Institucijos

Kodėl BDAR taikomas visoms teismų atliekamoms funkcijoms ir kodėl tai nepažeidžia teismų nepriklausomumo?

Perskaičius teisės žinių portale Teise.pro publikuotą R. Jokubausko straipsnį „Ar Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas taikomas teismams vykdant teisingumą?“ neįmanoma sutikti su autoriaus išvadomis, kad BDAR nėra taikomas teismams atliekant teismines funkcijas ir kad „BDAR nėra iš viso jokios nuorodos į tai, kad jis taikomas teismams atliekant teismines funkcijas“, o „priešingas BDAR aiškinimas pažeistų šį reglamentą ir teismų nepriklausomumo principą“.

Tokias išvadas autorius, visų pirma, motyvuoja BDAR preambulės 20 punktu, kuriame aiškiai įtvirtinta, jog BDAR taikomas ir teismams: „<..> šis reglamentas, inter alia, taikomas ir teismų bei kitų teisminių institucijų veiklai.“ Dėl teismų vykdomų teisminių funkcijų BDAR daro išimtį, tačiau išimtis daroma apribojant ne BDAR taikymo sritį, o priežiūros institucijų kompetenciją – šiuo atveju teismų vykdomos asmens duomenų tvarkymo veiklos priežiūra nėra priskiriama priežiūros institucijai. Šis saugiklis yra būtinas, kad būtų užtikrintas teismų nepriklausomumas, tačiau jis jokiu būdu nereiškia, kad asmens duomenis teismai gali tvarkyti nesilaikydami BDAR. Įgyvendindami jiems suteiktą savivaldos teisę, teismai patys turėtų inicijuoti tinkamo kontrolės mechanizmo sukūrimą, kaip kad yra numatyta BDAR preambulės 20 punkte: „Tokių duomenų tvarkymo operacijų (atliekamų vykdant teismines funkcijas, – aut. past.) priežiūrą turėtų būti galima pavesti konkretiems valstybės narės teismų sistemos organams.“

Kad BDAR taikomas ir teismams vykdant teismines funkcijas, patvirtina net autoriaus nurodytas BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas. Autorius šią teisės normą nurodo kaip liudijančią, jog BDAR teismų vykdomoms teisminėms funkcijoms netaikomas. Tokį teiginį patvirtinančių argumentų autorius nepateikia ir, tikriausiai, negalėtų pateikti. Užtat galima lengvai argumentuoti, kodėl BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas patvirtina BDAR taikymą visoms teismų vykdomoms funkcijoms. BDAR 9 straipsnis įtvirtina teisėto specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Pirmoji straipsnio dalis uždraudžia tvarkyti šios kategorijos duomenis, o antroji nustato tokio draudimo išimtis, tarp kurių yra ir atvejis, kai asmens duomenys tvarkomi teismams vykdant jų teismines funkcijas. Taigi BDAR nustato, kad vykdydami teismines funkcijas teismai gali tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, tačiau tai turi daryti laikydamiesi BDAR įtvirtintų reikalavimų. Jei teismams vykdant teismines funkcijas BDAR nebūtų taikomas, nebūtų reikalingas ir BDAR 9 straipsnio 2 dalies f punktas. Autorius taip pat remiasi BDAR 37 straipsnio 1 dalies a punktu, kuris numato, kad vykdydami teismines funkcijas, teismai neprivalo paskirti duomenų apsaugos pareigūno. Bet juk yra daug duomenų valdytojų, kuriems netaikomas reikalavimas paskirti duomenų apsaugos pareigūną, tačiau kiti BDAR reikalavimai taikomi!

Straipsnyje akcentuojama ir tai, kad asmens duomenys teismams yra reikalingi įstatyme numatytų funkcijų, t. y. teisingumo, vykdymui, o bylos nagrinėjimo viešumas yra fundamentalus teisminio proceso principas. BDAR taikymas asmens duomenų tvarkymui, atliekamam teismams vykdant teismines funkcijas, neužkerta kelio nei teisingumo vykdymui, nei bylos nagrinėjimo viešumui. Asmens duomenis teismai tvarko BDAR 6 straipsnio 1 dalies e punkto pagrindu – vykdydami jiems pavestas viešosios valdžios funkcijas. Taigi teismai su asmens duomenimis gali atlikti visus veiksmus, kurie yra būtini jiems pavestos viešosios valdžios funkcijos – teisingumo – vykdymui.

Kad komentaras nebūtų vien teorinio pobūdžio, norisi pateikti ir pavyzdžių, iliustruojančių, kaip kitų teismų sistemų atstovai puikiai supranta, jog teismams BDAR reikalavimai yra taikomi. Anglijos ir Velso teismai ne tik pripažįsta BDAR taikymą, bet jo laikosi ir yra viešai paskelbę privatumo pranešimą apie vykdant teismines funkcijas atliekamą asmens duomenų tvarkymą (Judiciary and Data Protection: Privacy Notice). Škotijoje netgi yra paskirtas duomenų apsaugos priežiūros teisėjas, nagrinėjantis skundus dėl asmens duomenų tvarkymo teisminių funkcijų vykdymo srityje. Norisi tikėti, kad ateityje ir Lietuvos teismai pasuks ne neigimo, o BDAR įgyvendinimo keliu.

Parengė advokatų profesinės bendrijos Judickienė ir partneriai JUREX vyresnioji teisininkė Viktorija Aponavičiūtė

Back to top button