Institucijos

Naujienos asmens duomenų apsaugos srityje

Vyriausybė pritarė siūlymui ratifikuoti Seime protokolą, kuriuo iš dalies keičiama 1981 m. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Atnaujinta konvencija padės  sustiprinti duomenų apsaugos priežiūrą ne tik Europos Sąjungoje, bet ir Europos Tarybai priklausančiose valstybėse. Šio protokolo tekstas yra visiškai suderintas su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (BDAR).

Konvencijoje bus tiksliau apibrėžti teisėto duomenų tvarkymo principai ir dar labiau sustiprinta tam tikrų kategorijų asmens duomenų apsauga. Pavyzdžiui, griežtesni reikalavimai taikomi genetinių ir biometrinių duomenų, atskleidžiančių informaciją, susijusią su rasine ar etnine kilme, politiniais, religiniais ar kitais įsitikinimais,  naryste profesinėje sąjungoje, sveikata ar lytiniu gyvenimu, siekiant apsaugoti žmones nuo diskriminavimo bei kitų pavojų.

Šiuo metu protokolą dėl Konvencijos atnaujinimo yra pasirašiusi 31 valstybė, tarp kurių 23 Europos Sąjungos valstybės narės. 1981 m. Europos Tarybos Konvenciją dėl duomenų apsaugos yra ratifikavę 53 šalys – 28 ES valstybes narės bei Armėnija, Gruzija, Turkija, Rusija  ir kitos valstybės.

Europos Parlamentas liepos pabaigoje paviešino ataskaitą dėl Blockchain atitikties BDAR ir joje aptaria daugybę probleminių aspektų šioje srityje. Pabrėžiama, kad Blockchain technologijos gali atitikti BDAR, jei jos jau kuriamos, atsižvelgianį į šį teisės aktą. Yra pateikiami siūlymai, ko reiktų imtis, kad blokų grandinės technologijos geriau atitiktų BDAR reikalavimus.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, norėdama padėti duomenų valdytojams geriau vykdyti BDAR numatytas pareigas, parengė „Tvarkomų asmens duomenų saugumo priemonių ir rizikos vertinimo gaires asmens duomenų valdytojams ir tvarkytojams“. Šiose gairėse pateikta naudingos informacijos kiekvienai įmonei ar įstaigai, tvarkančiais asmens duomenis, dėl asmens duomenų saugumo, organizacinių ir techninių saugumo priemonių, rizikos nustatymo.

Tam, kad šio gairės būtų kuo vertingesnės kiekvienos institucijos, įstaigos ar įmonės veiklai, jas inspekcija teikia viešosioms konsultacijoms iki 2019 m. spalio 1 d. Komentarų, nuomonių ir pasiūlymų, kaip jas papildyti ir patobulinti, laukia el. p. registracija@ada.lt.

 

Back to top button