Institucijos

EK rekomenduoja neteikti finansinės paramos įmonėms, turinčioms sąsajų su mokesčių rojais

Šiandien Europos Komisija rekomendavo, kad valstybės narės neteiktų finansinės paramos įmonėms, turinčioms sąsajų su šalimis, įtrauktomis į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą. Apribojimai taip pat turėtų būti taikomi įmonėms, kurios buvo nuteistos už sunkius finansinius nusikaltimus, įskaitant, be kita ko, finansinį sukčiavimą, korupciją, mokestinių ir socialinio draudimo prievolių nesumokėjimą. Šiandienos rekomendacijos tikslas – rekomenduoti valstybėms narėms, kaip nustatyti finansinės paramos sąlygas, kuriomis užkertamas kelias netinkamam viešųjų lėšų naudojimui, ir, laikantis ES teisės aktų, sustiprinti apsaugos nuo piktnaudžiavimo mokesčiais priemones visoje ES. Koordinuodamos finansinės paramos apribojimus valstybės narės taip pat išvengtų neatitikimų ir iškraipymų bendrojoje rinkoje.

Už konkurencijos politiką atsakinga vykdomoji pirmininko pavaduotoja Margrethe Vestager sakė: „Mes atsidūrėme precedento neturinčioje padėtyje – dėl koronaviruso protrūkio įmonėms teikiama išskirtinai didelė valstybės pagalba ir kitų formų finansinė parama. Šiomis aplinkybėmis tikrai nepriimtina, kad valstybės paramą gaunančios įmonės pasinaudodamos mokesčių rojais imtų vengti mokėti mokesčius. Tai būtų piktnaudžiavimas nacionaliniais ir ES biudžetais mokesčių mokėtojų ir socialinės apsaugos sistemų sąskaita. Kartu su valstybėmis narėmis norime užtikrinti, kad taip neatsitiktų.“

Valstybės narės pačios sprendžia, ar jos nori teikti finansinę paramą. Jos pačios rengia priemones pagal ES taisykles (įskaitant valstybės pagalbos taisykles) ir savo politikos tikslus. Koronaviruso protrūkis pareikalavo precedento neturinčių pastangų tiek nacionaliniu, tiek ES lygmenimis, siekiant remti valstybių narių ekonomiką ir sudaryti palankesnes sąlygas jai atsigauti. Tai apima didelę finansinę paramą, kuria siekiama užtikrinti įmonių likvidumą ir teikti kapitalą, išsaugoti darbo vietas, apsaugoti tiekimo grandines ir sudaryti palankesnes sąlygas tyrimams ir technologinei plėtrai. Atsižvelgdamos į šias aplinkybes, kelios valstybės narės pareiškė norą priimti taisykles, kuriomis būtų ribojamos įmonių, užsiimančių mokesčių vengimo praktika, susijusia su mokesčių rojais, arba nuteistų už finansinius nusikaltimus, galimybės gauti tokią paramą, ir paprašė Komisijos rekomendacijų, kaip geriausiai spręsti šią problemą.

Šiandienos rekomendacija siekiama valstybėms narėms pateikti ES teisę atitinkantį modelį, kaip neleisti viešosios paramos naudoti mokestiniam sukčiavimui, mokesčių slėpimui, vengimui, pinigų plovimui arba teroristų finansavimui. Visų pirma, viešoji parama neturėtų būti teikiama įmonėms, turinčioms sąsajų su jurisdikcijomis, įtrauktomis į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą (pvz., jei įmonė yra rezidentė mokesčių tikslais tokių jurisdikciją turinčių subjektų šalyse ar teritorijose). Jei tokias nuostatas valstybės narės nuspręstų įtraukti į savo nacionalinės teisės aktus, Komisija siūlo tam tikras sąlygas, kurių turėtų būti laikomasi norint gauti finansinę paramą. Mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašas – geriausias pagrindas taikyti tokius apribojimus, nes taip visos valstybės narės galės veikti nuosekliai ir bus išvengta atskirų priemonių, kurios gali pažeisti ES teisę. Be to, šio sąrašo naudojimas siekiant taikyti apribojimus suteiks daugiau aiškumo ir tikrumo įmonėms.

Tuo pat metu Komisija yra pasirengusi su valstybėmis narėmis aptarti jų konkrečius planus, kuriais būtų užtikrinama, kad valstybės pagalba, visų pirma rekapitalizavimo forma, būtų teikiama tik sąžiningai mokesčius mokančioms įmonėms.

Komisija taip pat rekomenduoja taikyti šių apribojimų išimtis griežtomis sąlygomis, kad būtų apsaugoti sąžiningi mokesčių mokėtojai. Net jei įmonė turi sąsajų su jurisdikciją turinčiais subjektais, įtrauktais į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą, ji vis tiek turėtų turėti galimybę tam tikromis aplinkybėmis gauti finansinę paramą. Pavyzdžiui, taip galėtų būti tuo atveju, jei ji gali įrodyti, kad tam tikrą laikotarpį (pvz., paskutinius trejus metus) sumokėjo atitinkamą mokestį valstybėje narėje, arba jei ji iš tikrųjų vykdo ekonominę veiklą į sąrašą įtrauktoje šalyje. Valstybėms narėms rekomenduojama nustatyti atitinkamas sankcijas, kuriomis paramos prašytojai būtų atgrasomi nuo klaidingos ar netikslios informacijos pateikimo.

Valstybės narės taip pat turėtų sutikti su pagrįstais įmonėms keliamais reikalavimais įrodyti, kad jos neturi sąsajų su subjektais, įtrauktais į mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių jurisdikciją turinčių subjektų ES sąrašą. Rekomendacijoje siūlomi pagalbos valstybėms narėms šioje srityje principai.

Galiausiai, laikantis ES gero valdymo principų ir kad būtų laikomasi šiandienos rekomendacijos, valstybės narės turėtų informuoti Komisiją apie priemones, kurias jos įgyvendins. Komisija per trejus metus paskelbs šios rekomendacijos poveikio ataskaitą.

 

Europos Komisijos informacija

Back to top button