Institucijos

ES siūlo tvirtą daugiašalį prekybos atsaką į COVID-19 pandemiją

Šiandien ES pateikė pasiūlymą, pagal kurį Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) narės įsipareigotų parengti daugiašalį prekybos veiksmų planą, kuriuo būtų siekiama išplėsti COVID-19 vakcinų ir gydymo priemonių gamybą ir užtikrinti visuotinę ir sąžiningą prieigą prie jų. Šiuo dviem komunikatais PPO teikiamu pasiūlymu ES pabrėžia svarbų PPO vaidmenį reaguojant į COVID-19 pandemiją ir ragina PPO nares susitarti dėl įsipareigojimų, be kita ko, susijusių su intelektinės nuosavybės teisėmis, rinkinio.

ES ragina vyriausybes:

  1. užtikrinti, kad COVID-19 vakcinos, gydymo priemonės ir jų komponentai galėtų laisvai kirsti sienas;
  2. skatinti gamintojus plėsti gamybą, kartu užtikrinant, kad tos šalys, kurioms vakcinų reikia labiausiai, jų galėtų įsigyti už prieinamą kainą;
  3. palengvinti privalomo licencijavimo taikymą taikant PPO sutartį dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS). TRIPS sutartyje jau numatytos lankstumo priemonės, kurios pandemijos sąlygomis teikia teisėtų galimybių, kuriomis prireikus galima greitai pasinaudoti.

Pirmuoju raginimu siekiama mažinti eksporto apribojimų taikymą ir išlaikyti atviras tiekimo grandines. Vakcinas gaminančios šalys turėtų būti pasirengusios eksportuoti dalį savo produkcijos. Tiekimo grandinės yra labai tarpusavyje susijusios ir neturėtų būti trikdomos. Be to, ES mano, kad tiekimas pagal pasaulinės prieigos prie COVID-19 vakcinos priemonę (COVAX) niekada neturėtų būti ribojamas ir jokiomis priemonėmis neturėtų būti ribojama prekyba ištekliais, būtinais COVID-19 vakcinos ir vaistų gamybai. 

Antruoju raginimu vyriausybės kviečiamos aktyviai skatinti ir remti vakcinų gamintojus ir kūrėjus plėsti gamybą ir užtikrinti įperkamų vakcinų tiekimą mažų ir vidutinių pajamų šalims. Tokie veiksmai galėtų apimti licencijavimo susitarimus, dalijimąsi praktine patirtimi, pakopinę kainodarą, įskaitant pardavimą be pelno mažų pajamų šalims, gamybą pagal sutartis ir naujas investicijas į gamybos infrastruktūrą besivystančiose šalyse. ES tikisi, kad visi vakcinų gamintojai ir kūrėjai prisiims konkrečius įsipareigojimus dėl didesnio tiekimo pažeidžiamoms besivystančioms šalims. Šiuo atžvilgiu ES palankiai vertina tokių bendrovių kaip „BioNTech-Pfizer“, „Johnson&Johnson“ ir „Moderna“ prisiimtus įsipareigojimus dar šiais metais neturtingoms šalims skirti 1,3 mlrd. vakcinos dozių negaunant jokio pelno, o vidutinių pajamų šalims parduoti vakcinas mažesnėmis kainomis.

Trečiuoju raginimu, susijusiu su intelektine nuosavybe, norima pabrėžti, kad laisvos licencijos yra veiksmingiausia priemonė gamybai plėsti ir dalijimuisi praktine patirtimi palengvinti. Tais atvejais, kai savanoriškai bendradarbiauti nepavyksta, vyriausybės suteikiamos tikslinės licencijos, leidžiančios gamintojui gaminti vakciną be patento savininko sutikimo, pandemijos kontekste yra teisėta priemonė. Todėl ES mano, kad visos PPO narės turėtų būti pasirengusios:

  • pritarti tam, kad COVID-19 pandemija yra išskirtinė nacionalinės nepaprastosios padėties aplinkybė, todėl prireikus galima teisėtai atsisakyti reikalavimo derėtis su patento savininku;
  • remti vakcinų gamintojus, kurie yra pasirengę gaminti vakcinas ir (arba) vaistus įperkamomis kainomis pagal privalomą licenciją, užtikrinant, kad to gamintojo patento savininkui mokamo atlygio dydis turėtų atspindėti tas įperkamas kainas;
  • pritarti, kad privaloma licencija galėtų būti taikoma eksportui į šalis, kuriose trūksta gamybos pajėgumų, be kita ko, naudojant priemonę COVAX.

Specialų komunikatą dėl intelektinės nuosavybės ES taip pat teikia PPO padaliniui, atsakingam už Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba, įgyvendinimą (TRIPS tarybai). Jame ES teikia daugiau informacijos ir aiškumo dėl kiekvieno iš trijų su intelektine nuosavybe susijusių punktų ir juos susieja su konkrečiomis TRIPS sutarties nuostatomis. Kalbant apie daugelio PPO narių siūlymą netaikyti atitinkamų reikalavimų, Europos Komisija yra pasirengusi aptarti visas galimybes, kurios padėtų kuo greičiau įveikti pandemiją, tačiau nėra įsitikinusi, kad tai būtų geriausias įmanomas atsakas siekiant tikslo kuo plačiau ir laiku paskirstyti COVID-19 vakcinas, kurių pasauliui taip skubiai reikia. Šiandien teikiamais pasiūlymais šio tikslo siekiama greitai ir veiksmingai.

ES komunikatas PPO generalinei tarybai

ES komunikatas PPO TRIPS tarybai 

ES Komisijos informacija

Back to top button