InstitucijosTech+Law

EK siūlo programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“, kad iki 2030 m. būtų įgyvendinta ES skaitmeninė transformacija

Vakar Europos Komisija pasiūlė programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ – konkretų planą, kaip iki 2030 m. įgyvendinti mūsų visuomenės ir ekonomikos skaitmeninę transformaciją. Siūloma programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ yra konkretus ES skaitmeninės politikos užmojų iki 2030 m. įgyvendinimo mechanizmas. Ja bus sukurta valdymo sistema, grindžiama metiniu bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mechanizmu, kad Sąjungos lygmeniu būtų pasiekti 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio tikslai skaitmeninių įgūdžių, skaitmeninės infrastruktūros bei įmonių ir viešųjų paslaugų skaitmenizacijos srityse. Ja taip pat siekiama nustatyti ir įgyvendinti didelio masto skaitmeninius projektus, kuriuose dalyvautų Komisija ir valstybės narės.

Pandemija parodė, kad kuriant tvarią ir klestinčią ateitį pagrindinis vaidmuo tenka skaitmeninėms technologijoms. Visų pirma krizė atskleidė atotrūkį tarp skaitmenines technologijas įsisavinusių ir jų dar neįdiegusių įmonių, taip pat išryškino atotrūkį tarp gerai sujungtų miestų ir kaimo bei atokių vietovių. Skaitmenizacija teikia daug naujų galimybių Europos rinkoje, kurioje 2020 m. trūko daugiau kaip 500 000 kibernetinio saugumo ir duomenų ekspertų. Europos vertybes atitinkanti programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ turėtų sustiprinti mūsų skaitmeninių technologijų lyderystę ir skatinti į žmogų orientuotą ir tvarią skaitmeninę politiką, įgalinančią piliečius ir įmones.

Skaitmeninio dešimtmečio kelias

Komisija, remdamasi 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodžiu, kuriame ji pateikė sėkmingos Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninės transformacijos iki dešimtmečio pabaigos viziją, dabar parengė programą „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ ir joje pateikia tvirtą valdymo sistemą skaitmeninės politikos tikslams pasiekti.

Pastaraisiais metais skaitmeninė pažanga valstybėse narėse buvo labai nevienoda. Tendencija ta, kad šalyse, kuriose pažanga vyko lėtai prieš penkerius metus, ji ir toliau vyksta lėtai. Šioje naujoje programoje „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ numatytas struktūrinis bendradarbiavimas kolektyviai siekiant sutartų tikslų ir kartu pripažįstama, kad pradinė padėtis valstybėse narėse nevienoda.

Konkrečiai Komisija siūlo taikyti metinį bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis mechanizmą, kurį sudarys:

  • struktūrinė, skaidri ir bendra skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu grindžiama stebėsenos sistema pažangai siekiant kiekvieno iš 2030 m. tikslų matuoti; pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVVR);
  • metinė skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita, kurioje Komisija įvertins pažangą ir pateiks rekomendacijas dėl veiksmų;
  • daugiamečiai kiekvienos valstybės narės skaitmeninio dešimtmečio strateginiai veiksmų planai, kuriuose apibūdinamos priimtos ar planuojamos politikos kryptys ir priemonės, kuriomis remiami 2030 m. tikslai;
  • struktūrinė sistema, pagal kurią Komisija ir valstybės narės kasmet aptars, kokiose srityse pažanga yra nepakankama, ir šį klausimą spręs rekomendacijomis ir bendrais įsipareigojimais;
  • daugiašalių projektų įgyvendinimo rėmimo mechanizmas.

Pažangos stebėsena ir skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaita

Siekiant užtikrinti, kad Europa sparčiai siektų skaitmeninio dešimtmečio tikslų, siūlomoje valdymo sistemoje numatyta pažangos stebėsenos sistema, grindžiama patobulintu skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksu. Komisija kartu su valstybėmis narėmis pirmiausia parengtų projekcines kiekvieno tikslo siekimo ES trajektorijas, o valstybės narės savo ruožtu pasiūlytų nacionalinius strateginius veiksmų planus šiems tikslams pasiekti. Kiekvienais metais Komisija Europos Parlamentui ir Europos Sąjungos Tarybai teiks skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitą, kuria siekiama:

  • išmatuotus skaitmeninės pažangos rezultatus palyginti su projekcijomis;
  • valstybėms narėms pateikti tikslines rekomendacijas, kaip pasiekti 2030 m. tikslus, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes.

Iki 2026 m. Komisija peržiūrės tikslus, siekdama atsižvelgti į technologinius, ekonominius ir socialinius pokyčius.

Daugiašaliai projektai

Daugiašaliai projektai yra didelio masto projektai, kurie padėtų iki 2030 m. pasiekti Europos skaitmeninės transformacijos tikslus ir kurių nė viena valstybė narė pati parengti negalėtų. Tokie projektai suteiks galimybę valstybėms narėms bendradarbiauti ir sutelkti išteklius, skirtus skaitmeniniams pajėgumams plėtoti srityse, kurios yra labai svarbios siekiant stiprinti Europos skaitmeninį suverenumą ir skatinti Europos ekonomikos atsigavimą.

Komisija parengė pradinį daugiašalių projektų sąrašą, apimantį kelias sritis, į kurias reikėtų investuoti: duomenų infrastruktūrą, mažos vartojamosios galios procesorius, 5G ryšį, itin našų skaičiavimą, saugų kvantinį ryšį, viešąjį administravimą, blokų grandinę, skaitmeninių inovacijų centrus ir investicijas į žmonių skaitmeninius įgūdžius.

Siekiant įvairių tikslų spartės skaitmenizacijos procesas, didės atsparumas ir technologinis suverenumas, nes rinkoje bus sutelkta daugiau specialistų dirbti skaitmeninėse srityse arba įvairūs pramonės subjektai bus skatinami Europoje plėtoti skaitmenines technologijas.

Metinėje skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje bus pateikiama būtina informacija, iš kurios būtų matyti Europos skaitmeninės transformacijos pokyčiai ir nustatytos spragos, ir atnaujintas daugiašalių projektų sąrašas.

Daugiašaliai projektai turėtų sutelkti investicijas iš ES finansavimo išteklių, įskaitant investicijas pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, taip pat iš valstybių narių. Kai tinkama, į projektus gali investuoti kiti viešieji ir privatieji subjektai.

Komisija, būdama daugiašalių projektų spartintoja, padės valstybėms narėms nustatyti jų suinteresuotumą daugiašaliais projektais, teiks gaires dėl jų įgyvendinimo mechanizmų ir pagalbą juos įgyvendinant, kad būtų užtikrintas gausus dalyvavimas ir sėkmingas įgyvendinimas.

Programoje numatyta nauja teisinė struktūra, Europos skaitmeninės infrastruktūros konsorciumas (ESIK), sudarantis sąlygas greitai ir lanksčiai parengti ir įgyvendinti daugiašalius projektus.

2021 m. kovo mėn. pristatytame 2030 m. skaitmeninės politikos kelrodyje, kuriuo grindžiamas pasiūlymas, bendrais bruožais apibūdintas Europos kelias skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės link ir pasiūlyti konkretūs skaitmeninės politikos tikslai įgūdžių, infrastruktūros, verslo ir viešųjų paslaugų srityse.

Siūloma programa „Skaitmeninio dešimtmečio kelias“ grindžiama kelių konsultacijų, per kurias piliečiai, įmonės, viešojo administravimo institucijos, valstybės narės, pramonė ir organizacijos pateikė savo nuomones, ko reikia, kad Europos skaitmeninė transformacija būtų sėkminga, rezultatais. Be to, jos įgyvendinimas, įskaitant tolesnių iniciatyvų kūrimą, būtų grindžiamas diskusijomis skaitmeninės politikos kelrodžiui skirtame internetiniame forume.

Kartu Komisija baigia rengti pasiūlymą dėl Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendros deklaracijos dėl skaitmeninių principų, kuriais siekiama užtikrinti, kad skaitmeninėje erdvėje atsispindėtų Europos vertybės. Taip bus užtikrinta, kad kiekvienas galėtų pasinaudoti skaitmeninėmis galimybėmis, kaip antai visuotine prieiga prie interneto, žmones gerbiančiais algoritmais bei saugia ir patikima interneto aplinka. Metinėje skaitmeninio dešimtmečio pažangos ataskaitoje bus pateiktas skaitmeninių principų įgyvendinimo vertinamas.

Europos Komisijos informacija

Back to top button