Institucijos

Vasario mėn. EK svarbiausi sprendimai dėl pažeidimų įgyvendinant ES teisę

Apžvelgiame vasario mėnesį dėl pažeidimų priimtus sprendimus, kuriais Europos Komisija imasi teisinių veiksmų prieš valstybes nares, nevykdančias ES teisėje nustatytų prievolių. 

Komisija ragina Lietuvą imtis tolesnių savo „Natura 2000“ tinklo apsaugos bei valdymo priemonių ir vykdyti įsipareigojimus pagal Buveinių direktyvą (Tarybos direktyva 92/43/EEB). Komunikate Europos žaliajame kurse ir Europos biologinės įvairovės strategijoje nurodyta, kad ES labai svarbu stabdyti biologinės įvairovės nykimą, apsaugant ir atkuriant gamtą. Pagal Buveinių direktyvą valstybės narės turi pasiūlyti Bendrijos svarbos teritorijas (BST), kurios po to įtraukiamos į ES biogeografinius sąrašus. Per šešerius metus nuo įtraukimo į tokį sąrašą valstybės narės turi nustatyti apsaugos tikslus ir priemones, skirtas gerai saugomų rūšių ir buveinių apsaugos būklei palaikyti arba atkurti, taip pat BST paskelbti specialiomis saugomomis teritorijomis (SST). Tokie yra pagrindiniai biologinės įvairovės apsaugos visoje ES reikalavimai.

Lietuvoje terminas būtiniems veiksmams užbaigti praėjo 406 borealinio biogeografinio regiono Bendrijos svarbos teritorijų atžvilgiu. Be to, Lietuva nenustatė pakankamai išsamių ir kiekybiškai apibrėžtų visų 406 teritorijų apsaugos tikslų ir būtinų apsaugos priemonių. Todėl Komisija Lietuvai siunčia oficialų pranešimą. Šalis turi per du mėnesius pašalinti Komisijos nurodytus trūkumus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

_____

Komisija nusprendė išsiųsti Lietuvai oficialų pranešimą dėl netinkamo Direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, straipsnių dėl prioriteto taisyklių perpildymo atvejais perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo. Prioriteto taisyklės – tai taisyklės, pagal kurias infrastruktūros valdytojas gali paskirti traukinio linijas, kai infrastruktūra yra perpildyta. Nustatyta, kad ginčijamomis prioriteto taisyklėmis viršijama tai, kas leidžiama pagal direktyvą, ir kad jos yra diskriminacinės, nes jomis sudaromos palankesnės sąlygos įsitvirtinusiai geležinkelio įmonei. Lietuva turi per du mėnesius atsakyti į Komisijai susirūpinimą keliančius klausimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

_____

Komisija nusprendė išsiųsti papildomą oficialų pranešimą Bulgarijai, Kiprui, Prancūzijai, Graikijai, Lietuvai, Maltai, Portugalijai ir Slovakija dėl to, kad jos neteikia ir nevaldo duomenų ryšio paslaugų visiems orlaivių, skrendančių jų atsakomybei priklausančioje oro erdvėje, naudotojams, kurie gali gauti duomenų ryšio paslaugas. Tai daroma po 2020 m. gegužės 15 d. išsiųstų oficialių pranešimų. Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 29/2009ir ES sutarties 4 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė užtikrintų, kad oro eismo paslaugų teikėjai turėtų pajėgumų teikti ir valdyti šias paslaugas. Duomenų ryšio paslaugos – tai ryšys tarp orlaivio ir žemės, kuris perduodamas duomenų ryšiu, papildančiu kalbinį ryšį, tradiciškai naudojamą skrydžių valdymo sistemoje. Šios sąveikios technologijos diegimas Europoje yra labai svarbus siekiant pagerinti pilotų ir skrydžių vadovų bendravimo efektyvumą ir taip padidinti skrydžių valdymo pajėgumus. Oro eismo paslaugų teikėjams numatytas terminas teikti ir valdyti duomenų ryšio paslaugas baigėsi 2018 m. vasario 5 d. Kadangi tam tikruose valdymo centruose trūksta įrangos, orlaivių naudotojams iš esmės užkertamas kelias naudotis duomenų ryšio paslaugomis. Todėl operatoriai privalėjo patys apsirūpinti įrangą nuo 2020 m. vasario 5 d. Susijusios valstybės narės turi per vieną mėnesį pateikti atsakymą į Komisijai susirūpinimą keliančius klausimus. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti išsiųsti pagrįstą nuomonę.

_____

Komisija nusprendė išsiųsti Maltai pagrįstą nuomonę dėl to, kad ji neperkėlė į nacionalinę teisę ES taisyklių dėl aukų teisių (Direktyva 2012/29/ES). Direktyva taikoma visų nusikaltimų aukoms, neatsižvelgiant į jų pilietybę ir į tai, kur ES buvo padarytas nusikaltimas. Šiomis taisyklėmis aukoms užtikrinamos aiškios teisės susipažinti su informacija, dalyvauti baudžiamajame procese ir gauti jų poreikiams pritaikytą paramą ir apsaugą. Šiuo metu pažeidimo nagrinėjimo procedūros dėl nepakankamo perkėlimo į nacionalinę teisę pradėtos ir prieš Belgiją, Bulgariją, Latviją, Lietuvą, Liuksemburgą, Lenkiją ir Rumuniją. Malta turi per du mėnesius imtis reikiamų veiksmų. Priešingu atveju Komisija gali nuspręsti perduoti bylą ES Teisingumo Teismui. 

_____

Komisija išsiuntė Lenkijai pagrįstą nuomonę dėl to, kad ji pažeidė ES teisės aktus, kuriais užtikrinamas nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) nepriklausomumas (tai vienas pagrindinių ES telekomunikacijų teisės principų). Kalbant konkrečiau, susirūpinimą kelia Lenkijos telekomunikacijų įstatymo pakeitimo teisinės nuostatos, kurios lėmė tai, kad Lenkijos elektroninių ryšių tarnybos (NRA) vadovo įgaliojimai buvo nutraukti anksčiau laiko. Pagal ES teisę, t. y. tuo metu taikytą pagrindų direktyvą, neseniai sustiprintą Europos elektroninių ryšių kodeksu, nacionalinių reguliavimo institucijų vadovai gali būti atleidžiami tik tuo atveju, jei jie nebeatitinka jų pareigoms vykdyti keliamų sąlygų, kurios nacionalinėje teisėje nustatomos iš anksto. Šiomis taisyklėmis siekiama išsklaidyti bet kokias abejones dėl šios institucijos nešališkumo ir nepasidavimo išorės veiksniams. NRA vadovas buvo atleistas iš pareigų dėl NRA vadovų skyrimo ir atleidimo taisyklių pakeitimų, kuriuos Lenkijos vyriausybė NRA pirmininko įgaliojimams pritaikė atgaline data. Taigi M. Cichy įgaliojimai buvo nutraukti, nes atrankos procedūra neatitiko reikalavimų, nustatytų praėjus daugeliui metų nuo jo kadencijos pradžios.

Visi sprendimai čia.

Back to top button