių ir Europos įmonių. Jie apsaugo žmones nuo finansinių nuostolių nenumatytų įvykių atveju. Draudimo bendrovės taip pat vaidina svarbų vaidmenį mūsų ekonomikoje: jos nukreipia santaupas į finansų rinkas ir realiąją ekonomiką ir taip suteikia Europos įmonėms ilgalaikį finansavimą.

Peržiūros paketą sudaro:

  • pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą „Mokumas II“ (Direktyvą 2009/138/EB);
  • Komunikatas dėl Direktyvos „Mokumas II“ peržiūros;
  • pasiūlymas dėl naujos Draudimo bendrovių gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos.

Išsami Direktyvos „Mokumas II“ peržiūra

Peržiūros tikslas – padidinti Europos draudikų indėlį finansuojant ekonomikos gaivinimą, kuriant kapitalo rinkų sąjungą ir nukreipiant lėšas Europos žaliajam kursui finansuoti. Artimiausiu metu ES galėtų būti atlaisvinta iki 90 mlrd. EUR kapitalo. Atlaisvinus tiek daug kapitalo (per)draudikai kaip privatūs investuotojai galės daugiau prisidėti prie Europos ekonomikos gaivinimo po COVID-19.

Direktyvos „Mokumas II“ pakeitimai vėlesniame etape bus papildyti deleguotaisiais aktais. Komunikate išdėstomi Komisijos ketinimai šioje srityje. 

Tam tikri pagrindiniai dokumentų rinkinio klausimai:

  • įgyvendinus pakeitimus bus geriau apsaugoti vartotojai ir užtikrinta, kad draudimo bendrovės liktų patikimos, taip pat ir ekonomiškai sunkiu laikotarpiu;
  • vartotojai (draudėjai) bus geriau informuoti apie jų draudiko finansinę padėtį;
  • pagerėjus priežiūros institucijų bendradarbiavimui, vartotojai bus geriau apsaugoti tuo atveju, kai pirks draudimo produktus kitose valstybėse narėse;
  • draudikai bus skatinami ekonomikos labui daugiau investuoti į ilgalaikį kapitalą;
  • draudikų finansinis patikimumas bus vertinamas geriau atsižvelgiant į tam tikrą riziką, be kita ko, susijusią su klimatu, ir mažiau priklausys nuo trumpalaikių rinkos svyravimų;
  • visas sektorius bus atidžiau tikrinamas siekiant išvengti pavojaus jo stabilumui.

Siūloma Draudimo bendrovių gaivinimo ir pertvarkymo direktyva

Draudimo bendrovių gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad draudikai ir atitinkamos valdžios institucijos Europos Sąjungoje būtų geriau pasirengę didelių finansinių sunkumų atvejams.

Joje bus nustatytas naujas tvarkingo pertvarkymo procesas, geriau apsaugant draudėjus, taip pat realiąją ekonomiką, finansų sistemą ir galiausiai mokesčių mokėtojus. Nacionalinės valdžios institucijos bus geriau pasirengusios veikti tuo atveju, jei draudimo bendrovė taptų nemoki.

Įsteigus pertvarkymo kolegijas atitinkamos priežiūros ir pertvarkymo institucijos turės galimybę laiku imtis koordinuotų ir ryžtingų priemonių spręsti problemoms, kylančioms tarpvalstybinėse (per)draudimo grupėse, užtikrindamos kuo geresnį rezultatą draudėjams ir visai ekonomikai.

Rengiant pasiūlymus plačiai remtasi Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) pateiktomis techninėmis rekomendacijomis. Pasiūlymai taip pat suderinti su tarptautiniu lygmeniu atliktu šios srities darbu, kartu atsižvelgiant į Europos specifiką.

Teisės aktų rinkinį dabar svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. Draudimo apsauga yra būtina daugeliui namų ūkių, įmonių ir finansų rinkos dalyvių. Draudimo sektorius taip pat gali pasiūlyti su pensijos pajamomis susijusių sprendimų ir padėti nukreipti santaupas į finansų rinkas ir realiąją ekonomiką.

Direktyva „Mokumas II“ įsigaliojo 2016 m. sausio 1 d. Komisija stebėjo, kaip direktyva taikoma, ir išsamiai konsultavosi su suinteresuotaisiais subjektais dėl galimų peržiūros sričių.

Siekdama pasirengti Direktyvos „Mokumas II“ peržiūrai, 2019 m. vasario 11 d. Komisija oficialiai paprašė, kad EIOPA pateiktų techninių rekomendacijų. EIOPA techninės rekomendacijos paskelbtos 2020 m. gruodžio 17 d.

Be pačioje direktyvoje nurodytos minimalios peržiūros aprėpties, Komisija, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais subjektais, nustatė, kad reikėtų peržiūrėti daugiau „Mokumo II“ sistemos sričių. Tai, be kita ko, sektoriaus įnašas įgyvendinant Europos Sąjungos politikos prioritetus (pvz., Europos žaliąjį kursą ir kapitalo rinkų sąjungą), tarpvalstybinės draudimo veiklos priežiūra ir prudencinių taisyklių, įskaitant ataskaitų teikimą, proporcingumo didinimas.

Teisės akto dėl Direktyvos 2009/138/EB (Direktyvos „Mokumas II“) pakeitimų pasiūlymas

Teisės akto dėl (per)draudimo įmonių gaivinimo ir pertvarkymo pasiūlymas

Komunikatas dėl Direktyvos „Mokumas II“ peržiūros

Europos Komisijos informacija

Back to top button