Institucijos

Europos ekonominės erdvės tarybos 50-tojo posėdžio išvados

Europos ekonominės erdvės (EEE) tarybos posėdis įvyko 2018 m. Lapkričio 20 d. Briuselyje, pirmininkaujant Norvegijos užsienio reikalų ministrei Ine Eriksen Søreide. EEE taryba aptarė bendrą Europos ekonominės erdvės susitarimo veikimą ir surengė orientacinius debatus dėl Europos socialinių teisių ramsčio EEE susitarimo kontekste.

Politinis dialogas

 1. EEE taryba pabrėžė, kad glaudus bendradarbiavimas tarp ES ir Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybių buvo geriausia ilgalaikės bendros gerovės ir stabilumo garantija. Atsižvelgdami į tai, ministrai aptarė Jungtinės Karalystės pasitraukimo iš ES ir daugiašališkumo pasekmes EEE susitarimui ir ELPA valstybėms. EEE taryba pabrėžė, kad svarbu toliau tęsti ELPA valstybių pareigūnų kvietimą dalyvauti politiniuose dialoguose, vykstančiuose atitinkamų ES Tarybos darbo grupių lygiu.
 2. Atsižvelgdama į Jungtinės Karalystės pasitraukimą iš ES, EEE taryba pabrėžė, kad svarbu išsaugoti EEE susitarimą, užtikrinant, kad būtų išsaugota efektyvi, vientisa EEE ir išlaikytas vidaus rinkos vientisumas. EEE taryba palankiai įvertino glaudų dialogą ir nuolatinį ES ir ELPA valstybių keitimąsi informacija apie ES ir Jungtinės Karalystės derybas pagal ES sutarties 50 straipsnį dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES.

Bendradarbiavimas EEE

 1. 2019 m. sausio 1 d. EEE susitarimui sukaks 25 metai. Jis glaudžiai susijęs su ekonomika ir užtikrina aukštą normų ir socialinių standartų lygį visiems narių piliečiams ir darbuotojams. EEE susitarimas yra tvirtas pagrindas plataus masto ir tvirtiems santykiams. EEE taryba patvirtino, kad remia EEE susitarimą kaip nuolatinį ES ir ELPA valstybių santykių pagrindą ir pripažino teigiamą ELPA valstybių indėlį sprendimų formavimo procese, susijusiame su EEE svarbiais ES teisės aktais ir programomis, dalyvaujant atitinkamuose komitetuose, ekspertų grupėse, tyrimuose ir agentūrose.
 2. Sveikindama Europos ekonomikos atsigavimą, EEE taryba pabrėžė efektyvios vidaus rinkos, ekonomikos augimo skatinimo ir naujų darbo vietų kūrimo Europoje svarbą. EEE tarybos nariai pritarė, kad siekiant išspręsti kai kuriuos pagrindinius vidaus rinkos iššūkius, reikėjo visapusiško požiūrio, taip pat pabrėžė ELPA valstybių glaudaus dalyvavimo svarbą tolesniame vidaus rinkos politikos ir iniciatyvų kūrimo ir plėtojimo procese.
 3. EEE taryba pripažino numatomų prekybos sąlygų svarbą ekonominės veiklos vykdytojams EEE. Atsižvelgdama į tai, EEE taryba palankiai įvertino Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos atsitraukimą nuo 2018 m. liepos 19 d. įsigaliojusių ES laikinųjų apsaugos priemonių, susijusių su kai kurių plieno gaminių importu. Šios išimtys yra suderinamos su ES dvišaliais ir daugiašaliais Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) įsipareigojimais.

Energetika ir klimato kaita

 1. EEE taryba pabrėžė tęstinio glaudaus ES ir ELPA valstybių bendradarbiavimo svarbą aplinkosaugos, energetikos ir klimato kaitos politikoje, ypač atsižvelgiant į 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategiją ir į atsinaujinančios energijos strategiją. ES ir ELPA valstybės atkreipė dėmesį į naujausią Tarpvyriausybinės klimato kaitos grupės (TKKG) specialiąją ataskaitą, kurioje nedviprasmiškai patvirtintas neigiamas klimato kaitos poveikis, įskaitant išvadas, kuriose teigiama, kad išmetamų teršalų mažinimas visuose sektoriuose yra lemiamas, o tolesni veiksmai švelninant klimato kaitą ir prisitaikant prie klimato kaitos yra būtini.
 2. Nors šalys turi teisę nustatyti savo energijos išteklių naudojimo sąlygas, jų pasirinkimą tarp skirtingų energijos šaltinių ir bendrą energijos tiekimo struktūrą, EEE taryba pažymėjo, kad ELPA valstybės ir toliau yra pagrindinės ir patikimos ES energijos tiekimo partnerės, o glaudus bendradarbiavimas turėtų būti tęsiamas vidaus energijos rinkos, energetikos saugumo, taršos, atsinaujinančių energijos išteklių ir kitose srityse.

Bendroji skaitmeninė rinka

 1. EEE taryba pažymėjo, kad bendrosios skaitmeninės rinkos išplėtimas ELPA valstybėms yra svarbus žingsnis kuriant vidaus rinką. Atsižvelgdama į tai, EEE taryba palankiai įvertino veiksmus, kurių buvo imtasi įtraukiant naujus teisės aktus, susijusius su bendrosios rinkos skaitmenine strategija. Taryba ypač palankiai įvertino Bendrojo duomenų apsaugos reglamento įtraukimą į EEE susitarimą, remdamasi laisvo duomenų srauto svarba Europos skaitmeninėje ekonomikoje.
 2. EEE Taryba pažymėjo, kad laisvas kapitalo judėjimas yra pagrindinė vidaus rinkos laisvė bei kad apribojimai gali būti taikomi tik laikinai, remiantis EEE susitarimo 43 straipsnio nuostatomis. EEE taryba palankiai įvertino Islandijos vyriausybės plano, skirto pašalinti kapitalo kontrolę, pažangą, nesukeliant pavojaus ekonominiam ir finansiniam šalies stabilumui.
 3. Pažymėdama EEE jungtinio komiteto pažangos ataskaitą, EEE taryba išreiškė padėką už jungtinio komiteto darbą užtikrinant tolesnį sėkmingą EEE susitarimo veikimą.
 4. EEE taryba palankiai įvertino pastangas sumažinti ES aktų, kurie bus įtraukti į EEE susitarimą, skaičių, ir pagreitinti jų įtraukimo procesą. Atsižvelgdama į visus pastaraisiais metais atliktus veiksmus, EEE taryba pažymėjo, kad aktų, kuriuos ketinama įregistruoti, vis dar pernelyg daug.
 5. Sveikindamas pastaruoju metu padarytą ekspretinio lygio pažangą, EEE taryba pabrėžė, kad svarbu nedelsiant įtraukti finansinių paslaugų srityje galiojančius teisės aktus, siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas visoje EEE.
 6. EEE taryba taip pat pažymėjo, kad keliuose jungtinio komiteto sprendimuose buvo viršytas šešių mėnesių terminas, numatytas EEE susitarimuose. Ji paragino ELPA valstybes sustiprinti pastangas kuo greičiau išspręsti nagrinėjamas bylas ir išvengti tokių vėlavimų ateityje.

Prekyba žemės ūkio produktais

14.  EEE Taryba palankiai įvertino 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojusį Europos Sąjungos ir Norvegijos susitarimą dėl papildomų prekybos lengvatų žemės ūkio produktams.

15.  EEE taryba pabrėžė, kad šalys dar kartą patvirtino savo įsipareigojimą pagal EEE susitarimo 19 straipsnį toliau dėti pastangas siekiant laipsniškai liberalizuoti žemės ūkio prekybą. EEE taryba paskatino jas tęsti dialogą dėl perdirbtų žemės ūkio produktų prekybos tvarkos peržiūros pagal EEE susitarimo 3 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnį, siekiant toliau skatinti prekybą šioje srityje.

ES programos

16.  Pripažindama ES programų indėlį kuriant konkurencingesnę, novatoriškesnę Europą, EEE taryba palankiai įvertino ELPA valstybių dalyvavimą EEE svarbiose programose. EEE taryba visų pirma pripažino ELPA valstybių aktyvų dalyvavimą Europos mokslinių tyrimų erdvėje, tokias ES švietimo programas kaip „Erasmus +”.

17.  EEE taryba atkreipė dėmesį į pasirengimą 2021-2027 m. daugiametei finansinei programai. Taryba skatino ELPA valstybes aktyviai dalyvauti naujosiose programose.

Finansinis mechanizmas

18. EEE taryba pabrėžė Europos šalių solidarumo svarbą sprendžiant socialines ir ekonomines problemas EEE, kurios yra visų šalių bendras interesas. Šiuo atžvilgiu ji išreiškė susirūpinimą dėl to, kad kai kuriose EEE valstybėse narėse aukštas jaunimo nedarbo lygis.

19.  EEE ir Norvegijos finansinio mechanizmo susitarimo 2014-2021 m. laikotarpiui atžvilgiu EEE taryba palankiai įvertino tai, kad ELPA valstybės ir dauguma ES naudos gavėjų valstybių pasirašė susitarimo memorandumus. EEE taryba tikisi, kad projektai prasidės pagal naujus mechanizmus.

Back to top button