Institucijos

Preliminariai susitarta dėl sutelktinio finansavimo platformoms taikytinų taisyklių ES

Netrukus ES turėtų įsigalioti naujos taisyklės (Reglamentas dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų), skirtos pagerinti sutelktinio finansavimo platformų veikimą. Ši iniciatyva yra kapitalo rinkų sąjungos, kurios tikslas – sudaryti palankesnes sąlygas gauti finansavimą iš naujų šaltinių, dalis.

Tarybai pirmininkaujanti Suomija ir Europos Parlamentas pasiekė politinį susitarimą dėl naujos sistemos, kuri palengvins sutelktinio finansavimo platformų paslaugų teikimą visoje ES. Užbaigus techninį darbą, susitarimas bus pateiktas ambasadoriams ES patvirtinti.

Priėmus naujas taisykles bus pašalintos kliūtys, trukdančios šioms platformoms veikti tarpvalstybiniu mastu, kadangi bus suderinti minimalūs reikalavimai, taikomi šių platformų veikimui šalies rinkoje ir kitose ES šalyse. Taip pat bus daugiau teisinio tikrumo, kadangi bus taikomos bendros investuotojų apsaugos taisyklės.

Sutelktinis finansavimas yra nauja alternatyvi finansavimo forma, kai tiesiogiai susiejami, paprastai internetu, tie, kurie gali duoti, paskolinti ar investuoti pinigų, su tais, kuriems reikia finansavimo konkrečiam projektui. Startuoliams ir kitoms MVĮ banko paskolos dažnai yra brangios arba sunkiai suteikiamos, nes nėra kredito istorijos arba trūksta materialaus įkaito. Sutelktinis finansavimas gali būti naudingas pakaitinis finansavimo šaltinis, visų pirma ankstyvuose verslo etapuose.

Naujosios taisyklės, dėl kurių susitarė pirmininkaujanti valstybė narė ir Parlamentas, bus taikomos sutelktinio finansavimo kampanijoms iki 5 mln. EUR per 12 mėnesių laikotarpį. Didesnės apimties operacijos bus reglamentuojamos Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD) ir Prospekto reglamentu. Apdovanojimu ir neatlyginama parama grindžiamas sutelktinis finansavimas nepatenka į pasiūlymo taikymo sritį.

Sutartomis taisyklėmis užtikrinamas aukštas investuotojų apsaugos lygis, kartu atsižvelgiant į paslaugų teikėjų patiriamas reikalavimų laikymosi išlaidas. Tekste nustatomi bendri prudenciniai, informavimo ir skaidrumo reikalavimai. Jame taip pat kalbama apie konkrečius reikalavimus smulkiems investuotojams. Kartu taisyklės ES sutelktinio finansavimo įmonėms bus pritaikytos priklausomai nuo to, ar tos įmonės teikia finansavimą paskolų, ar investicijų (lėšas renkančios įmonės išleistų akcijų ir obligacijų) forma.

Taikant šią sistemą nustatomos bendros veiklos leidimų išdavimo ir priežiūros taisyklės, skirtos nacionalinėms kompetentingoms institucijoms. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) atliks svarbesnį vaidmenį palengvinant koordinavimą ir bendradarbiavimą, kadangi bus taikomas privalomas tarpininkavimo sprendžiant ginčus mechanizmas ir parengti techniniai standartai.

 

ES Tarybos informacija

Back to top button